Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP VÀ CHI HỘI TRƯỞNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp (Hội LHPN) và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025; Hướng dẫn số 27/HD-ĐCT ngày 15/02/2019 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ; UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác phụ nữ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở; hội tụ đầy đủ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng; nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

* Giai đoạn đến năm 2020

- Tối thiểu 70% cán bộ, công chức Hội LHPN cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm.

- Tối thiểu 70% Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- Tối thiểu 70% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ Tối thiểu 40% Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội LHPN các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Tối thiểu 30% cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

* Giai đoạn đến năm 2025

- 100% cán bộ, công chức Hội LHPN cấp tỉnh, huyện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội hoặc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu theo vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

- 100% Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và tối thiểu 30% người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội.

- 100% Chi hội trưởng Phụ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

- Đối với các địa phương thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

+ 100% Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chuyên trách Hội LHPN các cấp được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội theo mô hình mới;

+ Tối thiểu 60% cán bộ, công chức cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được bồi dưỡng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức Hội LHPN ở cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn và những người được quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn.

- Chi hội trưởng phụ nữ.

- Cán bộ, công chức của cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2025

3. Địa bàn thực hiện: 8/8 huyện/thị/thành phố trên địa bàn tỉnh

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, tham mưu chính sách và xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng cho cán bộ Hội.

Nghiên cứu đề xuất các chính sách bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

Rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khảo sát nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nguồn cán bộ Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. Áp dụng quy trình, phương pháp, công cụ đánh giá công tác bồi dưỡng.

- Xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng; tổ chức các khóa bồi dưỡng.

Phối hợp với Học Viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị tỉnh hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng, bảo đảm cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, gắn với việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu, lần thứ bảy khóa XII.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác bồi dưỡng

Xây dựng kế hoạch, bộ công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá trước, trong và sau khi tổ chức lớp bồi dưỡng để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện sau kiểm tra, giám sát.

2. Giải pháp

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác bồi dưỡng

Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức Hội, Chi hội trưởng Phụ nữ về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho cán bộ, công chức được tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời của cán bộ, công chức Hội; xác định việc học tập để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao. Cán bộ, công chức được lựa chọn chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.

- Đổi mới chương trình, tài liệu và hình thức, phương pháp bồi dưỡng

Phối hợp để hoàn thiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng, bảo đảm cập nhật một số kiến thức, nội dung mới về công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Xây dựng mới một số chương trình, tài liệu bồi dưỡng. Bảo đảm chương trình, tài liệu không trùng lặp, phù hợp với từng cấp Hội, từng địa bàn quản lý; kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, tăng thời lượng thực hành.

- Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên

Phối hợp với Học Viện Phụ nữ Việt Nam, các ngành liên quan, Trường Chính trị tỉnh để tổ chức lớp theo nhu cầu, đồng thời xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp, có phương pháp sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Hội, công tác xã hội, công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

- Về nguồn lực: Khai thác, lồng ghép hoạt động để bảo đảm nguồn lực thực hiện Đề án.

- Đổi mới tổ chức và hoạt động, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp Hội theo tinh thần các Nghị quyết trung ương khóa XII.

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội LHPN các cấp theo hướng giảm đầu mối, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới tổ chức và hoạt động tổ chức bộ máy Hội theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân cấp nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm quản lý, tổ chức bồi dưỡng cán bộ giữa các cấp Hội, giữa tổ chức Hội với các tổ chức, đơn vị có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Việc lập dự toán chi tiết kinh phí, thực hiện và quyết toán hàng năm theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Giao cơ quan Hội LHPN tỉnh chủ trì triển khai thực hiện Đề án; xây dựng kế hoạch cho giai đoạn và từng năm; tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án đã được phê duyệt; phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam, trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng theo phân cấp.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề, theo vị trí việc làm, tập huấn về công tác xã hội hoặc bồi dưỡng cập nhật hàng năm cho cán bộ, công chức Hội LHPN cấp tỉnh và cấp huyện; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, nguồn quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và Chi hội trưởng Phụ nữ.

- Rà soát các đối tượng chưa đạt tiêu chuẩn chức danh, các đối tượng thuộc diện phải bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng tại địa phương hoặc cử cán bộ, công chức bồi dưỡng theo kế hoạch của Trung ương.

- Tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát thực hiện Đề án. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đề án đảm bảo phù hợp thực tế trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Nội vụ

- Tổng hợp nhu cầu và kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ theo quy định.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh trong công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, cán bộ Hội là phụ nữ người dân tộc thiểu số.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, tổng hợp bố trí ngân sách Nhà nước trình Chủ tịch UBND tỉnh kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Trường Chính trị tỉnh

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh để tổ chức các lớp cho Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và người trong quy hoạch chức danmh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện Đề án trên cơ sở hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động của Đề án. Theo dõi, tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án, yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan thường trực Hội LHPN tỉnh). Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Hội LHPN tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại mục V;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng