Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/KH-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH GIÁO VIÊN

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước;

Xét nhu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên và biên chế của UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký tuyển dụng;

c) Có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG ĐẶC CÁCH, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hồ sơ tuyển dụng gồm

a) Đơn đăng ký tuyển dụng (theo Mẫu đính kèm);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tuyển dụng đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có);

f) Bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi người đề nghị tuyển dụng đặc cách công tác.

2. Xác định người trúng tuyển và trường hợp hủy kết quả trúng tuyển

a) Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Bảo đảm các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có đủ thành phần hồ sơ theo quy định;

- Vị trí tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được giao.

- Được nhận xét, đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong 3 năm công tác gần nhất tính đến thời điểm dự tuyển.

b) Trường hợp hủy kết quả trúng tuyển

Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị hủy kết quả trúng tuyển.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách theo quy định.

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; thông báo kết quả tuyển dụng, kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cử người tham gia các Ban giúp việc trình Chủ tịch Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách quyết định.

d) Chuẩn bị các điều kiện và tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách tổ chức tuyển dụng theo quy định.

e) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách;

f) Quản lý, lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình tuyển dụng.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố

a) Rà soát, tổng hợp số giáo viên đang hợp đồng đảm bảo đủ điều kiện theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ, trong chỉ tiêu biên chế được giao, phù hợp với vị trí việc làm và đề nghị tuyển dụng kèm theo hồ sơ cá nhân gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ cử người tham gia các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng và các điều kiện để tổ chức tuyển dụng theo quy định.

3. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển qua Sở Nội vụ (tầng 2, nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu hoặc số điện thoại 02133.876.558) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng