Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4468/KH-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2019

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, địa phương, đồng thời để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tốt hơn trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 tại các đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại các đơn vị, địa phương.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc về công tác thi đua, khen thưởng để đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn giúp các đơn vị, địa phương khắc phục, tháo gỡ, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cơ quan, đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung,

- Qua kiểm tra nhằm phát hiện những gương điển hình tiên tiến, những mô hình và cách làm hay để nêu gương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về trách nhiệm của người đứng đầu, của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm của tỉnh nói chung, của đơn vị, địa phương nói riêng.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, đảm bảo theo đúng quy định; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương, đồng thời không gây khó khăn, trở ngại đến hoạt động của các đơn vị, địa phương được kiểm tra;

- Các đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra phải tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý về kết quả kiểm tra và phải có báo cáo kết quả khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra về công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện tại đơn vị, địa phương về các nội dung sau:

1. Việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng như:

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ;

- Thông tri số 05-TT/TU ngày 27/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 3854/KH-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

- Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” nhằm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Kế hoạch số 2597/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo;

- Kế hoạch số 5804/KH-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về tổ chức phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020,

- Kế hoạch số 5282/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh về tổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020;

- Kế hoạch 3334/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Kế hoạch 3335/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020.

- Kế hoạch 3494/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về Tổ chức đại hội Thi đua yêu nước các cấp.

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã được Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động:

- Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

- Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020;

- Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”;

- Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo;

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Bến Tre hội nhập và phát triển” gắn với Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp;

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

3. Kết quả khen thưởng chuyên đề, đột xuất; Công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và giới thiệu điển hình tiên tiến tại đơn vị và ở cấp trên.

4. Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; việc ban hành quy chế hoặc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương.

5. Công tác tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua năm 2019 và xây dựng thang bảng điểm theo cụm, khối thi đua; việc thực hiện tham gia thi đua của cá nhân và tập thể.

6. Công tác tổ chức, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình bình xét; việc thực hiện quy chế dân chủ trong bình xét khen thưởng, cách thức so sánh trong bình xét khen thưởng; việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc thực hiện quy định về trích lập quỹ thi đua khen thưởng.

7. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có).

8. Công tác rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ và xem xét đề nghị danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, tình hình xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng thành tích kháng chiến (đối với UBND huyện và UBND xã).

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra:

Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương sau:

- Sở Giao thông và Vận tải;

- Trường Cao Đẳng Bến Tre;

- Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách;

- Ủy ban nhân dân xã Tiên Long, huyện Châu Thành;

- Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre;

- Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

2. Thời gian kiểm tra

Dự kiến các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra vào tháng 10 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2019. Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và thông báo trước 15 ngày làm việc cho đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra.

3. Hình thức kiểm tra

- Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra về các nội dung nêu trên. Đơn vị, địa phương được kiểm tra cử đại diện lãnh đạo trình bày và bổ sung thêm báo cáo, đề xuất, kiến nghị (nếu có); Mốc thời gian kiểm tra kể từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm tiến hành kiểm tra. (Lưu ý: Các đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước 05 ngày làm việc tính đến ngày kiểm tra).

- Các thành viên Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các văn bản, hồ sơ lưu và trao đổi, đặt vấn đề, làm rõ các nội dung kiểm tra, đồng thời giải đáp những đề xuất, kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn kiểm tra

Để đảm bảo cho công tác kiểm tra tại các đơn vị, địa phương đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 04 Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại các đơn vị, địa phương. Mỗi Đoàn do thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn; thành viên của mỗi đoàn, cụ thể như sau:

Đoàn 1: Kiểm tra đối với Sở Giao thông và Vận tải và UBND xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Trưởng đoàn;

2. Mời bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Quốc Bửu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên;

4. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thư ký;

Đoàn 2: Kiểm tra đối với Trường Cao Đẳng Bến Tre và UBND xã Tiên Long, huyện Châu Thành

1. Mời ông Đoàn Văn Đảnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Trưởng đoàn;

2. Mời bà Võ Thị Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Võ Văn Tới, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên;

4. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

5. Ông Võ Minh Luân, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên;

6. Bà Lê Thị Sau Ly, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thư ký.

Đoàn 3: Kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách

1. Mời ông Phan Song Toàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Trưởng đoàn;

2. Mời ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Võ Văn Tới, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên;

4. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

5. Bà Cao Thị Trúc Lạnh, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thư ký;

6. Ông Phạm Văn Chơn, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên.

Đoàn 4: Kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam.

1. Mời ông Bùi Văn Chương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Trưởng đoàn;

2. Mời ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Võ Văn Tới, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng - Thành viên;

4. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

5. Ông Võ Minh Luân, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng - Thư ký;

2. Đơn vị được chọn kiểm tra:

- Thành phần tham dự của đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương.

- Ngoài thành phần nêu trên đối với đơn vị kiểm tra là UBND huyện có mời thêm đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; đơn vị kiểm tra là UBND xã có mời thêm đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng huyện tham dự.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch này đến các đơn vị, địa phương và thành viên các Đoàn kiểm tra để thực hiện.

- Chủ động liên hệ, phối hợp với Trưởng đoàn các Đoàn kiểm tra để thống nhất công tác chuẩn bị về các điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra của các Đoàn, đảm bảo cho công tác kiểm tra được thuận lợi và đạt kết quả cao.

- Lập dự toán kinh phí chung cho công tác kiểm tra theo Kế hoạch này từ nguồn kinh phí quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt, chi theo quy định.

- Tổng hợp chung kết quả kiểm tra tại các đơn vị, địa phương của các Đoàn kiểm tra để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo dõi, chỉ đạo; gửi các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để theo dõi, nắm tình hình; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

2. Đoàn kiểm tra

- Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn để đảm bảo công tác kiểm tra được thuận lợi và đạt kết quả; sắp xếp lịch kiểm tra theo đúng thời gian kế hoạch đã đề ra, đồng thời thông báo đến các đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra và tổ chức kiểm tra theo đúng quy định.

- Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn có trách nhiệm thông báo kết quả đến đơn vị, địa phương được kiểm tra; đồng thời, gửi báo cáo về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

3. Các đơn vị được chọn kiểm tra

Hoàn thành báo cáo theo các nội dung đã được thông báo của Đoàn kiểm tra gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đảm bảo đúng thời gian quy định; chuẩn bị đầy đủ văn bản, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; đảm bảo thành phần tham dự; đồng thời, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan và các thành viên Đoàn kiểm tra nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐ-KT TW;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- UBND: TP Bến Tre, Mỏ Cày Nam, Châu Thành;
- Ban TĐKT (Sở Nội vụ);
- Các đơn vị được chọn kiểm tra;
- Phòng TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng