Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5909/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ (HTX) NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi thường nguồn nhân lực HTX, thành lập HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, HTX năm 2020 với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Cung cấp những kiến thức cần thiết cho các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập HTX, các chức danh trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kế toán HTX.

- Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các mô hình tiên tiến, điển hình vào thực tế hoạt động HTX.

- Giúp các HTX, Tổ hợp tác nâng cao năng lực xây dựng phương án, điều hành, phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Tuyên truyền, cập nhật kiến thức về phát triển kinh tế hợp tác, HTX kiểu mới cho cán bộ quản lý cấp huyện và cấp xã; góp phần hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX.

II. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2020

1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho các HTX.

a) Bồi dưỡng kiến thức chung về chính sách thuế; Thực hành khai báo thuế và thực hành kế toán HTX; Pháp luật về lao động và các chính sách về bảo hiểm.

- Đối tượng đào tạo: Giám đốc, phó Giám đốc và Kế toán HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 05 lớp.

- Số lượng học viên: 440 học viên.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 267,4 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

b) Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá báo cáo tài chính và xây dựng kế hoạch trung hạn cho HTX.

- Đối tượng đào tạo: Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó Giám đốc HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 02 lớp.

- Số lượng học viên: 120 học viên.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 136,68 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

c) Bồi dưỡng về tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo HTX; kiến thức chuyên sâu về xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh đa dịch vụ; Quản trị tài chính và nghệ thuật huy động vốn trong HTX; Tổ chức và quản trị dịch vụ trong HTX; Quản trị marketing;...

- Đối tượng đào tạo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 02 lớp.

- Số lượng học viên: 100 học viên.

- Hình thức tập huấn: Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (1/3 thời gian dành cho lý thuyết, 2/3 thực hành).

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 150 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

d) Xác lập quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, kiểu dáng công nghiệp); Quản trị sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị.

- Đối tượng đào tạo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX.

- Số lượng lớp đào tạo: 02 lớp.

- Số lượng học viên: 80 học viên.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 32,9 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan.

2. Tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ban kiểm soát HTX.

- Đối tượng tập huấn: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên.

- Số lượng lớp: 02 lớp

- Số lượng học viên: 120 học viên.

- Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoạt động HTX theo quy định điều lệ; Kiểm tra tài chính kế toán HTX.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 136,68 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

3. Bồi dưỡng kiến thức HTX dành cho cán bộ các tổ chức chính trị, đoàn thể cấp huyện, xã trong hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp.

- Đối tượng tập huấn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã/thị trấn và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.

- Số lớp tập huấn: 09 lớp

- Số lượng học viên: 855 học viên

- Nội dung tập huấn: Bản chất HTX và những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động HTX; Lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội khi tham gia HTX; Chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; Tuyên truyền vận động nông dân tham gia hoạt động HTX; Quy trình thành lập HTX.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II, III năm 2020

- Tổng kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

4. Tập huấn nâng cao năng lực HTX và một số chính sách có liên quan đến HTX.

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ quản lý HTX.

- Số lớp tập huấn: 18 lớp.

- Số lượng học viên: 540 học viên.

- Nội dung tập huấn: Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông tin thị trường; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, thuế; Luật HTX và các chính sách HTX.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý III, IV năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 450 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan.

5. Tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật

a) Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật: chăm sóc hoa kiểng - cây giống bị nhiễm mặn; xử lý ra hoa nghịch vụ sầu riêng thời kỳ hạn mặn và hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); chăm sóc bưởi da xanh thời kỳ hạn mặn và hiệu quả sử dụng thuốc BVTV; xử lý ra hoa nghịch vụ chôm chôm thời kỳ hạn mặn và hiệu quả sử dụng thuốc BVTV; Xây dựng và nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp.

- Đối tượng tập huấn: Thành viên HTX nông nghiệp.

- Số lớp tập huấn: 8 lớp.

- Số lượng học viên: 260 học viên.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II, III năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 130 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

b) Tập huấn Kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp có sẵn bằng hệ thống thông khí ASP; kỹ thuật xử lý mùi trong chăn nuôi (heo, gà, vịt) bằng chế phẩm sinh học E.M; kỹ thuật sử dụng chế phẩm nấm xanh trong sản xuất rau hữu cơ, rau an toàn.

- Đối tượng tập huấn: Thành viên của HTX.

- Số lớp tập huấn: 14 lớp.

- Số lượng học viên: 420 học viên.

- Thời gian dự kiến tổ chức: Quý II, III năm 2020.

- Tổng kinh phí thực hiện: 234 triệu đồng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

III. Dự toán kinh phí

- Dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020: 1.837.660.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các lớp đào tạo đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí, trình Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cân đối ngân sách để bố trí kinh phí thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh tế tập thể, HTX năm 2020, thẩm định kinh phí và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ngành tỉnh liên quan: chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện tốt theo từng nội dung được phân công tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể và lập dự toán kinh phí thực hiện; quản lý lớp tập huấn, xác định đối tượng, đảm bảo nội dung tập huấn phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế tập thể, HTX năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, TC, CT;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;
- Phòng: TH, TCĐT, KT;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập