Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo ATTP cho nhân dân.

- Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATTP từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở; tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của UBND các cấp, các ngành.

- Ứng dụng công nghệ thông tin triển khai áp dụng rộng rãi phần mềm truy xuất, minh bạch, nhận diện thông tin sản phẩm an toàn trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, đến sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn; hạn chế tử vong do ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

3. Các chỉ tiêu cụ thể

- 100% UBND huyện, thị xã, thành phố được đánh giá, xếp loại và 100% UBND xã, phường, thị trấn trở lên được kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh được quản lý, trong đó trên 83% cơ sở đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm; 100% các tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được xử lý, giải quyết triệt để.

- 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, người quản lý được cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ mẫu vượt mức cho phép/tổng số mẫu được kiểm tra trong các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm nông sản <4%, thủy sản <6%.

- Giảm số số mắc ngộ độc thực phẩm nhằm đạt chỉ tiêu: Tỷ lệ ngộ độc thực phẩm cấp tính/100.000 dân là dưới 07 người; 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng; mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm; Mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, từng bước hoàn thiện liên kết sản xuất - chế biến - lưu thông - phân phối thực phẩm sạch, có thương hiệu của tỉnh Lào Cai.

- Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Căn cứ kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 của tỉnh, các ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2020. Ngành Y tế là cơ quan chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành; tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của các ngành, địa phương.

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm của các ngành, các cấp từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông tại địa phương. Xây dựng 01 chuyên mục về an toàn thực phẩm được biên dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc phát trên sóng truyền hình và sóng truyền thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về tầm quan trọng của đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khỏe và phát triển kinh tế, xã hội.

- Các sở, ngành, đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ, hội viên trong các hoạt động của hội nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm; lồng ghép công tác an toàn thực phẩm vào nội dung xây dựng nông thôn mới, nội dung tuyên truyền của Ban tuyên vận (ở các xã có triển khai mô hình này). Thường xuyên quán triệt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các hội nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân;

- Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp cho nhân dân, học sinh và giáo viên các trường học để tích cực phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; kiến thức bảo đảm chất lượng, an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi sản phẩm nông sản thực phẩm, trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trong xuất, nhập khẩu thực phẩm. Xây dựng các nội dung tuyên truyền phù hợp cho các đối tượng, các vùng dân cư khác nhau. Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên nhiều kênh thông tin để nhân tiếp cận với kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Phối hợp với các Ban Đảng Tỉnh ủy tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm của cấp ủy đảng các cấp, các ngành;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND các cấp.

- Thực hiện thanh, kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm khi có các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm hoặc khi phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra tại địa phương; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành định kỳ theo kế hoạch và yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương.

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong lưu thông, phân phối đặc biệt là các chợ trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp quản lý;

- Tập trung giám sát an toàn thực phẩm bằng phương pháp Test nhanh tại các chợ nhất là các chợ đầu mối, chợ cụm xã; hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm không an toàn;

4. Tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

- Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 (từ ngày 15/4-15/5/2020) trình UBND tỉnh phê duyệt và chủ trì tổ chức thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Riêng UBND thị xã Sa Pa chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm của UBND tỉnh năm 2020 (cấp tỉnh) tại thị xã Sa Pa.

5. Triển khai có hiệu quả hoạt động về an toàn thực phẩm các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu Y tế - Dân số:

Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các dự án liên quan đến công tác an toàn thực phẩm thuộc các chương trình mục tiêu nói trên.

6. Thống kê, báo cáo

- Các ngành Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo hàng tháng kết quả triển khai hoạt động về an toàn thực phẩm về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) trước ngày 12 hàng tháng.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành thành viên Tiểu ban An toàn thực phẩm tỉnh (thuộc Ban Chỉ đạo công tác Y tế - Dân số tỉnh): Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU trước ngày 12 hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và báo cáo năm về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) trước ngày 12/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương.

III. KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí Trung ương, địa phương;

- Các nguồn thu phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được cấp lại cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

- Kinh phí xã hội hóa đầu tư trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, truyền thông, thông tin, vv....

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số tỉnh

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hướng dẫn, ban hành các văn bản chỉ đạo, các giải pháp kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành; phê duyệt, ban hành báo cáo kết quả hoạt động an toàn thực phẩm.

2. Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh)

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm (hoặc Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân) các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương.

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm cấp tỉnh; tiến hành kiểm tra, đánh giá chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND các huyện, thành; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở thực phẩm trong các dịp cao điểm.

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thực hiện thanh tra, kiểm tra hậu kiểm, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương quản lý theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước sạch sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với từng đối tượng; phối hợp quản lý tốt công tác quảng cáo về thực phẩm.

- Là đầu mối, tổng hợp, điều phối hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2020; Thực hiện hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn thuộc Đề án tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

- Tập trung quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Quản lý chất lượng, an toàn các loại rau, củ quả trên thị trường, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trên các sản phẩm này.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục trong trồng trọt. Kiểm soát hiệu quả điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, chế biến, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh nông sản thực phẩm;

- Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các quy trình, quy phạm bảo đảm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản, thủy sản thực phẩm; xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông, lâm thủy sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, từng bước sản xuất thực phẩm an toàn có thương hiệu tỉnh Lào Cai.

- Phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra đột xuất, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi trồng, giết mổ, thu hái, bảo quản các loại nông, lâm, thủy sản.

- Báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý về Sở Y tế theo quy định.

4. Sở Công Thương

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy nguyên nguồn gốc, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm.

- Thực hiện công tác quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do ngành quản lý; xây dựng mô hình chợ điểm đảm bảo an toàn thực phẩm để từng bước nhân rộng mô hình này trong những năm tiếp theo.

- Phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra đột xuất, giám sát nguy cơ ô nhiễm ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất trong thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực do ngành quản lý.

5. Cục Quản lý thị trường

Tăng cường kiểm tra hàng hóa là thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm lưu thông qua biên giới. Kịp thời ngăn chặn, cảnh báo hóa hóa mất an toàn thực phẩm lưu thông qua biên giới và lưu thông trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường học trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm; tuyệt đối không để các cơ sở dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các nhà trường; xây dựng mô hình bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm ở các trường học. Chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, đặc biệt tại các trường có tổ chức bếp ăn tập thể, bữa ăn bán trú.

- Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm cho học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa.

- Đầu tư kinh phí xây dựng điều kiện cơ sở vật chất cho cơ sở thực phẩm trong các trường học; đầu tư kinh phí đào tạo, tập huấn cho Ban Giám hiệu các trường để nâng cao kiến thức pháp luật, khoa học về an toàn thực phẩm cho giáo viên.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn và nhãn mác sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất, chặt chẽ và không chồng chéo.

8. Sở Thông tin và Truyền Thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đăng tải đầy đủ gương tốt về thực hiện an toàn thực phẩm và phê phán các vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát việc quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối, bố trí nguồn vốn cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm theo Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn ngân sách địa phương thực hiện các hoạt động, các dự án liên quan đến an toàn thực phẩm thuộc Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2016 - 2020.

- Thông báo cho Sở Y tế danh sách các công ty, doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký kinh doanh sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để phối hợp quản lý.

10. Sở Tài chính

- Đảm bảo kinh phí cho hoạt động an toàn thực phẩm của dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, bổ sung thêm kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cân đối bố trí nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc Đề án 07 “Phát triển y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Lào Cai” và Đề án “Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp tỉnh Lào Cai” theo Quyết định số 121-QĐ/TU ngày 17/11/2015 của Tỉnh ủy.

- Kiểm tra, giám sát việc bố trí ngân sách cho hoạt động an toàn thực phẩm của UBND các huyện, thành phố, thị xã theo Nghị quyết số 89/2016/NĐ- HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

11. Sở Tư pháp

Chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; tư vấn hỗ trợ tư pháp cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết các vướng mắc về điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm các tuyến, tour du lịch trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa sự cố an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng đến tiềm năng du lịch của tỉnh.

- Trong quá trình quản lý, phân xếp loại khách sạn chú trọng thẩm định tiêu chí quy định về nhà hàng, bar, bếp và các quy định về an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 4391:2015 .

14. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng quản lý cửa khẩu thực hiện kiểm soát, giám sát về an toàn thực phẩm hàng trao đổi của cư dân qua biên giới; các loại hàng hoá thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm nhập lậu qua cửa khẩu và các lối mở thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể thuộc các nhà máy, công ty trong các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

15. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở công Thương xây dựng các chuyên mục an toàn thực phẩm, biên dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc phát trên sóng truyền hình và sóng truyền thanh.

- Thường xuyên đưa tin, bài phản ánh các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương, tuyên truyền và phổ biến Luật An toàn thực phẩm và quy định pháp luật về ATTP trên sóng phát thanh, truyền hình, báo in, Báo điện tử tỉnh.

16. Công an tỉnh

- Phối hợp với các ngành liên quan phát hiện, phối hợp xử lý triệt để các tụ điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm mất an toàn.

- Chỉ đạo các lực lượng công an phối hợp với lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng kiểm soát ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm qua biên giới.

17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các lực lượng Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm, thực phẩm kém chất lượng từ Trung Quốc, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi... nhập lậu qua biên giới.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho nhân dân khu vực đóng quân, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

18. Cục Quản lý thị trường Lào Cai

Chủ trì công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại. Tăng cường kiểm tra hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, kịp thời ngăn chặn, cảnh báo hàng hóa mất an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

19. Cục Hải quan Lào Cai

Chủ động tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra hàng hóa là thực phẩm nhập khẩu qua cửa khẩu và các lối mở; kịp thời ngăn chặn, xử lí nghiêm các trường hợp nhập lậu thực phẩm, thực phẩm kém chất lượng qua biên giới.

20. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhân dân; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm từ cấp huyện đến cấp xã. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của 100% UBND xã, phường.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương thực hiện quản lý, phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý; tập trung giám sát an toàn thực phẩm bằng phương pháp Test nhanh tại các chợ nhất là các chợ đầu mối, chợ cụm xã; hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm an toàn, thực phẩm không an toàn;

- Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý, xử lý, giải quyết triệt để các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân trên địa bàn.

- Bố trí đầu tư ngân sách cho các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương như hoạt động của Ban chỉ đạo, kiểm tra liên ngành, đào tạo, tập huấn thành viên Ban chỉ đạo tuyến huyện, xã, mua sắm trang thiết bị kiểm nghiệm Test nhanh... theo quy định tại Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

21. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, giám sát theo Chương trình phối hợp số 11/CTrPH/UBND-MTTQ ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc vận động, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; xây dựng các phong trào thi đua, hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình điểm về an toàn thực phẩm.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành thành viên Tiểu ban An toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo Y tế - Dân số tỉnh), UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Chỉ đạo Y tế - Dân số tỉnh (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT;
- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- UBMMTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục An toàn VSTP tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, NLN2, KT2, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh