Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  56/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 266-KH/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 44-KL/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHOÁ XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Kế hoạch số 266-KH/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (gọi tắt là Kế hoạch số 266 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong việc tham mưu, hướng dẫn xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...; gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác của cơ quan, đơn vị, địa phương tạo khí thế, động lực khích lệ nhân dân tích cực, tự giác tham gia.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch số 266 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung:

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, cụ thể:

1.1. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xác định Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

1.2. Đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; quan tâm phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền, chú trọng phương pháp tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội… để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân kịp thời cập nhật thông tin về tình hình an ninh, trật tự, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vận động nhân dân tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

1.3. Thực hiện củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, trọng tâm là các xã, phường, thị trấn, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, các nhà trường, địa bàn giáp ranh, khu đô thị và vùng nông thôn đang có tốc độ đô thị hóa cao.

Hằng năm thực hiện đánh giá, phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

1.4. Phát động phong trào toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người được đặc xá, tha tù, người mắc các tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia quản lý, cai nghiện ma tuý. Hướng dẫn các thôn, bản, tổ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và kỹ năng tự bảo vệ an toàn về người và tài sản, an toàn lao động, sản xuất. Tổ chức các đợt vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; truy bắt các đối tượng truy nã, trốn thi hành án, vận động tội phạm ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quản lý, sử dụng trái phép; phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn và giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hoá, với nhiều hình thức tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự; phát triển rộng các hình thức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1.5. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đưa ra xét xử các vụ án điểm để phục vụ công tác giáo dục, phòng ngừa chung; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành theo hướng ngày càng đơn giản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề nghị chính đáng của tổ chức và công dân đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt các chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế, việc làm, đất đai, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng..., nhằm giảm thiểu những sai sót trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước; đồng thời, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện phức tạp xảy ra.

1.6. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận; tranh thủ các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn, xóm, bản, tổ dân phố và người đứng đầu các dòng họ trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hằng năm tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tập trung hướng về cơ sở để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

1.7. Lựa chọn người có năng lực, trình độ, có phẩm chất, uy tín tham gia vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, phương pháp vận động nhân dân cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp ngay từ đầu và từ cơ sở.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Công an tỉnh

Làm tốt chức năng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, theo hướng nhân dân tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự hoà giải ngay tại cơ sở.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác điều tra tội phạm; công tác tạm giữ, tạm giam; công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, chất cháy, nổ; quản lý hộ khẩu, hộ tịch và đăng ký tạm trú, tạm vắng; các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Phối hợp với cơ quan liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; giải quyết kịp thời các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số. Định kỳ hằng năm đánh giá công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, chú trọng đánh giá tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

2.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Thực hiện tốt quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý; xây dựng các mô hình quần chúng "tự phòng, tự quản", lực lượng dân quân tự vệ của các xã thuộc khu vực giáp ranh với các tỉnh, huyện lân cận.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

2.3. Sở Tư pháp

Thực hiện tốt chức năng cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng vùng, từng đối tượng; trọng tâm là các địa bàn đông dân cư, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo. Có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở.

2.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện tốt Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng phóng sự mang nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng chống cháy, nổ... để tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; trong đó chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh vận động đoàn viên công đoàn thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học. Tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, nhất là khu vui chơi, giải trí, khu du lịch, nơi tổ chức lễ hội, nơi thời tự tín ngưỡng.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

Duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật và tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, những mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng Internet; đảm bảo an ninh thông tin, kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.6. Sở Giao thông Vận tải

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện “Văn hóa giao thông”; phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào tự quản đường, hè phố, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về trật tự an toàn giao thông.

2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự, về đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tội phạm, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, sử dụng các chất kích thích, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác; chú trọng giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành quy định trật tự an toàn giao thông, cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

2.8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời với cấp có thẩm quyền về công tác cai nghiện, dạy nghề, phục hồi cho những người đang cai nghiện ma tuý; tham mưu chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho những người được đặc xá, tha tù, người mắc các tệ nạn xã hội để họ sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng; thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với thanh niên, góp phần làm giảm nguyên nhân phát sinh tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội.

2.9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Làm tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, gắn với phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

2.10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang

Chủ động biên tập chương trình, thời lượng phát sóng và đăng tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; các thủ đoạn hoạt động của tội phạm; kết quả, kinh nghiệm hay và các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác của tỉnh, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải ngay tại gia đình, khu dân cư, thôn, xóm, tổ nhân dân; tổ chức thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư đến năm 2020”.

2.12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào khác trên địa bàn quản lý; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, các mô hình phong trào, các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) tổng hợp.

2. Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 5 năm một lần, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền tổng kết Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn tỉnh.

3. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Tuyên Quang;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP,NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang