Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 499/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X;

Căn cứ Công văn số 5115-CV/VPTW ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết 26), thông qua tình hình thực hiện và kết quả đạt được tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị quyết 24) và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt là Quyết định 1956).

b) Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong các năm 2014-­2015 và đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh và đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết.

2. Yêu cầu

Xây dựng báo cáo sơ kết, trong đó:

a) Việc sơ kết phải bám sát các nội dung được quy định tại Nghị quyết 26, Nghị quyết 24 và Quyết định 1956.

b) Đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

c) Đề xuất những chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi cho giai đoạn tới phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị quản lý.

d) Bảo đảm đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung sơ kết

1. Đánh giá việc tổ chức quán triệt, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết 26, Nghị quyết 24 và Quyết định 1956.

2. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 09 nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 26, Nghị quyết 24 và Quyết định 1956, trong đó tập trung đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể (số liệu so sánh năm 2008 và kết quả ước thực hiện đến hết năm 2013). Cụ thể:

a) Bổ sung nội dung và kinh phí giai đoạn 2009-2010 của Quyết định 1956 vào Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010, bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-­2015, 2016-2020 và tổ chức thực hiện;

b) Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc;

c) Chăm sóc, giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi;

d) Cấp học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo;

e) Đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông;

f) Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho 100 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn;

g) Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn;

h) Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp và ở nông thôn, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực cho 62 huyện nghèo (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ).

i) Phối hợp với Bộ Nội vụ lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo hướng xã hội hóa có sự hỗ trợ của nhà nước (đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu).

3. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân.

4. Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

5. Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể triển khai trong năm 2014-2015 và đến năm 2020.

6. Đề xuất các kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, với Chính phủ và với Trung ương Đảng về cơ chế, chính sách và các giải pháp cần bổ sung, hoàn thiện để tiếp tục thực hiện Nghị quyết.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 theo 06 nội dung của mục II, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ, số 49, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 31/5/2013, kèm theo văn bản điện tử về địa chỉ phongtonghop@moet.edu.vn.

2. Đối với các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng

Xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 theo 06 nội dung của mục II (trong đó riêng nội dung 02 chỉ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ (g), (h) và (i)), gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ và Vụ Giáo dục Đại học, số 49, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 31/5/2013, kèm theo văn bản điện tử về địa chỉ phongtonghop@moet.edu.vn để tổng hợp.

3. Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo sơ kết 5 năm công tác chỉ đạo và hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong việc thực hiện Nghị quyết theo 06 nội dung của mục II. Tổng hợp báo cáo của các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng (nếu có) và hoàn thiện báo cáo chung. Cụ thể:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: (i) Bổ sung nội dung và kinh phí giai đoạn 2009-2010 của Quyết định 1956 vào Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010, bổ sung vào Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015, 2016-­2020 và tổ chức thực hiện; (ii) cấp học bổng cho học sinh nghèo, cận nghèo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên phối hợp).

- Vụ Giáo dục dân tộc báo cáo nhiệm vụ ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc (Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp).

- Vụ Giáo dục Mầm non báo cáo nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi.

- Vụ Giáo dục Trung học báo cáo nhiệm vụ đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông.

- Vụ Giáo dục Đại học và Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp báo cáo thực hiện nhiệm vụ: (i) Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp và ở nông thôn, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực cho 62 huyện nghèo (theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; (ii) Phối hợp với Bộ Nội vụ lựa chọn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo hướng xã hội hóa có sự hỗ trợ của nhà nước (đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu); (iii) Đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn (Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp).

- Vụ Giáo dục thường xuyên báo cáo nhiệm vụ đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề theo hướng khuyến khích trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn (Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp).

- Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em báo cáo nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho 100 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn (Vụ Giáo dục thường xuyên phối hợp).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Tổng hợp) trước ngày 10/6/2013, kèm theo văn bản điện tử về địa chỉ phongtonghop@moet.edu.vn.

b) Văn phòng Bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị xây dựng báo cáo; hoàn thành báo cáo tổng hợp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trình Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để thực hiện);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để thực hiện);
- Các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 499/KH-BGDĐT sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 499/KH-BGDĐT
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 18/04/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/04/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản