Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/KH-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-TTG NGÀY 11/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là Quyết định số 630/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (viết tắt là Nghị quyết số 99/2019/QH14) và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 đã được Đoàn Giám sát của Quốc hội nêu tại Báo cáo số 41/BC-ĐGS ngày 17/10/2019 về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm tập trung, thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện, không để bị động bất ngờ; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trọng tâm là: Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 17/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tập trung rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy, các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (hoàn thành trong năm 2022).

- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (hoàn thành trong năm 2021).

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyên truyền tại địa phương tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng cấp học, bậc học; thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

3. Tập trung xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Phối hợp triển khai thực hiện “thí điểm giao nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” khi có yêu cầu (bắt đầu trong Quý I năm 2021).

- Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, với phương châm “4 tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo tiến hành tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia (hoàn thiện trong Quý IV năm 2020).

- Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cụm dân cư, cụm doanh nghiệp; giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đối với người bị thương, hi sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh và các huyện, thành, thị tại địa phương phù hợp với yêu cầu thực tế (hoàn thiện trong Quý IV năm 2020).

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy

- Khi xem xét quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải xem xét tới quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành để bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch di dời kho chứa sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện trong Quý IV năm 2020).

5. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; tổ chức thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, cấp phép hoạt động đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp phép hoạt động gắn với công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, sai phạm; có biện pháp đôn đốc, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm, sai phạm và những người có liên quan; tăng cường hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn trong sử dụng điện trong phạm vi quản lý của mình (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

6. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy: Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu xây dựng phê duyệt và chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; trong đó, hàng năm tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

7. Bảo đảm ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

- Tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bổ sung, thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tiếp theo.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở quản lý trực tiếp đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành thực hiện mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó các đội này. Hướng dẫn việc đầu tư, mua sắm thiết bị bảo hộ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chồ theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy; phấn đấu đến năm 2025, bảo đảm đủ phương tiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ hoạt động hiệu quả, chất lượng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

8. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy. Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

9. Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy: Tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy với các nước trong khu vực và trên thế giới (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt vai trò của cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Rà soát, báo cáo UBND tỉnh để nghiên cứu, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

- Tham mưu xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh.

b) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực tiễn công tác để nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy, chữa cháy, các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy bảo đảm sát hợp với tình hình thực tiễn.

c) Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; phát hành cẩm nang, tờ rơi phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động.

Phối hợp tham mưu biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

d) Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện “Thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” khi có yêu cầu.

đ) Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; tăng cường điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc tình hình, địa bàn liên quan đến công tác. Phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cơ sở trọng điểm theo chuyên ngành, chuyên đề. Kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở để chủ động trong công tác phòng ngừa.

e) Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, và các đối tượng khác theo quy định. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành.

g) Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; bảo đảm về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tỉnh huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Tham mưu xây dựng phê duyệt và chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện; trong đó hàng năm tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập ít nhất 01 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy; triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị Quốc phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

3. Thanh tra tỉnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, trong đó có thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; tăng cường thời lượng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Phối hợp Công an tỉnh để thông báo công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

5. Sở Tư pháp: Phối hợp Công an tỉnh rà soát các cơ sở, công trình, phương tiện giao thông có tính chất đặc thù của địa phương để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đổi với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

6. Sở Xây dựng

a) Phối hợp Công an tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong lĩnh vực xây dựng. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc phê duyệt quy hoạch, kiến trúc các dự án, công trình đảm bảo theo đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu đô thị, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại có nguy cơ cháy, nổ cao...

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng gắn với thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; không cấp phép xây dựng đối với các công trình yêu cầu phải thẩm duyệt PCCC khi chưa được thẩm duyệt PCCC và không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình yêu cầu nghiệm thu PCCC khi chưa được nghiệm thu.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng, nếu phát hiện công tác phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định phải đề nghị chủ đầu tư tổ chức khắc phục ngay; trường hợp cần thiết, thông tin cho đơn vị chức năng của Công an tỉnh để phối hợp xử lý, giải quyết.

d) Trong quá trình lập dự án quy hoạch, cải tạo các khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề... cần chú trọng đến việc quy hoạch, cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc...

7. Sở Công thương

a) Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng điện; sản xuất, kinh doanh hoá chất, xăng, khí dầu mỏ hoá lỏng, vật liệu nổ công nghiệp... Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trong việc lựa chọn vị trí xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp.

b) Tăng cường phối hợp kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở hoạt động hàng hoá có nguy cơ cao về cháy nổ thuộc ngành. Không cấp giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với những cơ sở không bảo đảm hồ sơ đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh rà soát, lập kế hoạch di dời kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng hóa, chất nguy hiểm cháy, nổ thuộc ngành quản lý ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

8. Sở Giao thông vận tải

a) Tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie... không phù hợp cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến phố, đường liên huyện, liên xã...

b) Phối hợp với Công an tỉnh có phương án tổ chức phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính để xử lý kịp thời mọi tình huống khi xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn; có phương án nâng cấp các cầu có tải trọng nhỏ xe chữa cháy không đi qua được.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

10. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ hàng năm về kinh phí hoạt động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy theo phân cấp quản lý ngân sách.

11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách kịp thời, thỏa đáng đối với người bị thương, bị chết, hi sinh khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các sờ, ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, phối hợp tổ chức chữa cháy rừng hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng; căn cứ vào tình hình thời tiết, khí tượng thuỷ văn để dự báo và phát thông tin dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng khi cấp dự báo cháy rừng đạt cấp IV và cấp V; tổng hợp số liệu các vụ cháy rừng báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với từng cấp học, bậc học; thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

14. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy với các nước trong khu vực và trên thế giới.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

a) Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, với phương châm “Bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành.

b) Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự phòng, tự quản về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cụm dân cư, cụm doanh nghiệp. Chỉ đạo vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

16. Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An: Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan phát sóng các chương trình mới có nội dung đa dạng, phong phú liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, như: kịp thời ghi nhận, đưa tin những gương điển hình tiên tiến, những mô hình tiêu biểu, kinh nghiệm hay trong phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ trong các dịp cao điểm về cháy, nổ và hướng dẫn cách tự phòng ngừa... Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sóng truyền hình.

17. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

a) Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại các dự án, công trình tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dường kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến người lao động tại các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiện toàn, củng cố đảm bảo 100% các khu, cụm công nghiệp có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, chuyên ngành đảm bảo hoạt động có hiệu quả; trang bị các phương tiện, thiết bị và bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

18. Các sở, ban, ngành khác

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; xây dựng lực lượng này đáp ứng cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 01/9 hàng năm để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V01, C07 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VTUB, NC (Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh