Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3999/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 10/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC.

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch sổ 121-KH/TU, ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là người đúng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

3. Không để tình trạng lộ lọt thông tin người tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; kịp thời biểu dương, khen thưởng người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 02/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2019

2. Ban hành quy định liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo, phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của công dân (Sau khi có hướng dẫn của Trung ương).

Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh và các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành: Quý III/2019

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật vê tố cáo và bảo vệ người tố cáo; kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ảnh, kiến nghị, cung cấp thông tin về nhưng biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, tổ chức phát hiện làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Đơn vị thực hiện: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

4. Củng cố, kiện toàn, đề cao đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

5. Động viên khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng và các Cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

Đơn vị thực hiện: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

7. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập và chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên, hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch thực hiện Chỉ thị sổ 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

3. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, năm, các Sở  ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Trị;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính