Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 02/CT-TTG NGÀY 23/01/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN

Trong những năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tổ chức triển khai áp dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, góp phần vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh còn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của phát triển Chính phủ điện tử. Để khắc phục những bất cập, hạn chế và tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ đạo của Chính phủ tại Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp (gọi tắt là Chỉ thị 02/CT-TTg); xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 172/TTr-STTTT ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02/CT-TTg với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để triển khai các nội dung được giao tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định cụ thể các nhiệm vụ, phân công các cơ quan, đơn vị để phối hợp thực hiện tốt những nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

3. Thủ trưởng, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp: Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Đến hết năm 2019: Phấn đấu có 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo cấp phòng thuộc sở và tương đương, công chức, viên chức, kế toán được cấp chứng thư số để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc qua mạng và các yêu cầu khác theo đề nghị của cơ quan nhà nước các cấp.

2. Phấn đấu 100% văn bản điện tử đi thực hiện gửi liên thông trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành của tỉnh phải được ký số; hết năm 2019, 100% văn bản điện tử đến phải được xác nhận dấu công văn đến bằng ký số.

3. Phấn đấu 100% các giao dịch điện tử với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở chính quyền địa phương các cấp phải được ký số.

4. Phấn đấu hết năm 2019, có 70% số cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các giao dịch điện tử với ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm, thuế có ký số; đạt tỷ lệ 100% vào năm 2020.

5. Từng bước nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng triển khai Chính quyền điện tử được tích hợp các giải pháp ký số, trước mắt ưu tiên tập trung cho hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý cán bộ công chức và các ứng dụng giao dịch tài chính, bảo hiểm.

II. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, các Sở, ngành, địa phương phối hợp

Quý II năm 2019

2

Xây dựng và ban hành Quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử của Chính quyền địa phương các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp hướng dẫn, các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp

Quý III năm 2019

3

Triển khai cấp mới, cấp lại, cập nhật, bổ sung thông tin chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì làm đầu mối cấp phát; các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp

Hằng năm

4

Nâng cấp và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Các Sở ngành, cơ quan đơn vị, địa phương

Hằng năm

5

Kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Theo kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hằng năm

Hằng năm

6

Triển khai thí điểm Chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

7

Thí điểm phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để được phân cấp chủ trì triển khai thực hiện một số hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị có liên quan

Quý II năm 2019

8

Thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ, rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực văn thư, lưu trữ đối với lưu trữ bằng phương tiện điện tử

Sở Nội vụ

Năm 2019

9

Triển khai sử dụng chữ ký số trong các giao dịch với người dân, doanh nghiệp; các ứng dụng điều hành theo kiến trúc Chính quyền điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Năm 2019-2020

10

Thực hiện ký số trong các giao dịch của cơ quan hành chính nhà nước với ngân hàng, kho bạc, bảo hiểm và một số giao dịch khác

Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xã phường, thị trấn

Hằng năm

11

Triển khai áp dụng chữ ký số trong xác thực văn bản đến điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Năm 2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị được phân công có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đề ra.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch công tác theo thời gian cụ thể và bố trí các nguồn lực thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ hằng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; những nội dung vượt thẩm quyền chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, TH2b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm