Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 193/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 193/QĐ-TTg trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống mua bán người, giảm tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

b) Triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất toàn diện trong phòng, chống mua bán người góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

a) Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người. Các cơ quan báo chí và hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã hằng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. Thường xuyên cập nhật, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người trên hệ thống thông tin truyền thông và mạng xã hội có nhiều người theo dõi, truy cập.

b) Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố, 95% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết và truy tố, 90% số vụ án mua bán người hàng năm được xét xử.

c) Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời, hiệu quả, an toàn nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của nạn nhân. Xây dựng, củng cố, từng bước nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn nhân.

d) Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với pháp luật khu vực và thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người.

đ) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

e) Thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin các dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người, phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả và xây dựng chính sách về công tác phòng, chống mua bán người.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông phòng, chống mua bán người

- Xây dựng, duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trong đó tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc.

- Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.

- Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ mạng trong các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người.

- Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng nhóm nạn nhân, nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân cũng như đặc điểm của từng vùng miền. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học.

- Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người tại cộng đồng dân cư.

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

- Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm liên quan đến tội phạm mua bán người và các loại tội phạm khác có liên quan.

- Tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người; điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng; thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm.

- Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên phòng đường biển; kịp thời phát hiện, xác định số đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán người và di cư trái phép để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, môi giới, tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

3. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc mua bán người, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án mua bán người.

- Lựa chọn một số vụ án trọng điểm, tổ chức xét xử công khai, lưu động nhằm tuyên truyền, răn đe giáo dục chung.

4. Tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân

- Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi cư trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân, nhất là trẻ em bị mua bán, bóc lột và lạm dụng ở nước ngoài tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

- Nghiên cứu, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng; xây dựng mới các mô hình phù hợp với từng địa phương đảm bảo thiết thực và hiệu quả; từng bước đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các mô hình.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác.

5. Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người

- Tổ chức sơ kết, tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2011, trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

- Xây dựng kế hoạch triển khai và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

6. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

- Xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin định kỳ giữa các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

- Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân cho công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.

7. Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, số liệu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người và dữ liệu khác có liên quan vào dữ liệu thống kê.

- Tiến hành đánh giá, phân tích dữ liệu thống kê theo từng năm, từng giai đoạn phục vụ cho công tác báo cáo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người được hiệu quả.

8. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các công tác liên quan phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án bán người kết hợp kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình. Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và các tội phạm khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; tổ chức sơ kết, tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Luật phòng, chống mua bán người năm 2011, trên cơ sở kết quả tổng kết, kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người một cách thống nhất, đồng bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng, cơ quan báo chí, truyền thông, chính quyền cơ sở triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng nội dung tuyên truyền định kỳ về kết quả phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh.

- Tăng cường phối hợp với các địa phương trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc, đối tượng phạm tội, nạn nhân bị mua bán, thiết lập đường dây nóng, xác định cơ quan đầu mối thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận, hồi hương nạn nhân bị mua bán trở về.

- Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an để tổ chức xây dựng tiêu chí thống kê về mua bán người, bảo đảm chặt chẽ và thống nhất quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên phòng đường biển và các khu vực thuộc trách nhiệm quản lý; tăng cường trao đổi, phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên phòng đường biển; kịp thời phát hiện, xác định số đối tượng nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán người và di cư trái phép để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

- Thực hiện công tác giải cứu, bảo vệ, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân; quản lý an ninh trật tự tại khu vực biên giới biển thuộc trách nhiệm quản lý.

- Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sơ kết, tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân, trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật về hỗ trợ nạn nhân.

- Chủ trì thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân, từng bước củng cố, phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc trách nhiệm quản lý; thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề, chuyên sâu để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các công tác hỗ trợ nạn nhân; thường xuyên, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác này.

- Thực hiện công tác tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác về mua bán người qua Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số máy 111; xử lý thông tin, tư vấn, chuyển tuyến các trường hợp là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân bị mua bán.

- Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài theo hợp đồng, xử lý nghiêm các sai phạm; thường xuyên rà soát, công khai các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các loại phí người lao động phải trả.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

- Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống mua bán người, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, các doanh nghiệp, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin, tuyên truyền khác; nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho người làm công tác thông tin cơ sở, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; theo dõi thi hành chính sách, pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người một cách thống nhất và đồng bộ.

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động cho nhận con nuôi, hôn nhân nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Tổ chức trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động này để mua bán người.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các hoạt động học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học; giáo dục về phòng, chống mua bán người cho học sinh, sinh viên, học viên.

- Chỉ đạo nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện quản lý chặt chẽ việc học tập và hoạt động của học sinh, sinh viên, học viên; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, học viên là nạn nhân của mua bán người được học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trung tâm, cơ sở đào tạo tổ chức cho học sinh, sinh viên ra nước ngoài dưới diện du học sinh để đi xuất khẩu lao động "chui", là nguyên nhân, điều kiện dễ phát sinh tội phạm mua bán người và di cư trái phép.

8. Sở Y Tế

Chỉ đạo hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, phù hợp với quy định của pháp luật

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mua bán người trong lĩnh vực đánh bắt, khai thác thủy sản; phối hợp với các cơ quan có liên quan phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý.

10. Sở Tài chính

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các quy định của pháp luật tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện Chương trình cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, quán triệt việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tập trung vào công tác truyền thông, phòng ngừa; lồng ghép việc thực hiện Chương trình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại địa phương mình.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phòng, chống mua bán người.

- Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện Chương trình cho các đơn vị, địa phương theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; tuyên truyền thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với tội phạm mua bán người; phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả diễn đàn "Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm" tại các địa bàn trọng điểm.

- Thường xuyên sơ, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm mua bán người ở cơ sở.

13. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng, trong đó chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng.

- Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình truyền thông, mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả về mua bán người ; cung cấp thông tin và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vay vốn của Hội phụ nữ các cấp.

- Nâng cao kĩ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

14. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với ngành nội chính trong việc thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát các vụ án mua bán người. Thực hiện thống kê và cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn một số vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm tổ chức xét xử điểm, công khai, lưu động nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người nói riêng, kịp thời thông tin tuyên truyền đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh có trách nhiệm thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an, Ban chỉ đạo 138/CP theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Bộ Công an (V01, C02);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng