Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4911/KH-UBND

Bến Tre, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” (gọi tắt là Đề án) và Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Mục đích:

- Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật về PCTN, cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

2- Yêu cầu:

- Việc triển khai Đề án phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tạo sự đồng thuận tham gia hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả trong tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; có sự đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN nói riêng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng đặc thù; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

1- Nội dung tuyên truyền, phổ biến:

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính như sau:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN.

- Quan điểm chủ trương của Đảng về PCTN.

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam.

- Công ước của Liên hợp quốc về PCTN; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN.

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN.

- Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN.

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

2- Mục tiêu cần đạt được:

- Đến hết năm 2021: 100% chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Hàng năm: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

- Hàng năm: 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

- Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại các cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, xã vùng bãi ngang ven biển, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân; củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

III- NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN:

1- Các nhiệm vụ chung:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ từ năm 2019 - 2021 như sau:

1.1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, các trường dạy nghề trong tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt.

1.2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử và báo.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử các vụ án tham nhũng.

1.4. Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

1.5. Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu, ấn phẩm; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trong các cơ quan, đơn vị và trên các địa bàn dân cư.

1.6. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

1.7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

1.8. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ quan, tổ chức cá nhân có năng lực.

1.9. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác...gắn với cao điểm trong ngày kỷ niệm ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng (ngày 09 tháng 12) hàng năm với hình thức phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên toàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019-2021.

2- Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chung nêu trên các cơ quan, đơn vị sau có trách nhiệm:

Thanh tra tỉnh:

- Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực của Đề án, có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; tham mưu xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn.

- Phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN (tài liệu do Thanh tra Chính phủ biên soạn).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên các báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

- Tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án. Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Đề án báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021 và theo yêu cầu, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Sở Tư pháp:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các cuộc hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm... có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật; PCTN trong hoạt động xây dựng chính sách, pháp luật.

- Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09 tháng 11) hàng năm.

- Tổ chức hoặc tham gia hưởng ứng các cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật PCTN.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021 và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bến Tre:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/2013/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính, liêm chính trong thi cử và học thuật.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021.

Sở Nội vụ:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019-2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vi trực thuộc tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao.

- Tổ chức cuộc thi hoặc giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức hoặc tham gia hưởng ứng các cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021.

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông, trang Website của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề báo chí cách mạng với PCTN và đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN.

- Tổ chức, kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin kết hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Phòng Tư pháp, Thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp huyện trong việc tổ chức, tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Thời gian thực hiện: thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021.

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

- Chỉ đạo điểm: UBND huyện Mỏ Cày Nam là đơn vị chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Mỏ Cày Nam triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

- Mỗi huyện, thành phố chọn 01 xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 đến năm 2021

Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre và Báo Đồng Khởi:

- Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho Đài truyền thanh các huyện, thành phố.

- Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính. Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN.

- Dành thời lượng riêng phát sóng định kỳ hàng tuần, tháng để phổ biến các chuyên mục giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính hoặc lồng ghép vào chương trình phát thanh, truyền hình.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan để phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh:

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng chính sách pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh:

- Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách pháp luật về PCTN cho hội viên Hội Nhà báo; tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021.

Đề nghị Hội Luật gia tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn cập nhật chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, đoàn luật sư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN cho các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh:

Chủ trì tổ chức phát động, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh cổ động, đề xuất ý tưởng, sáng kiến...tuyên truyền viên giỏi về đề tài PCTN.

- Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm... nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho Ban thanh tra nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các tổ chức tự quản của nhân dân...

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên từ năm 2019 - 2021

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn 2019 - 2021 và kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

- Tạo điều kiện, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Tiếp nhận tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN do Ban Chỉ đạo tỉnh cung cấp; nhân bản tài liệu để tuyên truyền, phổ biến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo kết quả định kỳ 6 tháng, năm về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án; chỉ đạo Thanh tra, Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung của Đề án; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án ở địa phương.

2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ:

Chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của UBND tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (thay b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban đảng;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Hội Luật gia, Hội Nhà báo và Hội DN;
- Báo ĐK, Đài PT và TH Bến Tre;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Phòng NC, TH/VP.UB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng