Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 -2025 như sau:

I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA KẾ HOẠCH

1. Phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng các hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với nội dung phù hợp với lứa tuổi.

2. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên công tác xã hội được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em; củng cố và phát triển hoạt động bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp.

3. Phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học; thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện người học bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục.

4. 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường năng lực y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

5. 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, xã hội, cha mẹ và trẻ em

a) Hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em để thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, quan niệm trong việc bảo vệ trẻ em.

b) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và vận động xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn cho trẻ em.

c) Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng và giáo dục về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

2. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục

a) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nhận diện, phát hiện, thông báo, tố giác; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và quảng bá Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc Đường dây nóng của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ 18008065.

b) Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục nhà trường; thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

c) Nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

d) Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục.

3. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

a) Nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em, dịch vụ công tác xã hội cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục.

b) Nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong nước và quốc tế.

4. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa và hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục

a) Lồng ghép hoạt động phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vào hoạt động khám, chữa bệnh cho trẻ em và hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý trong bệnh viện.

b) Xây dựng quy trình tiếp nhận khám, chữa bệnh và tăng cường năng lực của nhân viên y tế về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

c) Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

5. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em

a) Xây dựng quy định và tiêu chuẩn về hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em.

b) Thí điểm kết nối các biện pháp điều tra thân thiện với cung cấp dịch vụ y tế, hỗ trợ tâm lý, phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em cho trẻ em là người bị hại, người làm chứng của bạo lực, xâm hại tình dục.

c) Nâng cao năng lực cho cán bộ công an làm công tác điều tra thân thiện với trẻ em.

d) Xây dựng mô hình Phòng điều tra thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên.

6. Đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành và phát huy vai trò Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp

a) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia vào mạng lưới bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

b) Phát huy vai trò thành viên Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; làm đầu mối phối hợp, thiết lập hệ thống thông tin dữ liệu về tình hình đối tượng trẻ em và kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

c) Đẩy mạnh quy chế phối hợp giải quyết án xâm hại trẻ em giữa Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục.

2. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo, lực xâm hại tình dục trẻ em; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

3. Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại gia đình, cơ sở giáo dục và cơ sở y tế.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng Trung tâm Công tác Xã hội 18008065; duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các nguồn tài trợ, viện trợ, huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 3, 6 phần II của Kế hoạch. Tham mưu, xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trên địa bàn giai đoạn 2020- 2025, từng năm; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác có liên quan trên địa bàn; làm đầu mối, đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn nói riêng.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại mục 1 phần II của Kế hoạch này.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này.

3. Sở Y tế:

Chủ trì, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại mục 4 phần II của Kế hoạch này.

4. Công an thành phố:

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung tại mục 5 phần II của Kế hoạch này.

5. Các sở, ban, ngành liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm thực hiện các nội dung mục 6 phần II của Kế hoạch này. Định kỳ (6 tháng, 01 năm) báo cáo việc thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố và các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia triển khai, thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào mục tiêu, hoạt động, giải pháp và hướng dẫn của ngành, địa phương chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện

Kế hoạch này; định kỳ báo cáo việc thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

VI. THÔNG TIN BÁO CÁO

Ủy ban nhân dân quận, huyện báo cáo 6 tháng và 01 năm về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại địa phương trước ngày 10 của tháng 5 và tháng 11 hàng năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020 - 2025./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hồng Ánh