Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 4170/QĐ-BAC-C41 ngày 14/11/2017 của Bộ Công an về phê duyệt Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” (Sau đây viết tắt là đề án), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kiên quyết không để hình thành, tồn tại loại tội phạm này ở địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Các mục tiêu cụ thể

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lập hồ sơ các băng, nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá, vô hiệu hóa; không để hình thành, tồn tại các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống từ 03% - 05% so với giai đoạn trước khi triển khai đề án.

- Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá, triệt xóa, vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm từ 10% - 15% so với giai đoạn trước khi triển khai đề án. Bảo đảm tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án do băng, nhóm tội phạm gây ra đạt trên 75%, trọng án do băng, nhóm tội phạm gây ra đạt 90% trở lên.

- Chủ động phát hiện và ngăn chặn từ xa sự xâm nhập của các băng, nhóm tội phạm xuyên quốc gia vào địa bàn tỉnh hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền và các băng, nhóm tổ chức tội phạm quốc tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng: Công dân tỉnh Quảng Ngãi, người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi áp dụng: Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên các huyện, thành phố trọng điểm về tội phạm hình sự, ma túy và các tuyến, địa bàn mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia hoạt động phức tạp.

3. Thời gian thực hiện

Đề án được thực hiện từ khi ban hành kế hoạch đến hết năm 2020 và được chia thành các giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (năm 2018): Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm đề án cấp tỉnh và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong đề án. Sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để bổ sung, chỉnh lý đề án cho phù hợp với thực tế nhằm tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả.

- Giai đoạn 2 (2019 - 2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của đề án và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia của hệ thống chính trị và cộng đồng: Hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu các băng, nhóm, đối tượng hoạt động lưu động.

- Tăng cường tấn công, trấn áp, điều tra, đấu tranh quyết liệt các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ tội phạm.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

a) Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn cần tập trung đấu tranh

- Đối tượng đấu tranh: Các băng, nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao, môi trường... có biểu hiện hoạt động phạm tội; đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước để thực hiện các hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh.

- Tuyến, địa bàn: Tập trung đấu tranh tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, nơi có điều kiện cho các băng, nhóm tội phạm tồn tại, ẩn náu, hoạt động phạm tội như:

+ Tuyến Quốc lộ 1, 24, 24B, 24C.

+ Địa bàn TP. Quảng Ngãi, trong đó chú ý khu vực Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi; Bến xe khách Quảng Ngãi, Bến xe Chín Nghĩa; khu vực đường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân thuộc phường Nghĩa Lộ; khu vực đường Bà Triệu - Lê Thánh Tôn thuộc phường Nghĩa Chánh; khu vực phường Chánh Lộ; các quán Bar OaSis Night Club, khách sạn Sông Trà, Mỹ Trà; Chợ Tre (xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa); khu vực ngã tư Thạch Trụ (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức); khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn). Các doanh nghiệp lớn hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện về ANTT; các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia từ cấp cơ sở.

Tăng cường, hoàn thiện mối quan hệ phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

c) Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Đổi mới về nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của Nhân dân về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân chứng, bị hại trong quá trình phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do băng, nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, nhằm bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ an tâm khi cộng tác với cơ quan pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, các câu lạc bộ, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về ANTT ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn.

d) Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tập trung rà soát, phát hiện các băng, nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành, lập kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh.

- Tiếp nhận, giải quyết các nguồn tin báo, tố giác về các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng là thành viên trong các băng, nhóm tội phạm vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc; quản lý chặt chẽ những đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo quy định của pháp luật. Chú trọng bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm là thành viên trong các băng, nhóm tội phạm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia phục vụ công tác nắm tình hình, theo dõi quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động, phòng ngừa tội phạm, thường xuyên bổ sung cập nhật các thông tin, dữ liệu có liên quan và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giữa các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự, như: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý về xuất, nhập cảnh; thường xuyên kiểm tra khách sạn, nhà trọ, các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Xây dựng, nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra kiểm soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ chủ động, phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và giáp ranh.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, như: Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường, Ngân hàng, Thuế... đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Phát huy vai trò của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an trong phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm khu vực biên giới biển, đảo.

đ) Nâng cao hiệu quả tấn công, trấn áp, đấu tranh, xử lý

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức nổi lên ở từng giai đoạn (các băng, nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp; băng, nhóm hoạt động xung quanh các khu công nghiệp, khu kinh tế...). Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm đến mức thấp nhất.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là các tuyến, địa bàn trọng điểm. Công an các đơn vị, địa phương tích cực xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để hoạt động lộng hành, công khai, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

- Tập trung lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án do băng, nhóm tội phạm gây ra. Nghiêm trị những đối tượng cầm đầu, chỉ huy, tích cực thực hiện tội phạm, những cán bộ thoái hóa, biến chất trong cơ quan bảo vệ pháp luật có hành vi bao che, tiếp tay, giúp sức cho tội phạm hoạt động.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; bảo đảm điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

e) Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quản lý, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng, nhóm tội phạm

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo các đối tượng trước đây nằm trong các băng, nhóm tội phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, cộm cán đang chấp hành án ở trại tạm giam tạo điều kiện cho họ hết hạn cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và không tiếp tục phạm tội.

- Thực hiện chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để những người phạm tội tự nguyện cộng tác với Công an trong phòng, chống tội phạm ở trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và ngoài xã hội, truy bắt các đối tượng tội phạm còn chưa bị phát hiện, lẩn trốn hoặc cung cấp tin liên quan đến các băng, nhóm tội phạm khác đang hoạt động.

g) Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, pháp luật cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm.

3. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách địa phương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ngành, địa phương trong kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm.

IV. CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ quan quản lý, chủ trì, phối hợp và cơ chế điều hành

- Cơ quan quản lý, chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan.

- Thành lập Ban Chủ nhiệm đề án do đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban; đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó Trưởng ban; thành viên tham gia là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố (Có quyết định thành lập riêng).

Phòng Cảnh sát Hình sự là Cơ quan Thường trực, có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác tham mưu cho Ban Chủ nhiệm đề án triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện

a) Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và UBND huyện, thành phố thực hiện đề án.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đề án; định kỳ báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh theo quy định.

b) Đề nghị các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên liên quan tham gia phối hợp thực hiện đề án

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Thực hiện công tác tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ án liên quan tội phạm xuyên quốc gia.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án liên quan tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; bảo đảm xử lý nghiêm minh, triệt để, không oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đưa ra xét xử các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia kịp thời đáp ứng tình hình chính trị của địa phương. Lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyền. Thông qua công tác xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội, những sơ hở, bất cập, những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản pháp luật nhằm kiến nghị bổ sung, chỉnh lý.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực biên giới biển và hải đảo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung và từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là "Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức".

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên có liên quan: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án.

c) UBND các huyện, thành phố: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và giải pháp của đề án; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương để triển khai đề án.

3. Chế độ thông tin báo cáo

Các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện đề án có báo cáo định kỳ (Quý I, 6 tháng, Quý III và năm) cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- C41, C42, C45 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Phòng PV11, PC45 - Công an tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Công an huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv224.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng