Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VỀ TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2014 trong khuôn khổ của Chương trình phát triển giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Kế hoạch tập huấn cho giáo viên cốt cán trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy học, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Giúp giáo viên sử dụng được phần mềm LectureMaker trong việc xây dựng bài giảng điện tử cho các môn học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT phù hợp với đặc trưng của từng môn học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy-học.

2. Nội dung tập huấn

- Cung cấp cho giáo viên kiến thức cơ bản về phần mềm LectureMaker.

- Hướng dẫn cho giáo viên thực hiện, ứng dụng phần mềm xây dựng bài giảng theo Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT.

- Thực hành vận dụng xây dựng bài giảng điện tử cho từng môn học cho phù hợp với đối tượng học viên GDTX.

3. Thành phần

3.1. Thành phần tham dự tập huấn gồm:

- Đại diện phòng Giáo dục thường xuyên: 01 người.

- Giáo viên trung tâm GDTX: Mỗi sở GDĐT cử 05 người là giáo viên của các môn học tham gia tập huấn.

Tổng số học viên: 380 người.

3.2. Báo cáo viên

Báo cáo viên là các cán bộ, giảng viên, chuyên viên có kinh nghiệm của các Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Vụ Giáo dục thường xuyên tham gia viết tài liệu và là báo cáo viên của lớp tập huấn.

3.3. Ban Tổ chức

Gồm các đơn vị Vụ Giáo dục thường xuyên và Chương trình phát triển giáo dục trung học.

4. Thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tập huấn

Thời lượng tập huấn: 03 ngày cho một đợt tập huấn.

Thời gian tập huấn: dự kiến tháng 8/2014.

Địa điểm tập huấn: 3 miền, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Hình thức tập huấn: tập trung

5. Trách nhiệm của các đơn vị

5.1. Vụ Giáo dục thường xuyên

- Chủ trì và phối hợp với Chương trình phát triển giáo dục trung học chỉ đạo việc tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn cho giáo viên cốt cán các trung tâm GDTX về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học,

- Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức.

- Tham gia biên soạn tài liệu tập huấn.

- Lựa chọn các báo cáo viên cho các lớp tập huấn theo kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác tổ chức thực hiện các lớp tập huấn.

5.2. Chương trình phát triển giáo dục trung học

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức thẩm định tài liệu tập huấn và xây dựng nội dung chương trình tập huấn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì chi kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện cho công tác tập huấn theo quy định hiện hành của Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

- Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán trung tâm GDTX về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.

- Đảm bảo các điều kiện thực hiện tập huấn như phòng học, nơi ở, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, in ấn tài liệu tập huấn...

5.3. Các Sở giáo dục và đào tạo

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV, CBQL và tổ chức các lớp tập huấn sau khi đã cử giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Lập danh sách và triệu tập cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trung tâm GDTX tham dự khóa tập huấn theo yêu cầu của Chương trình phát triển giáo dục trung học.

- Bố trí kinh phí cho giáo viên cốt cán tham gia lớp tập huấn do Bộ tổ chức và kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập huấn nói trên cùng phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Chương trình PTGDTrH (để thực hiện);
- Vụ Giáo dục Trung học (để phối hợp);
- Cục NG & CBQLGD (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển