Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí.

b) Đầu tư cho báo chí là đầu tư cho sự phát triển chung về kinh tế, văn hóa, xã hội. Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, bố trí nhân lực cho hoạt động báo chí đảm bảo về số lượng và chất lượng. Phát triển phải đi đôi với quản lý tốt.

c) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động báo chí phù hợp với xu thế phát triển mới, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và nhu cầu thông tin của nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

d) Cụ thể hóa Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đề ra.

đ) Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí, đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tạo sự lan tỏa rộng rãi thông tin tích cực nhằm hạn chế ảnh hưởng của những thông tin tiêu cực, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

2. Mục tiêu

a) Phát triển báo chí đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh. Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí, đổi mới chất lượng chính trị và chất lượng chuyên môn của các sản phẩm báo chí, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời xây dựng kinh tế báo chí và thị trường báo chí để các cơ quan báo chí khai thác có hiệu quả tiềm năng thông tin, nhằm từng bước tự chủ về kinh tế trong hoạt động báo chí.

b) Phát triển báo chí để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ thông tin, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo ra sự đồng thuận trong dư luận xã hội, giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng thông tin báo chí giữa khu vực thành thị và vùng nông thôn, vùng sâu, vùng cao trong tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Hiện tại, tỉnh Sơn La có 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Sơn La trực thuộc Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tạp chí Suối Reo Sơn La trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh. Số lượng cơ quan báo chí của tỉnh phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

1. Đối với báo và tạp chí in

a) Báo Sơn La

Trên cơ sở Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 và căn cứ Quyết định số 338-QĐ/TƯ ngày 26/11/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan báo của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai thực hiện như sau:

- Nội dung:

Báo Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Sơn La; thực hiện tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; mở rộng đối tượng đọc báo.

Nâng cao chất lượng Báo in, báo điện tử Sơn La, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Báo Sơn La thời sự theo hướng xây dựng thông tin nhanh nhạy, tăng cường các thể loại chính luận, phân tích thấu đáo, khách quan; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu cao trước những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra. Đồng thời, tăng tính thẩm mĩ để đáp ứng thị hiếu của độc giả.

+ Đến hết năm 2020:

Tiếp tục rà soát các vị trí việc làm để bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đúng năng lực, sở trường đảm bảo hiệu quả (Theo quy định của Tỉnh ủy)

Thực hiện lộ trình tự chủ kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định của Tỉnh ủy.

+ Đến năm 2025:

Xây dựng Báo Sơn La hoạt động, vận hành theo mô hình tòa soạn hội tụ: Thực hiện đầu tư trang thiết bị, mua sắm, vận hành các phần mềm phục vụ tòa soạn hội tụ nhằm nâng cao năng lực Báo Sơn La phù hợp với sự phát triển của công nghệ tiên tiến.

Xây dựng thêm phiên bản tiếng Anh, tiếng dân tộc Thái và hỗ trợ người khiếm thính, khiếm thị trên Báo điện tử Sơn La.

Xây dựng danh mục dịch vụ công lĩnh vực báo chí in, điện tử, thực hiện cơ chế đặt hàng và xây dựng đề án tự chủ tài chính theo đúng Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Thời hạn: Sau khi có hướng dẫn của Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông).

Hàng năm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; mở rộng và phát triển lực lượng công tác viên theo hướng chuyên nghiệp.

Căn cứ nhu cầu thực tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy để đề xuất phương án phát hành Báo Sơn La cho phù hợp.

b) Tạp chí Suối Reo

- Nội dung:

Tạp chí Suối Reo Sơn La trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh Sơn La; duy trì tổ chức bộ máy như hiện nay gồm Ban Biên tập, Phòng Tòa soạn và Phòng Kỹ thuật.

+ Đến năm 2020:

Duy trì việc phát hành Tạp chí Suối Reo Sơn La; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Văn học Nghệ thuật Sơn La.

Đến năm 2020, Tạp chí Suối Reo sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn Ban Biên tập và hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thể và thực hiện kinh phí theo cơ chế đặt hàng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

+ Đến năm 2025:

Nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức Tạp chí Suối Reo Sơn La. Nâng cao chất lượng Bản tin Văn nghệ Sơn La vùng cao theo hướng tăng tin ảnh, trình bày, in ấn hấp dẫn, lôi cuốn độc giả người đồng bào dân tộc; đồng thời tặng số lượng phát hành Bản tin Văn nghệ Sơn La vùng cao lên 2500 cuốn/số.

Xây dựng Trang thông tin điện tử Văn học Nghệ thuật Sơn La thành Tạp chí Văn nghệ điện tử Sơn La.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Văn học và Nghệ thuật tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

a) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La

- Nội dung:

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình phù hợp với hoạt động của các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực miền núi và theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, từng bước bắt kịp xu thế truyền thông đa phương tiện của báo chí hiện đại. Tập trung nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Duy trì 01 kênh phát thanh (FM và AM), 01 kênh truyền hình và 01 trang thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

+ Đến năm 2020:

Tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình; duy trì phát sóng truyền hình địa phương 18 giờ/ngày; phát thanh 8 giờ/ngày.

Triển khai truyền dẫn phát sóng số vệ tinh theo lộ trình của Chính phủ. Hoàn thành việc triển khai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung nhằm thu hút công chúng; Duy trì sản xuất chương trình truyền hình theo công nghệ HD.

Thực hiện điều chỉnh, sắp xếp bộ phận truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự sau khi tỉnh Sơn La hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình mặt đất.

Xây dựng đề án tự chủ chi thường xuyên theo hình thức đặt hàng/giao nhiệm vụ theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chuyển đổi truyền dẫn phát sóng truyền hình từ tín hiệu SD sang tín hiệu HD.

+ Đến năm 2025:

Xây dựng đề án tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của báo phát thanh - truyền hình cả nước; xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo các điều kiện cho hoạt động phát thanh - truyền hình theo xu hướng phát thanh - truyền hình trực tiếp và phát thanh - truyền hình tương tác trực tiếp với khán, thính giả.

Tăng thời lượng phát sóng của các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; kênh truyền hình Sơn La đảm bảo phát sóng 19 giờ/ngày, kênh phát thanh Sơn La đảm bảo phát sóng 10 giờ/ngày.

Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

Nâng cấp Trang thông tin của Đài Phát thanh - Truyền hình Sơn La có giao diện hiện đại, nội dung phong phú, tăng tính trực tiếp, trực tuyến của các sản phẩm phát thanh, truyền hình.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

b) Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thành phố

- Nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 14/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thông tin tuyên truyền

a) Tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Nâng cao hiệu quả các chương trình thông tin đối ngoại, xây dựng chương trình truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh; phát triển thêm phiên bản tiếng Anh của Báo Sơn La điện tử để tăng cường tuyên truyền, quảng bá, mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư cho tỉnh.

c) Thực hiện hiệu quả quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

d) Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

2. Về cơ chế, chính sách

a) Thực hiện cơ chế đặt hàng thông tin báo chí.

b) Ban hành cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ thông tin báo chí để tạo nguồn thu hợp pháp.

c) Ban hành quy định bảo vệ nhà báo trong quá trình tác nghiệp.

d) Tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật; khuyến khích mọi người tham gia hoạt động sáng tác góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí của tỉnh.

3. Phát triển nguồn nhân lực

a) Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí. Tăng cường cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và đủ về số lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

b) Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có trình độ nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị, có khả năng tác nghiệp năng động, sáng tạo.

c) Có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên những nhà báo giỏi.

d) Thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu tại tỉnh nhằm lựa chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện.

4. Ứng dụng công nghệ

a) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình.

b) Hoàn thiện sản xuất chương trình bằng công nghệ số; phát sóng công nghệ truyền hình số mặt đất.

c) Lựa chọn tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất, truyền hình Internet, truyền hình di động và công nghệ báo điện tử phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và điều kiện của tỉnh, khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị phát thanh, truyền hình.

d) Đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, nhằm thực hiện tối ưu hóa những ưu điểm của báo điện tử với các loại hình báo chí khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi thực hiện kế hoạch; làm đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về báo chí, khuyến khích đầu tư phát triển báo chí để hoạt động báo chí phát triển đúng định hướng, đúng pháp luật, góp phần tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đông đảo người dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

c) Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt quan điểm của Đảng đối với công tác báo chí; chủ trương Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Các cơ quan chủ quản báo chí

a) Triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí. Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, tạo điều kiện thiết thực cho đội ngũ những người làm báo cống hiến và phát triển.

b) Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có vi phạm ở cơ quan báo chí trực thuộc.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cân đối, bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn vốn tài trợ trong nước và nước ngoài để đầu tư các dự án về phát triển báo chí, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La.

4. Sở Tài chính

a) Đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, dự án phát triển báo chí, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế đặt hàng thông tin báo chí, chế độ tự chủ đối với cơ quan báo chí; chính sách huy động các nguồn vốn cho phát triển báo chí trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chính sách ưu đãi về thuế, phí... đối với cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị (theo hướng dẫn của Bộ Tài chính).

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo lộ trình; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 và thực hiện cơ cấu lại nguồn nhân lực theo quy định.

6. Hội Nhà báo tỉnh

a) Xây dựng kế hoạch để triển khai đến các chi hội sau khi Kế hoạch UBND tỉnh được ban hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo, xây dựng các quy định về nghiệp vụ báo chí và đạo đức nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí tỉnh Sơn La.

b) Phối hợp thực hiện quản lý báo chí, quy ước đạo đức nghề nghiệp; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo.

7. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Suối Reo Sơn La

a) Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định.

b) Rà soát giấy phép hoạt động báo chí và thực hiện các thủ tục cấp lại giấy phép (nếu có) theo quy định.

8. Các sở, ban, ngành liên quan

Triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan báo chí triển khai các hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động truyền thanh, truyền hình, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền của Đảng bộ và Chính quyền tại địa phương.

c) Chủ trì xây dựng dự án nâng cấp về năng lực sản xuất chương trình và hạ tầng kỹ thuật cho các Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố để người dân hiểu rõ về mục đích và lợi ích, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc số hóa truyền hình mặt đất.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La về triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Văn phòng tỉnh ủy;
- CVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Hội Liên hiệp VHNT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh