Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng

Nâng cao hiệu quả dạy học cho giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp.

II. Nội dung

- Giới thiệu tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

- Các kỹ thuật sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

- Các kỹ thuật xây dựng học liệu điện tử;

- Đánh giá người học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin;

- Xây dựng 1 bài dạy với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin;

III. Thành phần tham gia bồi dưỡng

Thành phần tham gia bồi dưỡng gồm:

- 01 đồng chí chuyên viên Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo (phụ trách);

- 01 giáo viên cốt cán/trường Trung cấp chuyên nghiệp.

IV. Thời gian và địa điểm tập huấn

Thời gian: 6 ngày (tháng 7, tháng 8); Thời gian cụ thể sẽ quy định sau.

Địa điểm: Học viên tham dự tập huấn tập trung ngày khai mạc và bế mạc tại các địa điểm có nối mạng trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Các ngày khác, học viên chủ động tự học.

V. Tiến độ thực hiện

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch; thành lập, ban tổ chức, danh sách báo cáo viên.

Cục NG&CBQLCSGD

5/2014

2

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch tập huấn và các văn bản liên quan.

Cục NG&CBQLCSGD

5/2014

3

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng.

Cục NG&CBQLCSGD

5,6/2014

4

Triển khai lớp tập huấn

Cục NG&CBQLCSGD

7,8/2014

VI. Kinh phí

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh phí phục vụ quá trình tổ chức bồi dưỡng được chi từ nguồn ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

2. Các địa phương

Đơn vị cử đại biểu tham dự bồi dưỡng chi trả tiền ăn, ở, đi lại và các chế độ công tác khác (nếu có) theo quy định hiện hành;

VII. Phân công tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn; trình lãnh đạo Bộ phê duyệt ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, danh sách Ban tổ chức, Báo cáo viên, Ban biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định tài liệu, Công văn triệu tập;

- Tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu bồi dưỡng;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên trường Trung cấp chuyên nghiệp;

- Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả các lớp bồi dưỡng.

2. Vụ Giáo dục chuyên nghiệp

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các lớp bồi dưỡng.

3. Các sở giáo dục và đào tạo

Cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định.

4. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chỉ đạo Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu đảm bảo về công nghệ và tham gia xây dựng học liệu đáp ứng các yêu cầu triển khai tập huấn trên mạng Internet.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về Bộ (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để kịp thời giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố (để t/h);
- Vụ GDCN; Trường ĐHSP (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga