Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-TTG NGÀY 22/11/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”, kết luận tại phiên họp UBND thành phố tháng 3/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Đề án) với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố.

- Hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động thương mại của thành phố.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với trách nhiệm thực hiện của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân; đồng thời đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

2. Yêu cầu

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện Đề án phải thực chất, đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của các cơ quan có liên quan, sự chung tay vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và các địa phương, trong đó ngành Công Thương đóng vai trò chủ lực.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố phải bám sát và triển khai đồng bộ với Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cơ sở tham gia và kết nối đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội giao thương, hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn thành phố.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại, các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của thành phố vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại; 70% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.

- 20% số lượng hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu hàng hóa được tổ chức trên môi trường trực tuyến theo Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 500 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố và cán bộ các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện,... được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

- 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 500 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia.

- 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp tại Cổng Dịch vụ công của thành phố và tích hợp Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Đưa nền tảng số trở thành công cụ giới thiệu quảng bá hữu hiệu cho các sản phẩm của thành phố, cũng như làm cầu nối giúp các doanh nghiệp của thành phố tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn

a) Nội dung thực hiện: Phối hợp với Bộ Công Thương đánh giá hiện trạng, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố để làm căn cứ đưa ra các giải pháp quản lý, các hoạt động hỗ trợ tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho phù hợp với tình hình của thành phố.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: khi có hướng dẫn của Bộ Công Thương.

2. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố

a) Nội dung thực hiện

- Tuyên truyền về lợi ích, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và các phương tiện truyền thông khác.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn thành phố; Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.

3. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia

a) Nội dung thực hiện

- Lập danh sách các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia. Phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn các tổ chức xúc tiến thương mại; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh đăng ký tài khoản sau khi Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia xây dựng xong. Tích hợp cơ sở dữ liệu, thông tin về xúc tiến thương mại của thành phố lên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia.

- Tham gia và sử dụng chung hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Công Thương (Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia). Hằng năm phối hợp với Bộ Công Thương đào tạo cán bộ trên địa bàn thành phố phương thức sử dụng và vận hành phần mềm; Thuê máy chủ (server), bảo trì, bảo dưỡng, phân quyền, hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất những phương thức nâng cấp.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, UBND các quận, huyện; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.

4. Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tổ chức các đợt khảo sát, học tập kinh nghiệm, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho cán bộ sở, ban ngành thành phố, quận huyện.

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thực hiện các giao dịch, khai thác thông tin, mở rộng thị trường, cơ hội kinh doanh trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia, trên các nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Tham gia và hỗ trợ các đơn vị tham gia các gian hàng, hội chợ thương mại trên môi trường số.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của thành phố; nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

c) Đơn vị phối hợp: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện; các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.

5. Xây dựng các phương án, chương trình khuyến khích doanh nghiệp công nghệ thông tin và các đơn vị cung ứng dịch vụ xúc tiến thương mại trên địa bàn tham gia vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia

a) Nội dung thực hiện

- Phối hợp với Bộ Công Thương, các Hội, Hiệp hội triển khai hiệu quả các phương án, chương trình,... hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên các môi trường kinh tế số: Sàn giao dịch thương mại điện tử, chợ online, triển lãm ảo,...

- Nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và cung cấp các giải pháp tìm kiếm trực tuyến, cung ứng dịch vụ kết nối thương mại trên môi trường trực tuyến, các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, ẩm thực,... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

- Xây dựng và phát triển các địa điểm kinh doanh, trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn thành phố triển khai mô hình chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt để người tiêu dùng từng bước thay đổi thói quen mua sắm, tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt hàng ngày.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, UBND quận, huyện; Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp thương mại điện tử, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2025.

6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

- Rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận, huyện; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

d) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2022-2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và khả năng cân đối ngân sách thành phố; đồng thời tăng cường các nguồn, tài trợ, viện trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện, chú ý lồng ghép với kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch khác có liên quan nhằm sử dụng có hiệu quả kinh phí, tiết kiệm thời gian và đảm bảo thiết thực đối với hoạt động của đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Công Thương, các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan; báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai thực hiện hàng năm và tổng kết tình hình thực hiện vào năm kết thúc Kế hoạch.

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân và đơn vị có liên quan về các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tổng hợp, kiến nghị trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế và theo các hướng dẫn của Trung ương.

2. Sở Tài chính

- Hàng năm, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố có liên quan đề xuất dự toán gửi Sở Tài chính thẩm tra, cân đối theo khả năng ngân sách và các nguồn tài trợ, nguồn vận động hợp pháp khác, tham mưu Ủy ban nhân thành phố xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban ngành thành phố, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố.

- Chia sẻ, kết nối, liên thông dữ liệu về doanh nghiệp của thành phố, các thông tin, số liệu thống kê về kinh tế, ngành hàng,... với hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho xúc tiến thương mại của thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ các Sở, ban ngành thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại; phối hợp khuyến khích sử dụng chữ ký số, hướng dẫn chứng thực điện tử, các chuẩn trao đổi dữ liệu.

- Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ tuyên truyền các chương trình, chuyên mục và các hoạt động khác về triển khai Kế hoạch này trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nông nghiệp, hỗ trợ người dân tiếp cận thuận lợi, kịp thời với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các vùng sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này. Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các Kế hoạch, đề án, chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp của thành phố.

6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại trên môi trường số. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm, doanh nghiệp; chuẩn hóa các tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số nhằm kết nối có hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

- Triển khai đồng bộ Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố.

7. Công an thành phố

Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Căn cứ nội dung phân công tại Kế hoạch, chủ động triển khai, tổ chức thực hiện, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện việc tuyên truyền phổ biến về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Phối hợp thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn biết, tích cực tham gia Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Cần Thơ và các cơ quan thông tấn báo chí

Phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và các đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, bài viết tuyên truyền về việc triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên các kênh truyền thông đại chúng.

11. Các Hội, Hiệp hội; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố

- Tích cực tham gia, cộng tác với các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực để tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số hiệu quả.

- Các doanh nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn hưởng ứng và tham gia tích cực, có trách nhiệm xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số của thành phố.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố và đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố chủ động triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề mới, phát sinh cần bổ sung, điều chỉnh, các đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua Sở Công Thương) xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, PCT UBND thành phố (1AE);
- Sở, ban ngành thành phố;
- Cục Quản lý thị trường thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Đài PT-TH thành phố;
- VP. UBND thành phố (2C,3B);
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hồng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  • Số hiệu: 52/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 15/03/2023
  • Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
  • Người ký: Nguyễn Văn Hồng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản