Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/KH-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa của việc phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển bền vững nguồn nhân lực của đất nước.

- Tạo động lực thúc đẩy sự hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại - xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức.

- Định hướng đọc cho người dân, tùy thuộc vào trình độ dân trí, nghề nghiệp và điều kiện sống, có thể tiếp cận được với thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích nhất cho cuộc sống, giúp cho mỗi cá nhân có một cuộc sống trí tuệ hơn, đẹp đẽ, ý nghĩa, hạnh phúc và hài hòa hơn.

- Khai thác có hiệu quả và không ngừng phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa đọc, một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước.

- Các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, đồng thời đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển văn hóa đọc.

- Các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội, các cơ sở giáo dục và các tổ chức khác liên quan cùng gia đình, cộng đồng có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc (xuất bản phẩm in và điện tử) trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2020:

a) Về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức:

- Phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học;

- Phấn đấu 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành.

b) Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc:

- Phấn đấu 40% - 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời;

- Phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (90% đối với học sinh, sinh viên) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí.

c) Về tăng cường phát triển vốn tài liệu thư viện:

- Phấn đấu đạt 0,45 - 0,55 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; trung bình mỗi người dân đọc 04 cuốn sách/năm;

- Phấn đấu số lượt người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 5.500.000 lượt/năm;

- Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục ở các bậc, cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp, trong đó 50% cơ sở giáo dục ở bậc phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); 90% thư viện công cộng có vốn tài liệu tổng hợp đủ khả năng phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó có bộ phận phục vụ thiếu nhi và người khuyết tật; 80% thư viện- trung tâm thông tin của các sở, ngành có đủ vốn tài liệu chuyên sâu.

- Mỗi cơ quan, ban ngành đều có tủ sách dùng chung cho CC VC LĐ.

d) Về xây dựng thiết chế thư viện công lập:

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng các thiết chế thư viện tỉnh, thư viện cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), thư viện cấp xã (xã, phường, thị trấn) và thư viện trường học theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, trong đó: Đầu tư xây dựng Thư viện huyện, thị xã, thành phố; 80 - 90% số xã được công nhận xã nông thôn mới có thư viện hoặc phòng đọc sách. Đầu tư chiều sâu trang thiết bị, công nghệ thông tin để thư viện các cấp, các ngành đủ khả năng lưu trữ và tổ chức khai thác các loại hình tài liệu.

2.2. Định hướng đến năm 2030:

Người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, trí thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và củng cố theo hướng tăng dần, phấn đấu đạt từ 0,5 - 1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, trung bình mỗi người dân đọc 05 cuốn sách/năm. Môi trường đọc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại hình từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt động thư viện có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả cơ sở vật chất, trang thiết bị, xuất bản phẩm in và điện tử).

III. NHIỆM VỤ:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc, khẳng định phát triển văn hóa đọc là điều kiện cần thiết trong mục tiêu nâng cao dân trí và học tập suốt đời.

- Huy động sự tham gia định kỳ, thường xuyên của các phương tiện thông tin, truyền thông: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang có chuyên mục truyền thông thường kỳ về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hàng tuần có buổi giới thiệu, bình luận về tác giả, tác phẩm.

- Hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở, thư viện trường học tăng cường các hoạt động quảng bá về thư viện: tổ chức các cuộc thi về sách, triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề,...

- Sở Giáo dục & Đào tạo phát động phong trào đọc sách trong nhà trường giới thiệu sách theo chủ điểm hoạt động từng tháng, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo, ...

- Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang, Báo An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố kịp thời phản ánh, đưa tin những gương điển hình, cổ vũ, động viên đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc, như: xây dựng tủ sách họ tộc, tủ sách gia đình, thư viện tư nhân; có hình thức tôn vinh người đọc nhiều sách và tuyên truyền nhiều người tham gia đọc sách có hiệu quả.

- Hàng năm tổng kết, sơ kết biểu dương, khen thưởng kịp thời các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khích lệ phong trào

2. Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc

- Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc (xuất bản phẩm in và điện tử, trong đó tiếp tục chú trọng sách in) phù hợp với điều kiện của từng đối tượng. Xác định điểm xuất phát để giáo dục, tác động hình thành thói quen đọc là: gia đình - nhà trường - cộng đồng - các cấp, ngành. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham quan, tiếp cận và đăng ký sử dụng thư viện, trực tiếp sử dụng các dịch vụ tìm kiếm và khai thác các loại hình tài liệu thư viện.

- Huy động sự tham gia, phối hợp triển khai đồng bộ có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, duy trì thói quen đọc (nhà trường, thư viện, nhà xuất bản, nhà sách, các tổ chức, đoàn thể...). Đề cao vai trò của gia đình trong việc hình thành thói quen đọc và văn hóa đọc.

- Tổ chức các cuộc thi đọc sách gắn với hoạt động của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh... Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức tiết đọc sách cho học sinh; mục đích nhằm xây dựng thói quen đọc sách trong dân chúng, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên - tương lai của đất nước và tôn vinh những người viết sách, những người đọc sách.

- Hướng dẫn kỹ năng và phương pháp đọc phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên; định hướng và thúc đẩy xu hướng, thị hiếu đọc lành mạnh trong xã hội.

3. Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa

- Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách liên quan cần thiết như: tham mưu ban hành các văn bản liên quan cơ cấu tổ chức, chính sách đầu tư, thuế, lệ phí và phí dịch vụ thư viện góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chính sách thu hút tài trợ, đầu tư cơ sở vật chất, vốn sách của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… trong và ngoài nước tham gia phát triển văn hóa đọc.

- Rà soát, lựa chọn và đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có nội dung liên quan đến phục vụ phát triển văn hóa đọc, trong đó xác định cụ thể các nội dung, mức độ liên quan để triển khai việc lồng ghép phù hợp, hiệu quả

- Đẩy mạnh phát triển thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, tủ sách gia đình, tủ sách khuyến học trong cộng đồng dân cư; hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong hệ thống thư viện tư nhân và loại hình tủ sách.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng; sưu tầm, thu thập các tài liệu địa chí, tài liệu quý hiếm để giúp thư viện trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả - tác phẩm và người đọc, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Hình thành thư viện điện tử trong Thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thị, thành phố, thư viện trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu phục vụ người dân tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức nhanh chóng, thuận tiện.

- Khuyến khích phát triển thêm mô hình “Phòng đọc biên giới” tại các xã, thị trấn dọc biên giới do xã, thị trấn phối hợp với các đồn biên phòng thành lập.

- Đa dạng hóa các dịch vụ thư viện; đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ giải trí cho bạn đọc như cà phê sách; tăng cường phổ biến, hướng dẫn về phương pháp sử dụng thư viện có hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ ngoài thư viện: phục vụ tại nhà, qua đường bưu điện, dịch vụ thư viện lưu động trên địa bàn tỉnh, nhất là ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chưa xây dựng phòng đọc sách (thư viện); thúc đẩy phối hợp, liên kết giữa các thư viện với trung tâm văn hóa, thể thao; trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã; chú trọng luân chuyển sách, báo, tài liệu từ hệ thống thư viện công cộng đến các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trường học, đồn biên phòng, trại giam, các thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng...

5. Mở rộng hợp tác về thư viện

- Giao lưu, trao đổi sách và tài liệu khác, học tập kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc với các thư viện của các tỉnh, thành trong nước.

- Tham gia các sự kiện trong nước liên quan đến phát triển văn hóa đọc.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai phát triển văn hóa đọc.

IV. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí

Từ nguồn ngân sách nhà nước của Trung ương và của tỉnh theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

2.1. Giai đoạn 2017 - 2020:

a) Ngân sách Trung ương:

Đề nghị hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá; hướng dẫn kỹ năng, phương pháp và các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cộng đồng và nguồn học liệu mở cho trường học; tổ chức Giải thưởng về phát triển văn hóa đọc hàng năm; thí điểm và triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc; kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động, hiệu quả của việc thực hiện Đề án.

b) Ngân sách của tỉnh:

- Phát triển mạng lưới thư viện bao gồm: Thư viện công cộng (tỉnh, huyện, xã), thư viện trường học, cơ sở đào tạo, thư viện của các ngành, tủ sách trên địa bàn tỉnh; ưu tiên xây dựng thư viện ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Tăng cường xây dựng thiết chế hệ thống thư viện công cộng, chú trọng vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đến năm 2020 đảm bảo đạt mục tiêu về số lượng thiết chế thư viện công cộng được đầu tư xây dựng ở tỉnh, huyện, xã.

- Tăng cường đầu tư bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công lập, đến năm 2020 đảm bảo đạt mục tiêu về số bản sách/người dân và số sách người dân đọc/năm và số lượng thư viện trường học đạt chuẩn

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

- Trang bị xe chuyên dụng cho thư viện luân chuyển sách phục vụ cơ sở

- Thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đề án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Nguồn kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước:

Nguồn kinh phí này sẽ được bổ sung thêm cho đơn vị được tiếp nhận, sử dụng cho các nội dung công việc mà ngân sách của tỉnh thực hiện, hoặc theo chỉ định của các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí (tài trợ).

2.2. Giai đoạn 2021 - 2030:

a) Ngân sách Trung ương: Đề nghị tiếp tục hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch.

b) Ngân sách tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu:

- Phát triển mạng lưới thư viện.

- Xây dựng thiết chế, tăng cường vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường học.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch kèm theo dự toán kinh phí cụ thể cho từng năm đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong từng giai đoạn của Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch nếu cần thiết.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư thiết chế và kinh phí thực hiện bổ sung vốn tài liệu cho hệ thống thư viện công cộng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và các quy định cụ thể cần thiết liên quan đến phát triển văn hóa đọc, các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về mô hình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng thư viện điện tử trong Thư viện tỉnh hiện nay, trong đó chú trọng xây dựng các bộ sưu tập tài liệu số về thế mạnh kinh tế của tỉnh và phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, học tập của đội ngũ trí thức, sinh viên, học sinh các cấp; tổ chức Giải thưởng phát triển văn hóa đọc hàng năm.

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc lồng ghép với nội dung các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Vận động và tìm nguồn tài trợ, xã hội hóa phục vụ phát triển văn hóa đọc.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo định ký 6 tháng, hàng năm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan thuộc lĩnh vực quản lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng Quyết định số 208/QĐ-TTg, ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án"Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” .

- Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển văn hóa đọc trong trường học và cơ sở đào tạo phù hợp với từng bậc học, cấp học. Bổ sung vào chương trình giáo dục ngoại khóa hướng dẫn học sinh, sinh viên: về phương pháp sử dụng thư viện để bổ sung kiến thức; phương pháp tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức; phương pháp tìm kiếm và khai thác thông tin; kỹ năng đọc. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống thư viện trường học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng thư viện trường học, phát động phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch, định kỳ hàng năm gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang xây dựng và triển khai chương trình tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch, định kỳ hàng năm gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó xem xét đề xuất bổ sung nội dung “có thư viện hoặc phòng đọc sách xã” vào tiêu chí số 6 trong xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cân đối bố trí vốn cho việc triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

6. Sở Tài chính

Hàng năm, tùy theo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương có liên quan theo quy định của Luật NSNN để thực hiện.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban ngành liên quan rà soát cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh An Giang cho các công trình văn hóa (thư viện công cộng).

8. Tỉnh đoàn

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo phát động phong trào đọc sách, thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên ở các cơ quan, ban, ngành, trường học, cơ sở đào tạo từ tỉnh đến cơ sở.

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động về văn hóa đọc và phát triển văn hóa đọc; triển khai lồng ghép với các hoạt động, phong trào do tổ chức mình chủ trì hoặc phối hợp thực hiện có liên quan hoặc hỗ trợ việc phát triển văn hóa đọc.

9. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các tin, bài phóng sự, để đăng tải, phát sóng trên báo, đài nhằm tuyên truyền văn hóa đọc, điểm sách, giới thiệu tác giả, tác phẩm và tổ chức cá nhân tiêu biểu phát triển văn hóa đọc.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Bố trí nguồn kinh phí chi đầu tư xây dựng thiết chế và kinh phí chi sự nghiệp cho hoạt động thư viện cấp huyện và cấp xã; khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân xây dựng thư viện, nhà sách, tủ sách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gắn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật các công trình văn hóa (thư viện công cộng) vào kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm và cập nhật các công trình thư viện công cộng tại các huyện vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 - 2025) cấp huyện.

- Kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch tại địa phương, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng phát triển, gắn với các chương trình, đề án khác liên quan.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

Phát động phong trào đọc sách, thói quen đọc sách trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân để không ngừng nâng cao kiến thức đáp ứng nhu cầu công tác, đời sống và học tập suốt đời.

Trên đây là Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh, căn cứ nội dung của Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết.

Hằng năm các đơn vị báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Văn hóa và Thể thao) trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Phòng KGVX, TH;
- Lưu:VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình