Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO DNNVV NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 5741/BKHĐT-PTDN ngày 25/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2017; UBND tỉnh Bình Định xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực quản trị cho nhóm các DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp cho doanh nghiệp những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức 4 lớp với trên 200 học viên tham gia, nhằm nâng cao năng lực quản trị cho nhóm các DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên như: Công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghệ cao, công nghệ mới, chế biến, xuất khẩu nông lâm, thủy hải sản, may mặc, công nghệ thông tin...

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bình Định; các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng đào tạo:

Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Nội dung: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các DNNVV tại địa phương, dự kiến tổ chức đào tạo tập trung vào một số nội dung về đào tạo khởi sự doanh nghiệp và nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp với các chuyên đề, cụ thể:

- Các chuyên đề đào tạo khởi sự doanh nghiệp (01 khóa đào tạo):

- Các chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp (03 khóa đào tạo):

3. Thời gian tổ chức: Trong năm 2017.

4. Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện:

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là: 264.500.000 đồng

Trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 176.800.000 đồng

+ Kinh phí do địa phương bố trí: 76.800.000 đồng

+ Phần kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ: 100.000.000 đồng

- Thu từ học phí do học viên đóng góp: 87.700.000 đồng

Tổng hợp và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung, các tổ chức đào tạo và các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch, có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai, quản lý các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa miền Trung, các tổ chức đào tạo khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Theo dõi, kiểm tra, phối hợp và hỗ trợ các đơn vị đào tạo trong quá trình triển khai các khóa đào tạo.

2. Sở Tài chính

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách nhằm thực hiện tốt kế hoạch.

- Thẩm định dự toán, đề xuất nguồn kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các Sở, ngành liên quan; Các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt tại địa phương, đơn vị, tổ chức hiệp hội; tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Trên đây là Kế hoạch và dự toán kinh phí trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Các Sở, ngành liên quan;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng