Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện, với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó huy động các nguồn lực động viên toàn xã hội quan tâm hưởng ứng, tham gia đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển bền vững của xã hội; góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực cho sự phát triển chung của nền kinh tế.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải cụ thể về nội dung, đa dạng về hình thức đảm bảo thu hút được sự hưởng ứng, quan tâm thường xuyên của toàn xã hội.

- Việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được tiến hành một cách đồng bộ giữa các cấp, các ngành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội nhằm phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức các Chương trình hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam:

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Ngày 15 tháng 3 hàng năm, với mục đích tuyên truyền đến người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được thực hiện trên cơ sở chủ đề hàng năm được Bộ Công Thương lựa chọn và hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Hình thức tổ chức: Chương trình hưởng ứng bao gồm chuỗi hoạt động tuyên truyền với các hình thức cụ thể như:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

+ Phát tờ rơi nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

+ Tổ chức Hội thảo Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Nội dung: Tuyên truyền cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; tuyên truyền phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng trên thế giới và Việt Nam.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: Mỗi năm tổ chức 01 lần.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

- Hình thức tổ chức: Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung tập huấn: Cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý các khiếu nại của người tiêu dùng; tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng: Tập trung chủ yếu các đối tượng là cán bộ quản lý thị trường; quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; cán bộ thanh tra, thanh tra chuyên ngành, cán bộ Phòng Kinh tế thành phố, thị xã và cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện trực tiếp làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: 01 lớp/năm, mỗi lớp 80 người.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020, có 2.000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tối thiểu 1.000 lượt học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh được tập huấn các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng; tối thiểu 50% người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được phổ biến các nội dung pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kiến thức và kỹ năng tiêu dùng; việc tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết.

- Hình thức tổ chức:

+ Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; cán bộ thuộc các đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; tổ chức xã hội làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các cơ quan đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh có liên quan tới công tác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên các trường giáo dục nghề nghiệp, các đối tượng học sinh, sinh viên sắp ra trường như: Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng nghề của tỉnh; mở các lớp tập huấn cho giáo viên giảng dạy trong các trường phổ thông và hướng dẫn cho các em học sinh kiến thức tiêu dùng lành mạnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Tổ chức một số lớp đào tạo tập huấn cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân kinh doanh trong các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại, để có nhận thức chung về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đó nâng cao trách nhiệm với người tiêu dùng khi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

+ Tuyên truyền về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Bản tin và Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương...

- Nội dung: Tuyên truyền các văn bản quy định về hàng hóa và dịch vụ lưu thông trên thị trường; các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn cách nhận biết hàng thật, hàng giả và tác hại việc sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng; cung cấp các kiến thức về tiêu dùng; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thông tin về các phương thức, cách thức bảo vệ quyền người tiêu dùng.

- Thời gian tổ chức: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng:

+ Hội thảo: 04 hội thảo/năm x 02năm = 08 cuộc Hội thảo; mỗi cuộc Hội thảo 80 người.

+ Tuyên truyền trên báo Bạc Liêu: 01 số/tháng x 02 năm (năm 2018, 2020) = 24 số

+ Tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 01 kỳ/quý x 2 năm (năm 2019, 2020) = 08 kỳ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng:

- Hình thức:

+ Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

+ Hàng năm, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng một số hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Nội dung kiểm tra: Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, đánh giá nhằm nắm bắt những tồn tại, hạn chế trong việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn từ đó chấn chỉnh những tồn tại, sai sót, khuyết điểm của tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2018 đến năm 2020.

- Số lượng: 01 cuộc kiểm tra/năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Tổ chức Chương trình tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh:

Nhằm mục đích khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ chất lượng, an toàn cũng như biểu dương kịp thời và nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ an toàn; từ đó, tạo dựng một môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, góp phần đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế của tỉnh.

- Hình thức: Xây dựng chương trình tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng, trong đó bao gồm các nội dung:

+ Xây dựng thể lệ chương trình kêu gọi doanh nghiệp tham gia.

+ Xét chọn doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

+ Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu vì người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2019 đến năm 2020.

- Số lượng: 01 chương trình/năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

6. Nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a) Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng:

- Kiện toàn Văn phòng thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bạc Liêu về mô hình tổ chức, nhân lực, trang thiết bị để nâng cao công tác tư vấn, hòa giải trong tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Kết nối số điện thoại tư vấn của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh với Tổng đài tư vấn của Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương.

b) Tăng cường công tác phát triển Hội:

Để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được thực hiện sâu rộng, hiệu quả, tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham mưu thành lập 07 Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện chương trình sẽ bao gồm các nguồn sau: Ngân sách nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm Sở Công Thương xây dựng dự toán chi tiết thông qua Sở Tài chính thẩm định và tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo nhiệm vụ chi được giao và khả năng cân đối ngân sách.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch trên địa bàn tỉnh; mời gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương định kỳ hoặc đột xuất (nếu có) theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm: Hàng năm thẩm định, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách để thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng, thực hiện chương trình học tập, giáo dục về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đối tượng học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Y tế chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó tập trung vào vấn đề bảo đảm an toàn, chất lượng cho đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thực hiện các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Công Thương trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong phạm vi lĩnh vực của ngành, cơ quan, đơn vị với những nội dung và việc làm thiết thực.

10. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, Hội viên phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng triển khai các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các Doanh nghiệp thành viên đẩy mạnh thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

Trên đây nội dung Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2020, đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT-TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT-UBND tỉnh;
- Các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP Tuấn Tài;
- Lưu: VT, (Duy-003)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến