Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ (phần quyền tác giả, quyền liên quan); Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong việc thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

c) Triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ phải được xác định là trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh.

d) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến tất cả các đối tượng; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

b) Đảm bảo và huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi, thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2020

- Hoàn thiện hệ thống, củng cố, kiện toàn đồng bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Định hướng đến năm 2025

- Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng và đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chuyên sâu, lồng ghép về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đảm bảo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành có liên quan đến việc thực thi pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, cán bộ làm công tác quản lý từ tỉnh đến cơ sở được cập nhật thường xuyên các thông tin, tài liệu tuyên truyền về quyền tác giả, quyền liên quan.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, quảng cáo; các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng tại các nhà hàng, khách sạn, quán bar, các khu vui chơi, giải trí nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ pháp lý, trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình.

5. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường.

6. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

7. Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch gồm:

- Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm.

2. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện kế hoạch này, hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định;

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Hàng năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi toàn tỉnh trong quý IV năm 2017.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa liên quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình,...

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, chương trình phần mềm máy tính. Các đoàn nghệ thuật, đoàn làm phim, nhà sản xuất, cơ quan báo chí, công ty sản xuất băng đĩa ca nhạc sân khấu, các tụ điểm ca nhạc, các đơn vị tổ chức biểu diễn, tổ chức sự kiện, dịch vụ karaoke, vũ trường phải nghiêm túc và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban dân dân tỉnh tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Sở Du lịch

Chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch có hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong việc triển khai thực hiện.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Phối hợp Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, vi phạm có hệ thống, đồng thời chủ động tham mưu các giải pháp làm ổn định tình hình.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Sở hữu Trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tuân thủ các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện nghĩa vụ xin phép, trả tiền sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và các nghĩa vụ pháp lý liên quan khác.

c) Chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác tác quyền của họ.

6. Sở Công Thương

a) Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý của sở.

b) Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng.

7. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên theo quy định.

8. Các cơ quan báo chí

a) Thực hiện nghiêm nghĩa vụ pháp lý đối với tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng khi khai thác các quyền của chủ thể.

b) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan; mở chuyên mục giới thiệu pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, Luật Sở hữu Trí tuệ; đồng thời tham gia đưa tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

9. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn quản lý;

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các biện pháp kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức các hoạt động lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực thi quyền tác giả và quyền liên quan.

Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng