Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG RÁC THẢI NHỰA GIAI ĐOẠN 2021-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi, trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa đảm bảo phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời, tham gia thực hiện có hiệu quả các sáng kiến và cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa, trọng tâm là rác thải nhựa đại dương, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, góp phần tích cực đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

- Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị để hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa được triển khai thường xuyên, liên tục, phù hợp với các điều kiện, đối tượng, khu vực trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Người dân trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân tại khu vực ven biển huyện Kim Sơn, khu vực đông dân cư và khu đô thị về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

2. 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

3. 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa”.

4. Xây dựng, triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng - xã hội trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa.

2. Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

3. Tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh.

4. Tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, các làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa…

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Lồng ghép kinh phí thực hiện với các chương trình, dự án, kế hoạch khác có liên quan.

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường …

- Xây dựng, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm, chương trình truyền thanh tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa để tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và các mạng xã hội.

- Hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa bằng hình thức phù hợp cho cán bộ văn hóa thông tin, đài truyền thanh huyện, thành phố và cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ kế hoạch này và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định.

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa. Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa cho các cán bộ quản lý các cấp, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa thông qua các ngày lễ lớn về môi trường trong năm bằng nhiều hình thức: in tờ rơi, áp phích, băng zôn tuyên truyền, tổ chức Lễ phát động, cuộc thi tìm hiểu pháp luật về BVMT…Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền trực quan, treo băng rôn hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Du lịch

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ; các khu, điểm du lịch treo băng rôn, áp phích, xây dựng và đặt tờ rơi, tờ gấp… tại các khu vực lễ tân, đón tiếp, trong các phòng ngủ của các cơ sở lưu trú; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi, cốc, chai, hộp, ống hút… bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc tái sử dụng nhiều lần.

- Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và các mạng xã hội các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường…

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch, đặc biệt cho các đối tượng là hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại các điểm để tuyên truyền tới du khách.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính

Chủ động cân đối và bố trí ngân sách địa phương để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

7. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, câu chuyện, phim tài liệu, chương trình truyền hình tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ nội dung của Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” và nhiệm vụ của Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa. Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử và các mạng xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống rác thải nhựa.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, tham gia các cuộc thi, triển lãm, trưng bày lưu động, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/11 hằng năm (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực của UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP3, 6;
Kh_Vp3_03KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn