Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5764/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Công văn số 3591/BNV-ĐT ngày 18/7/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để việc bồi dưỡng đại biểu HĐND có hiệu quả và thống nhất trong tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng bồi dưỡng

a) Các báo cáo viên là công chức thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và viên chức công tác tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố;

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Quảng Ngãi.

2. Số lượng bồi dưỡng

a) Tập huấn lớp báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện:

- Tổ chức 01 lớp báo cáo viên cấp huyện để bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã: số lượng 90 học viên.

- Tổ chức 04 lớp để bồi dưỡng cho 466 đại biểu HĐND cấp huyện.

b) Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã:

Tổ chức 46 lớp để bồi dưỡng cho 4.708 đại biểu HĐND cấp xã. Trong đó phân bổ số lượng lớp và đại biểu cho các huyện, thành phố như sau:

TT

Tên đơn vị/địa phương

Số lớp mở

Tổng số Đại biểu HĐND cấp xã

1

Thành phố Quảng Ngãi

6

609

2

Huyện Bình Sơn

6

644

3

Huyện Sơn Tịnh

3

293

4

Huyện Tư Nghĩa

4

385

5

Huyện Mộ Đức

4

364

6

Huyện Đức Phổ

4

411

7

Huyện Nghĩa Hành

3

326

8

Huyện Ba Tơ

4

472

9

Huyện Minh Long

2

122

10

Huyện Tây Trà

2

194

11

Huyện Trà Bồng

2

226

12

Huyện Sơn Tây

2

205

13

Huyện Sơn Hà

3

377

14

Huyện Lý Sơn

1

80

 

Tổng cộng:

46

4.708

3. Nội dung khóa tập huấn theo tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Bộ Nội vụ và địa phương tổ chức biên soạn, bổ sung.

4. Thời gian tập huấn, bồi dưỡng

a) Mỗi lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 03 ngày.

b) Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng:

- Đối với 01 lớp báo cáo viên và 04 lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện dự kiến tổ chức, thực hiện trong quý II năm 2017.

- Đối với 46 lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã dự kiến tổ chức, thực hiện trong quý II và quý III năm 2017.

5. Nguồn kinh phí thực hiện

a) Kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện bồi dưỡng báo cáo viên, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, kinh phí biên soạn tài liệu và các chi phí khác có liên quan do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

b) Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức biên soạn, bổ sung các chuyên đề cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương để tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã;

b) Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng báo cáo viên, 04 lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện và 46 lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã theo Kế hoạch này.

c) Lập kế hoạch dự toán kinh phí cụ thể để bảo đảm nhiệm vụ bồi dưỡng báo cáo viên, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, tài liệu biên soạn và các chi phí khác có liên quan, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức, triển khai thực hiện.

2. Trường Chính trị tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức biên soạn tài liệu phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương.

b) Bố trí giảng viên để thực hiện báo cáo các chuyên đề theo kế hoạch bồi dưỡng đề ra.

3. Sở Tài chính

a) Cân đối ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đủ kinh phí cho việc tổ chức, triển khai thực hiện việc bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

b) Hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Sở Nội vụ chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia báo cáo viên và đại biểu HĐND cấp huyện tham gia các khóa bồi dưỡng.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã theo kế hoạch đề ra.

c) Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả triển khai thực hiện ngay sau khi kết thúc các khóa bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- Trường Chính trị tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NClmc984.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng