Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM ĐẾN NĂM 2020" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020".

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Phối hợp truyền thông phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các ấn phẩm khác của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh (sau đây gọi là các cơ quan truyền thông) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; đổi mới, đa dạng hóa hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, trong đó, sản phẩm truyền thông mới tăng 10-15%; số lượng sản phẩm truyền thông bằng tiếng các dân tộc trên địa bàn tỉnh tăng 20%.

- Tăng 15% thời lượng đưa tin trên sóng truyền hình, phát thanh tỉnh và các ấn phẩm khác của các cơ quan truyền thông so với năm 2017. Đến năm 2018, đạt tỷ lệ 85% số xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh được tổ chức ít nhất một hình thức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm và được duy trì thường xuyên; phấn đấu đến năm 2020, đạt 100% số xã, phường, thị trấn được tổ chức ít nhất một hình thức truyền thông và được duy trì thường xuyên.

- Đến năm 2020, 90% số người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh được tiếp cận thông tin về phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; các nhóm đối tượng có nguy cơ cao được tiếp cận các thông tin về phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- 100% phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề thuộc các cơ quan truyền thông được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức truyền thông

- Về nội dung: Đổi mới và truyền tải sâu sắc, sinh động, phù hợp với các nội dung thông tin:

+ Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các giải pháp, biện pháp; hoạt động của Ban chỉ đạo 09 tỉnh, các Sở, ban, ngành, các địa phương.

+ Các kiến thức cơ bản; nguy cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm HIV/AIDS, sử dụng ma túy, nghiện ma túy và các chất hướng thần; dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm.

+ Các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mại dâm và hỗ trợ giúp đỡ người nghiện ma túy, người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật, tạo việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

+ Tác hại của ma túy tổng hợp, các loại ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy mới; phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn bán ma túy.

- Các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ lôi kéo sử dụng ma túy, tổ chức mại dâm, mua bán người và kỹ năng ứng phó với người nghiện, người sử dụng ma túy; nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị, phân biệt và bảo đảm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người bán dâm; vận động người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế.

- Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, thể loại truyền thông; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, đồng thời tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục, video clip, thông điệp truyền hình, phóng sự dài kỳ; tổ chức các cuộc thi phóng sự, video clip, phim tài liệu về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; sử dụng nhiều ngôn ngữ phù hợp với địa phương trong các ấn phẩm truyền thông.

2. Tăng cường thời lượng truyền thông

Tăng thời lượng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các chương trình truyền hình, phát thanh, các ấn phẩm của các cơ quan truyền thông. Căn cứ vào yêu cầu và tình hình thực tế thực hiện truyền thông vào các khung giờ nhiều người xem, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào công tác truyền thông đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời.

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm

- Mỗi năm ít nhất 01 lần, các cơ quan Thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh) tổ chức tập huấn, cập nhật thông tin cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của các cơ quan truyền thông về quan điểm, định hướng và kiến thức mới trong về lĩnh vực này.

- Cơ quan Thường trực thường xuyên mời các phóng viên của các cơ quan truyền thông tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Hàng năm, cơ quan Thường trực tổ chức các đoàn phóng viên của các cơ quan truyền thông đi thực tế tại các địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tiếp cận, tìm hiểu các đối tượng, các địa bàn làm tốt công tác này.

4. Thường xuyên trao đổi, cung cấp Thông tin

- Cơ quan Thường trực và các cơ quan truyền thông cử cán bộ đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin.

- Định kỳ 6 tháng họp đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động tiếp theo. Tổ chức họp đột xuất theo yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 09 tỉnh.

- Quý IV hàng năm, cơ quan Thường trực gửi cho các cơ quan truyền thông nội dung và đề xuất kế hoạch phối hợp để cơ quan truyền thông đưa vào kế hoạch của đơn vị trong năm tiếp theo.

- Đối với các sự kiện có quy mô cấp tỉnh trở lên hoặc có tính chất quan trọng, cơ quan Thường trực tổ chức Họp báo hoặc làm việc trực tiếp với các cơ quan truyền thông về những nội dung cần truyền thông, đặc biệt là những thông tin mang tính định hướng dư luận; các vấn đề lớn trong từng thời điểm.

- Tích cực trao đổi, cung cấp các thông tin, sản phẩm truyền thông để phục vụ cho việc tuyên truyền trên các phương tiện, ấn phẩm truyền thông của các bên và sử dụng cho các cơ quan Thường trực phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại địa phương.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và phối hợp thực hiện

- Các cơ quan truyền thông rà soát các chương trình, phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, xây dựng kế hoạch tăng thời lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch; phân công phóng viên, biên tập viên và cán bộ đầu mối thực hiện công tác truyền thông và tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, đi thực tế địa phương.

- Cơ quan Thường trực bố trí cán bộ làm đầu mối, tổng hợp, cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế và nghiên cứu tài liệu để cung cấp cho các cơ quan truyền thông; chỉ đạo cơ quan chuyên trách thuộc lĩnh vực phụ trách tại các huyện, thành phố phối hợp và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông.

2. Bảo đảm nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông

- Cơ quan Thường trực và các cơ quan truyền thông quan tâm, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Huy động các nguồn lực của địa phương, Trung ương; tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ để thực hiện Kế hoạch.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua cổng, trang thông tin điện tử.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các Sở, ngành và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương. Huy động từ các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và tổng hợp chung trong dự toán của Sở.

- Chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy (trừ cai nghiện ma túy), tổng hợp chung trong dự toán của Công an tỉnh.

- Chủ trì, thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả truyền thông về phòng, chống ma túy.

3. Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và tổng hợp chung trong dự toán của Sở y tế.

- Chủ trì, thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá kết quả truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trong tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung truyền thông của Kế hoạch.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thường trực các lĩnh vực cụ thể và các cơ quan truyền thông trong quá trình triển khai Kế hoạch để lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và các sản phẩm truyền thông, tránh trùng lặp trong quá trình thực hiện.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

- Phối hợp với các cơ quan Thường trực các lĩnh vực cụ thể xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

- Tổ chức triển khai các nội dung truyền thông nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp về phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm; tham gia các hoạt động đánh giá, giám sát, sơ kết.

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính tổ chức, huy động, khai thác các nguồn lực, cân đối nguồn vốn để thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Thường trực, cơ quan truyền thông hướng dẫn về nội dung chi, mức chi cho công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

7. Các Sở, Ban, Ngành tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan đến công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vào kế hoạch công tác hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc triển khai lồng ghép truyền thông phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với các phong trào khác của đoàn thể mình; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy,mại dâm.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua cơ quan thường trực Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng tiểu ban chỉ đạo về phòng, chống tệ nạn xã hội) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP/UBND tỉnh Phạm Anh Quý;
- Lưu: VT, TCTM (NL50).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu