Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM, GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHỦ CHỐT NĂM 2020 (TRONG KHUÔN KHỔ CÁC DỰ ÁN ODA)

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới; Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ triển khai các Dự án ODA của Bộ GDĐT, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT), giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA). Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tăng cường năng lực theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ GV, CBQLCSGDPT, giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên quản lý giáo dục (QLGD) chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

2. Yêu cầu: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng trên quan điểm thường xuyên, liên tục, tại chỗ; tránh chồng chéo, trùng lặp; đảm bảo kết quả bồi dưỡng thiết thực, bền vững, hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Đối tượng được bồi dưỡng trong khuôn khổ các dự án ODA năm 2020 gồm:

1. GV phổ thông, tổ trưởng chuyên môn, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông.

2. Giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 (Khung thời gian chi tiết được trình bày trong Phụ lục 2).

2. Số lượng bồi dưỡng: Số lượng các đối tượng tham gia bồi dưỡng phù hợp theo mục tiêu của từng dự án ODA.

Trước khi bồi dưỡng GV cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán, các giảng viên sư phạm và giảng viên QLGD chủ chốt của các trường đại học sư phạm, Học viện QLGD sẽ được bồi dưỡng bởi các tác giả phát triển nội dung, tài liệu của từng nội dung bồi dưỡng phù hợp.

3. Kế hoạch theo từng nhóm đối tượng (Khung kế hoạch chi tiết được trình bày tại Phụ lục 1):

3.1. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt theo các nội dung như sau:

- Bồi dưỡng phát triển tài liệu các mô đun 2, 3, 4 để bồi dưỡng Giáo viên phổ thông (GVPT) và mô đun 2, 3, 4 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT;

- Bồi dưỡng phát triển tài liệu các mô đun 5, 6, 7 để bồi dưỡng GVPT và mô đun 5, 6, 7 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT;

- Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt để triển khai mô đun 2, 3, 4 trong bồi dưỡng GVPT;

- Bồi dưỡng giảng viên QLGD chủ chốt để triển khai mô đun 2, 3, 4 trong bồi dưỡng CBQLCSGDPT.

Nguồn kinh phí: Chương trình ETEP và Dự án RGEP.

3.2. Bồi dưỡng GVPT cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

a) Bồi dưỡng GV cốt cán

Tổ chức bồi dưỡng khoảng 28.000 GVPT cốt cán các mô đun sau:

- Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (HS);

- Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực;

- Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

Nguồn kinh phí: Chương trình ETEP.

b) Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn (trừ số tổ trưởng chuyên môn là GVCC đã được bồi dưỡng theo ETEP)

- Tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 4.000 tổ trưởng chuyên môn cấp tiểu học về mô đun 1 (trừ số tổ trưởng chuyên môn là GVCC đã được bồi dưỡng theo ETEP): Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức bồi dưỡng cho khoảng 11.000 tổ trưởng chuyên môn (trừ số tổ trưởng chuyên môn là GVCC đã được bồi dưỡng theo ETEP) về mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS; mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

- Nguồn kinh phí: Dự án RGEP.

c) Tổ chức bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán

Tổ chức bồi dưỡng khoảng 4.000 CBQLCSGDPT cốt cán các mô đun sau:

- Mô đun 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT;

- Mô đun 3: Quản trị tài chính trường Tiểu học/THCS/THPT;

- Mô đun 4: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục HS ở trường Tiểu học/THCS/THPT.

Nguồn kinh phí: Chương trình ETEP.

3.3. Các khóa bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT khác

a) Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2

- Tập huấn cho 4.162 GV, CBQL THCS về giáo dục địa phương các khu vực khó khăn nhất và dân tộc thiểu số (DTTS).

- Tập huấn cho 242 cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Tập huấn cho 167 GV trường THCS khu vực khó khăn và DTTS về giáo dục Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS.

- Tập huấn cho 1.748 GV THCS về Tư vấn, hướng nghiệp cho HS khu vực khó khăn nhất và dân tộc thiểu số.

- Tập huấn cho 8.701 GV, cán bộ quản lý giáo dục Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và DTTS (thực hiện theo Kế hoạch số 179/KH-BGDĐT ngày 12/3/2019. Dự án GD THCS khu vực khó khăn và DTTS đã tập huấn cho 2.762 GV và cán bộ quản lý, năm 2020 Dự án tập huấn cho số còn lại).

b) Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2

- Tập huấn 1.500 CBQL và GV trung tâm giáo dục thường xuyên về giáo dục người lớn và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cho thanh thiếu niên khó khăn.

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức dạy học lựa chọn cho 833 tổ trưởng chuyên môn và GV trường THPT Chuyên; Hội thảo xây dựng nội dung tập huấn, tổ chức dạy học trong các trường THPT chuyên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tập huấn 1.575 CBQL, GV, giảng viên giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, nghệ thuật về đánh giá GV các môn học đặc thù theo chuẩn nghề nghiệp.

- Tập huấn 660 GV THPT về giáo dục phòng chống lạm dụng ma túy và chất gây nghiện trong trường THPT; Giáo dục pháp luật.

- Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu khoa học cho 240 giảng viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm thực hành kỹ năng sư phạm về phát triển kỹ năng sư phạm cho giáo sinh.

c) Chương trình phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2

- Tập huấn cho 8.000 GV trung học và 3.000 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trung học về quản lý các hoạt động giáo dục STEM và hướng tới giáo dục STEAM trong trường THCS, THPT.

- Tập huấn cho 2.400 cán bộ quản lý và GV trường THCS, THPT; Trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú về giáo dục giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trong trường THCS, THPT.

- Tập huấn cho 1.500 cán bộ quản lý và GV THCS, THPT về nâng cao năng lực xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường và xây dựng trường học hạnh phúc; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

- Tập huấn cho 2.500 cán bộ quản lý và GV THCS, THPT về kỹ thuật biên soạn câu hỏi và kỹ thuật khảo sát PISA chu kỳ năm 2021.

- Tập huấn cho 3.000 cán bộ quản lý và GV THCS, THPT về công tác tư vấn hướng nghiệp cho HS trung học; giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

- Tập huấn cho 1.500 cán bộ quản lý và GV về kiểm tra đánh giá cho GV cấp tỉnh/TP theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS THCS, THPT.

d) Dự án RGEP

Tập huấn cho 9.000 GV dạy lớp 5 và 9.000 GV dạy lớp 9 về dạy học chuyển tiếp các môn học của chương trình hiện hành đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (trừ các đối tượng GV cốt cán đã được bồi dưỡng theo các dự án khác).

3.4. Các địa phương tổ chức cho GV, CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán

- Tổ chức cho khoảng 850.000 GV đại trà tự học và sinh hoạt chuyên môn theo trường/cụm trường về mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” với sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của đội ngũ GV cốt cán từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2020 và mô đun 2: “Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực HS” từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020; Ưu tiên hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1 cho GV đại trà dạy lớp 01 trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2020;

- Tổ chức cho khoảng 70.000 CBQLCSGDPT đại trà tự học và sinh hoạt chuyên môn theo trường/cụm trường về mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT” với sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của đội ngũ CBQLCSGDPT cốt cán từ tháng 01 đến tháng 7 năm 2020 và mô đun 2: “Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT” từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020.

Nguồn kinh phí: Ngân sách các địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ GDĐT

1.1. Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các cục/vụ liên quan, Ban quản lý Chương trình ETEP, Ban quản lý Dự án RGEP và các trường đại học sư phạm, Học viện QLGD tham gia Chương trình ETEP chỉ đạo và tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên QLGD chủ chốt và các đối tượng bồi dưỡng của các chương trình, dự án: giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Chương trình phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2.

1.2. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để giám sát, đánh giá công tác bồi dưỡng cũng như quản lý thống nhất kết quả bồi dưỡng các đối tượng.

1.3. Cục CNTT chủ trì, phối hợp với các trường đại học sư phạm, Học viện QLGD để quản lý, vận hành nền tảng LMS phù hợp với hoạt động bồi dưỡng; Thống nhất các tiêu chí kỹ thuật để tổng hợp dữ liệu bồi dưỡng GV, kết nối dữ liệu giữa hệ thống LMS với hệ thống TEMIS.

1.4. Vụ Kế hoạch Tài chính đảm bảo các nguồn kinh phí phù hợp để triển khai công tác bồi dưỡng các đối tượng được đồng bộ, hiệu quả.

1.5. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện truyền thông về công tác bồi dưỡng GV và CBQLGD.

1.6. Các Ban quản lý Chương trình ETEP, Dự án RGEP, Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng tài liệu bồi dưỡng và giám sát, xây dựng báo cáo đánh giá công tác bồi dưỡng GV, Tổ trưởng chuyên môn cơ sở giáo dục phổ thông, CBQLCSGDPT, giảng viên sư phạm và giảng viên QLGD.

1.7. Các vụ, cục liên quan của Bộ GDĐT căn cứ theo chức năng nhiệm vụ để chủ động tham gia vào công tác bồi dưỡng GV, CBQLGD, giảng viên sư phạm và giảng viên QLGD trên cả nước.

2. Các trường đại học sư phạm, Học viện QLGD tham gia Chương trình ETEP

2.1. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh sách giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt gửi về Ban quản lý Chương trình ETEP và Vụ Giáo dục Trung học để trình lãnh đạo Bộ GDĐT ban hành quyết định.

2.2. Tổ chức xây dựng nội dung, phát triển tài liệu bồi dưỡng (trực tiếp và qua mạng) phù hợp với các đối tượng theo đúng quy trình giám sát, đánh giá của Chương trình ETEP khi được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ.

2.3. Phối hợp với các sở GDĐT để tổ chức bồi dưỡng GV và CBQLGD cốt cán theo hình thức học kết hợp giữa qua mạng và trực tiếp theo đúng quy trình giám sát, đánh giá của Chương trình ETEP; Hỗ trợ và tham gia giám sát các địa phương trong quá trình triển khai bồi dưỡng GV và CBQLGD đại trà.

2.4. Phối hợp với các chương trình, dự án của Bộ GDĐT để cử giảng viên chủ chốt phù hợp tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ QLGD các cấp theo phân công của Bộ GDĐT.

3. Các sở GDĐT

3.1. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT và các đối tượng khác của địa phương phù hợp với Kế hoạch của Bộ GDĐT.

3.2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc hướng dẫn của Bộ GDĐT về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn GV và CBQLGD cốt cán. Đặc biệt lưu ý đảm bảo các chế độ, chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ GV và CBQLGD cốt cán của địa phương, phục vụ mục tiêu xây dựng mô hình phát triển nghề nghiệp cho GV và CBQLGD thường xuyên, liên tục, tại chỗ một cách bền vững.

3.3. Phối hợp với các trường tham gia Chương trình ETEP để triển khai bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQLGD cốt cán. Phối hợp với các Dự án ODA khác để lập kế hoạch, chuẩn bị kinh phí và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQLGD và các đối tượng khác theo kế hoạch được Bộ GDĐT phê duyệt.

3.4. Lập kế hoạch và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương bố trí kinh phí để chủ động triển khai hệ thống công nghệ thông tin và chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng cho GV, CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo hướng dẫn tại Công văn số 2061/BGDĐT-CNTT ngày 14/5/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai hệ thống CNTT tổ chức bồi dưỡng cho GV, CBQLGD thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Huy động và đảm bảo chế độ, điều kiện cho đội ngũ GV cốt cán và CBQLCSGDPT cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT.

3.5. Tổ chức quản lý, đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng GV và CBQLCSGDPT và các đối tượng khác trên địa bàn phụ trách theo kế hoạch; Báo cáo kết quả, tổng hợp thông tin bồi dưỡng của địa phương theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, nhất là thông tin phù hợp với yêu cầu của hệ thống TEMIS.

Trên đây là kế hoạch tổ chức bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT, giảng viên sư phạm và giảng viên QLGD năm 2020 của Bộ GDĐT. Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Trung học Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ GDTrH, GDTH, GDTX, GDDT, KHTQ; Cục NGCB, CNTT, CSVC, QLCL; VP Bộ (để thực hiện);
- BQL các Dự án; BQL RGEP, ETEP (để thực hiện);
- Các chương trình, dự án: THCSKVKKN 2, GD THPT 2,
GDTrH2 (để thực hiện);
- Các trường ĐHSP, HVQLGD (để thực hiện);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Ngân hàng Thế giới (để biết);
- Ngân hàng Phát triển Châu Á (để biết);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC 1

KHUNG HOẠT ĐỘNG, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT VÀ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHỦ CHỐT NĂM 2020
(Đính kèm Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020)

1. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt về phát triển tài liệu các MĐ 2, 3, 4 để bồi dưỡng GVPT và các MĐ 2, 3, 4 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT

Vụ GDTrH

Cục NGCB, Vụ GDTH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

150 giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt tham gia biên soạn các mô đun liên quan hoàn thành bồi dưỡng.

T1-3/2020

ETEP

2.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học về triển khai mô đun 2.

Vụ GDTH

Cục NGCB, Vụ GDTrH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

200 giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học được bồi dưỡng để triển khai mô đun 2

T3/2020

RGEP

3.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học về triển khai mô đun 3 và 4.

Vụ GDTH

Cục NGCB, Vụ GDTrH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

200 giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học được bồi dưỡng để triển khai mô đun 3 và 4

T4-6/2020

RGEP

4.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt cấp THCS, THPT để triển khai MĐ 2,3,4 trong bồi dưỡng GVPT

Vụ GDTrH

Cục NGCB, Vụ GDTH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

400 giảng viên sư phạm chủ chốt cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông (*)

T4-6/2020

ETEP

5.

Bồi dưỡng giảng viên QLGD chủ chốt để triển khai MĐ 2,3,4 trong bồi dưỡng CBQLCSGDPT

Vụ GDTrH

Cục NGCB, Vụ GDTH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

150 giảng viên QLGD chủ chốt hoàn thành bồi dưỡng

T4-6/2020

ETEP

6.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt về phát triển tài liệu các MĐ 5, 6, 7 để bồi dưỡng GVPT và MĐ 5, 6, 7 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT

Vụ GDTrH

Cục NGCB, Vụ GDTH, GDTX, CSVC, CT ETEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

150 giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên QLGD chủ chốt tham gia biên soạn các mô đun liên quan hoàn thành bồi dưỡng.

T9-10/2020

ETEP

(*) Các trường ĐHSP, Học viện QLGD chủ động tổ chức bồi dưỡng nhân rộng cho đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt của mình về các nội dung triển khai bồi dưỡng giáo viên các mô đun 2, 3 và 4 bằng kinh phí của Chương trình ETEP

2. Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

A

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán

1.

Bồi dưỡng GVPT cốt cán Mô đun 2: Sử dụng PPDH, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

07 trường ĐHSP tham gia ETEP

Vụ GDTrH , Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP

28.000 GVPT cốt cán

T5-6/2020

ETEP

2.

Bồi dưỡng GVPT cốt cán Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

07 trường ĐHSP tham gia ETEP

Vụ GDTrH , Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP

28.000 GVPT cốt cán

T7-9/2020

ETEP

3.

Bồi dưỡng GVPT cốt cán Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch DH, GD theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

07 trường ĐHSP tham gia ETEP

Vụ GDTrH , Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP.

28.000 GVPT cốt cán

T7-9/2020

ETEP

B

Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) (trừ số TTCM là GVCC đã được bồi dưỡng theo ETEP)

4.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018

Vụ GDTH

Vụ GDTrH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, RGEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

4.000 TTCM Tiểu học

T1-3/2020

RGEP

5.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 2: Sử dụng PPDH, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

Vụ GDTrH

Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, RGEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

11.000 TTCM

T5-6/2020

RGEP

6.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Vụ GDTrH, GDTH

GDTX, Cục NGCB, CSVC, RGEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

11.000 TTCM

T7-9/2020

RGEP

7.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 4: XD kế hoạch DH, GD theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

Vụ GDTrH, GDTH

GDTX, Cục NGCB, CSVC, RGEP, các trường ĐHSP tham gia ETEP

11.000 TTCM

T5-6/2020

RGEP

C

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán

8.

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán Mô đun 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT

Học viện QLGD

Vụ GDTrH, Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP

4.000 GBQLCSGDPT cốt cán

T5-6/2020

ETEP

9.

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán Mô đun 3: Quản trị tài chính trường Tiểu học/THCS/THPT

Học viện QLGD

Vụ GDTrH , Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP

4.000 GBQLCSGDPT cốt cán

T7-9/2020

ETEP

10.

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán Mô đun 4: Quản trị CSVC, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục HS ở trường Tiểu học/THCS/THPT

Học viện QLGD

Vụ GDTrH, Vụ GDTH, GDTX, Cục NGCB, CSVC, CT ETEP

4.000 CBQLCSGDPT cốt cán

T7-9/2020

ETEP

3. Các khóa bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT khác

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1.

Tập huấn giáo dục địa phương cho các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số

Vụ GDTrH

DA THCS KVKKN2

4.162 GV, CBQL THCS KVKK

T7-12/2020

DA THCS KVKKN2

2.

Tập huấn cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng

Vụ GDTX

Vụ GDTX, DA THCS KVKKN2

242 cán bộ địa phương và trường THCS

T3-4/2020

DA THCS KVKKN2

3.

Tập huấn về GD bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số;

Vụ GDTrH

DA THCS KVKKN2

167 giáo viên trường THCS KVKKN2

T3-4/2020

DA THCS KVKKN2

4.

Tập huấn Tư vấn, hướng nghiệp cho HS khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số

Vụ GDTrH

DA THCS KVKKN2

1.748 giáo viên THCS vùng KKN

T3-11/2020

DA THCS KVKKN2

5.

Tập huấn Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và DTTS.

Vụ GDTrH

DA THCS KVKKN2

8.701 giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vùng KKN

T3-12/2020

DA THCS KVKKN2

6.

Tập huấn về GD người lớn và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học CT GDTX cấp trung học cho thanh thiếu niên khó khăn

Vụ GDTX

Cục NGCB, GDTrH, CSVC, DA THPT2

1.500 CBQL, giáo viên TT GDTX

T1-6/2020

DA THPT2

7.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức DH lựa chọn cho TTCM và GV trường THPT chuyên; Hội thảo xây dựng nội dung tập huấn, tổ chức dạy học trong các trường THPT chuyên theo CT GDPT 2018

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, DA THPT2

833 TTCM & GV THPT chuyên

T1-6/2020

DA THPT2

8.

Tập huấn về đánh giá giáo viên các môn học đặc thù theo chuẩn nghề nghiệp

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, DA THPT2

1.575 CBQL, GV, giảng viên GDQP, GDTC, NT

T1-6/2020

DA THPT2

9.

Giáo dục phòng chống lạm dụng ma túy và chất gây nghiện trong trường THPT; Giáo dục pháp luật

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, DA THPT2

660 GV THPT

T1-6/2020

DA THPT2

10.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường CBQLGD TP HCM; Trung tâm thực hành kỹ năng sư phạm về phát triển kỹ năng sư phạm cho giáo sinh

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC DA THPT2

240 giảng viên Trường CBQLGD TP HCM; Trung tâm thực hành kỹ năng sư phạm về phát triển kỹ năng sư phạm

T1-6/2020

DA THPT2

11.

Tập huấn GV, CBQL về quản lý các hoạt động GD STEM trong trường THCS, THPT.

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

8.000 GV Trung học 3.000 HT/PHT Trung học

T4-12/2020

CT GDTrH 2

12.

Tập huấn về GD giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trong trường THCS, THPT, Trường PTDTNTNT, BT

Vụ GDTrH

Vụ GDDT, Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

2.400 CBQL&GV THCS, THPT; trường PTDTNT, BT

T8-9/2020

CT GDTrH 2

13.

Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường và xây dựng trường học hạnh phúc; GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

1.500 CBQL&GV THCS, THPT

T10/2020

CT GDTrH 2

14.

Tập huấn về kỹ thuật biên soạn câu hỏi và kỹ thuật khảo sát PISA chu kỳ năm 2021

Vụ GDTrH

Cục QLCL, Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

2.500 CBQL&GV THCS, THPT

T3-4/2020

CT GDTrH 2

15.

Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên về công tác tư vấn hướng nghiệp cho HS trung học; Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

3.000 CBQL&GV THCS, THPT

T3-4/2020

CT GDTrH 2

16.

Tập huấn bồi dưỡng về kiểm tra đánh giá cho GV CC cấp tỉnh/TP theo định hướng phát triển PC&NL HS THCS, THPT

Vụ GDTrH

Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

1.500 CBQL& GVTHCS, THPT

T6-12/2020

CT GDTrH 2

17.

Tập huấn cho GV dạy lớp 5 về dạy học chuyển tiếp các môn học của chương trình hiện hành đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (trừ đối tượng GV cốt cán).

Vụ GDTH

Vụ GDTrH, Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

9.000 GV dạy lớp 5

T01-6/2020

Dự án RGEP

18.

Tập huấn cho GV dạy lớp 9 về dạy học chuyển tiếp các môn học của chương trình hiện hành đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (trừ đối tượng GV cốt cán).

Vụ GDTrH

Vụ GDTH, Cục NGCB, GDTX, CSVC, CT GDTrH 2

9.000 GV dạy lớp 9

T01-6/2020

Dự án RGEP

4. Tổ chức cho GV, CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán

TT

Hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

A

Tổ chức cho GV đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ GV cốt cán

1.

Tổ chức cho GV đại trà tự học mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018

Các sở GDĐT

Các phòng GDĐT và các trường phổ thông

800.000 GV đại trà

T01-7/2020 (tháng 01-3/2020: ưu tiên GV lớp 1)

Các địa phương

2.

Tổ chức cho GV đại trà tự học mô đun 2: Sử dụng PPDG, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

Các sở GDĐT

Các phòng GDĐT và các trường phổ thông

800.000 GV đại trà

T8-12/2020

Các địa phương

B

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ CBQLCSGDPT cốt cán

3.

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học mô đun 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT

Các sở GDĐT

Các phòng GDĐT và các trường phổ thông

70.000 CBQLCSGDPT đại trà

T01-7/2020

Các địa phương

4.

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học mô đun 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT

Các sở GDĐT

Các phòng GDĐT và các trường phổ thông

70.000 CBQLCSGDPT đại trà

T8-12/2020

Các địa phương

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG THỜI GIAN BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT VÀ GIẢNG VIÊN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHỦ CHỐT NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 41/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TT

Hoạt động

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

ĐV chủ trì

1. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt

1.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt đợt 1 về phát triển tài liệu các MĐ 2, 3, 4 để bồi dưỡng GVPT và MĐ 2, 3, 4 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

2.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học về triển khai mô đun 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTH

3.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt ngành giáo dục tiểu học về triển khai mô đun 3 và 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTH

4.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để triển khai mô đun 2, 3, 4 trong bồi dưỡng GVPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

5.

Bồi dưỡng giảng viên QLGD chủ chốt để triển khai mô đun 2, 3, 4 trong bồi dưỡng CBQLCSGDPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

6.

Bồi dưỡng giảng viên sư phạm chủ chốt và giảng viên QLGD chủ chốt về phát triển tài liệu các MĐ 5, 6, 7 để bồi dưỡng GVPT và MĐ 5, 6, 7 để bồi dưỡng CBQLCSGDPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

2. Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

A

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán

1.

Bồi dưỡng GVPT cốt cán Mô đun 2: Sử dụng PPDH, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tr.ĐHSP

2.

Bồi dưỡng GVPT cốt cán Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tr.ĐHSP

3.

Bồi dưỡng GVPTCC Mô đun 4: XD kế hoạch DH, GD theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 tr.ĐHSP

B

Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn

4.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTH

5.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 2 : Sử dụng PPDH, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

6.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

7.

Bồi dưỡng TTCM Mô đun 4: XD kế hoạch dạy học, giáo dục theo phát triển phẩm chất, năng lực HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

C

Bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán

8.

Mô đun 2 (CBQL): Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVQLGD

9.

Mô đun 3 (CBQL): Quản trị tài chính trường Tiểu học/THCS/THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVQLGD

10.

Mô đun 4 (CBQL): Quản trị CSVC, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục HS ở trường Tiểu học/THCS/THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVQLGD

3. Các khóa bồi dưỡng GC, CBQLCSDPT khác

1.

Tập huấn giáo dục địa phương cho các khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

2.

Tập huấn cho các cán bộ địa phương và trường THCS về hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

3.

Tập huấn về GD bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

4.

Tập huấn Tư vấn, hướng nghiệp cho HS khu vực khó khăn và dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

5.

Tập huấn Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường về dạy học tích hợp và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù khu vực khó khăn và DTTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

6.

Tập huấn về GD người lớn và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học CT GDTX cấp trung học cho thanh thiếu niên khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTX

7.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức dạy học lựa chọn cho TTCM và GV trường THPT Chuyên; Hội thảo xây dựng nội dung tập huấn, tổ chức dạy học trong các trường THPT chuyên theo CT GDPT 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

8.

Tập huấn về đánh giá giáo viên các môn học đặc thù theo chuẩn nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

9.

Giáo dục phòng chống lạm dụng ma túy và chất gây nghiện trong trường THPT; Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

10.

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo dục và nghiên cứu khoa học cho giảng viên Trường CBQLGD TP HCM; Trung tâm thực hành kỹ năng sư phạm về phát triển kỹ năng sư phạm cho giáo sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

11.

Tập huấn GV, CBQL về quản lý các hoạt động GD STEM trong trường THCS, THPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

12.

Tập huấn về GD giới tính, phòng tránh xâm hại tình dục, tai nạn thương tích trong trường THCS, THPT, Trường PTDTNTNT, BT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

13.

Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng trường học an toàn phòng chống bạo lực học đường và xây dựng trường học hạnh phúc; GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

14.

Tập huấn về kỹ thuật biên soạn câu hỏi và kỹ thuật khảo sát PISA chu kỳ năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

15.

Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên về công tác tư vấn hướng nghiệp cho HS trung học; GD hòa nhập học sinh khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

16.

Tập huấn bồi dưỡng về kiểm tra đánh giá cho GV CC cấp tỉnh/TP theo định hướng phát triển PC&NL HS THCS, THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

17.

Tập huấn cho GV dạy lớp 5 về dạy học chuyển tiếp các môn học của chương trình hiện hành đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (trừ đối tượng GV cốt cán).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTH

18.

Tập huấn cho GV dạy lớp 9 về dạy học chuyển tiếp các môn học của chương trình hiện hành đáp ứng Chương trình GDPT 2018 (trừ đối tượng GV cốt cán).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ GDTrH

4. Tổ chức cho GV, CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục với hỗ trợ của đội ngũ cốt cán

TT

Hoạt động

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

ĐV chủ trì

A

Tổ chức cho GV đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ GV cốt cán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức cho GV đại trà tự học mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở GDĐT

2.

Tổ chức cho GV đại trà tự học mô đun 2: Sử dụng PPDG, GD phát triển phẩm chất, năng lực HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở GDĐT

B

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ CBQLCSGDPT cốt cán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học mô đun 1: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường Tiểu học/THCS/THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở GDĐT

4.

Tổ chức cho CBQLCSGDPT đại trà tự học mô đun 2: Quản trị nhân sự trong trường Tiểu học/THCS/THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sở GDĐT