Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019; Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ”;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 4426/TTr-BCH ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức đúng về vị trí, vai trò và trách nhiệm về lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin, truyền thông để phổ biến, tuyên truyền.

b) Triển khai đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng tuyên truyền.

c) Gắn nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về Dân quân tự vệ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN

1. Tập huấn cán bộ

a) Nội dung tập huấn

- Đường lối, quan điểm của Đảng về Dân quân tự vệ;

- Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Tổ chức tập huấn

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

2. Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Dân quân tự vệ ở cấp xã

a) Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, địa phương.

d) Thời gian

- Triển khai xây dựng mô hình điểm: Quý I năm 2021.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình: Quý II năm 2022.

3. Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ

a) Hội thi cấp huyện

- UBND cấp huyện chủ trì;

- Thành phần: 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã;

- Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã tham gia hội thi cấp tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021.

b) Hội thi cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

- Thành phần: Mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã và 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện.

- Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện tham gia hội thi cấp Quân khu.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

c) Tham gia hội thi cấp Quân khu

- Thành phần: 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp phường, xã, thị trấn, 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, thành phố, thị xã đã được lựa chọn thi ở cấp tỉnh, đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

d) Tham gia hội thi toàn quốc: Thời gian thực hiện, Quý IV năm 2021.

4. Xây dựng phim tài liệu tuyên truyền phổ biến về Luật DQTV

a) Cơ quan chủ trì: Bộ CHQS tỉnh.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông; cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

c) Thể loại: Phim tài liệu.

d) Thời gian thực hiện: Hoàn thành và phát sóng vào Quý I năm 2021.

5. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

a) Trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền pháp luật về DQTV.

b) Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã phát tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV.

c) Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử.

d) Lồng ghép thông qua các hoạt động khác: như hoạt động cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hằng năm để thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch này. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức tập huấn, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, công tác tuyên truyền, hội thi Luật Dân quân tự vệ, thực hiện các nội dung của Đề án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Lập dự toán ngân sách đảm bảo tập huấn, tuyên truyền, hội thi các cấp triển khai thực hiện đề án gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung trong Kế hoạch này.

3. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành; thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về các hoạt động liên quan đến việc thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (để chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cơ sở) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Dân quân tự vệ nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

a) Phối hợp với các Sở ban, ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ, phản ánh gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật về Dân quân tự vệ trên hai sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử

b) Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử.

6. Công an tỉnh

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ; lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ trong các chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp và tuyên truyền về hoạt động phối hợp giữa lực lượng Công an với Dân quân tự vệ và các lực lượng khác trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ với chương trình giáo dục, đào tạo.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch.

b) Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình điểm, hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

b) Chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; nhất là tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

c) Giao UBND thành phố Vinh chọn 01 xã (phường) xây dựng mô hình điểm của tỉnh để triển khai, nhân rộng trên toàn tỉnh.

Nhận được Kế hoạch này yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chánh VP, PVP(NC) UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, NC(Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2020 về thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  • Số hiệu: 475/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 21/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
  • Người ký: Lê Hồng Vinh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản