Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/KH-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Công văn số 557-CV/TU ngày 18/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây viết tắt là Kết luận số 49-KL/TW), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận 49 và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã nêu trong Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/7/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh Phú Yên; Quyết định số 1328/QĐ-UBND, ngày 19/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020” của tỉnh Phú Yên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ

- Chính quyền các cấp tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW và Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ.

- Gắn kết việc bình xét các danh hiệu thi đua trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với các danh hiệu thi đua gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Hằng năm, các cấp, các ngành phải tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

- Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đối với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị hàng năm tại trường Chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời biểu dương những cá nhân có ý thức tự học thành tài để khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực và có kết quả cao trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập thông qua phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập nhằm làm cơ sở xây dựng xã hội học tập; xây dựng chương trình triển khai hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Đổi mới phương thức hoạt động, làm tốt hơn vai trò tư vấn, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Thực hiện tốt vai trò liên kết phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức, các hội, đoàn thể thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, nhất là phong trào học tập suốt đời của người lớn góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ Hội.

4. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân

- Củng cố, phát triển bền vững Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện các chương trình cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, môi trường, y tế, sức khỏe cộng đồng, chính trị, pháp luật, văn hóa...

- Củng cố trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên cấp huyện nhằm thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông; liên kết bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đào tạo một số nghề cơ bản cho nhân dân trên địa bàn các huyện.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp tỉnh, củng cố tổ chức và hoạt động theo hình thức vừa làm vừa học để tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân có điều kiện thuận lợi tham gia học tập.

- Phát triển các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập

- Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh khai thác hạ tầng công nghệ thông tin để ứng dụng trong việc tổ chức dạy học qua mạng internet.

- Các sở, ban, ngành và các đơn vị, tổ chức liên quan cần cập nhật thông tin và kiến thức kịp thời lên website để cán bộ, người dân có điều kiện tham khảo và học tập.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực khai thác tài liệu chính thống trên mạng internet trong việc nâng cao kiến thức cho bản thân.

6. Xây dựng chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và người học

- Chính quyền các cấp bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng. Rà soát và bổ sung cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập nhất là ở cơ sở từ nguồn hỗ trợ chi thường xuyên và nguồn từ các tổ chức hội tham gia đề án được UBND tỉnh giao thực hiện, tạo điều kiện hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

- Đối với đồng bào sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải có chính sách hỗ trợ kinh phí, tài liệu, kinh phí sinh hoạt trong thời gian tham gia học tập.

7. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội căn cứ chức năng quản lý của ngành và trách nhiệm được phân công tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/7/2013 về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh Phú Yên để chủ động xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

8. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên trang, chuyên mục thường xuyên tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kịp thời biểu dương, cổ vũ các địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kết luận số 49-KL/TW;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp; tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan về công tác xây dựng xã hội học tập theo định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí hoạt động cho công tác xây dựng xã hội học tập và kinh phí cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh thực hiện kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập” theo nội dung Kế hoạch này. Tham mưu Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty dạy nghề gắn với sản xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới biển, hải đảo; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên diện chính sách theo quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn tại các trường cao đẳng, trung cấp, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên cấp huyện và các Trung tâm học tập cộng đồng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp phối hợp với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.

- Tổ chức, chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động tại các Trung tâm học tập cộng đồng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cho công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

5. Sở Tài chính: Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng cần phải bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, tài liệu liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp, nông thôn cho người lao động tại các huyện, thị xã, thành phố.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

9. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; tham mưu đưa các chỉ tiêu về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Chỉ đạo củng cố và phát triển Hội Khuyến học ở các cộng đồng dân cư, phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang ....

- Báo cáo kịp thời những khó khăn bất cập, giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện của địa phương với Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh và UBND tỉnh. Theo dõi đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ở địa phương.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tạo mọi điều kiện, cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; hướng dẫn các Trung tâm học tập cộng đồng tích cực mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho nhân dân trên địa bàn.

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; cơ quan thường trực và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Hằng năm, bố trí ngân sách cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo các quy định hiện hành.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh:

12.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm chỉ đạo, những nội dung mới của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, đưa nội dung khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

12.2. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người lao động trong các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chủ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban Khuyến học và đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”.

- Chỉ đạo các cấp Công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền và vận động tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

12.3. Tỉnh Đoàn Phú Yên

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền để đoàn viên thanh niên thấy được nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các phong trào, cuộc vận động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục tham gia học tập, góp phần vào công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên toàn tỉnh.

12.4. Hội Khuyến học tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời những vấn đề liên quan về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập theo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội hướng mạnh các hoạt động về các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư; tập trung đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập, địa phương học tập.

- Chỉ đạo Hội khuyến học các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát triển các tài liệu dạy và học để hỗ trợ người dạy, người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các Trung tâm học tập cộng đồng; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập thông qua mạng lưới khuyến học các cấp.

- Chỉ đạo cấp Hội cơ sở phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo điều tra, theo dõi, nắm tình hình học tập của học sinh, của các đối tượng học chuyên đề và có biện pháp giúp các địa phương thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu) báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; VBĐT
- BTG Tỉnh ủy; Ban VHXH HĐND tỉnh; VBĐT
- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; VBĐT
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; VBĐT
- Chánh, PVP UBND tỉnh; VBĐT
- UBND các huyện, TX, TP; VBĐT
- Đài PTTH tỉnh; Báo PY; VBĐT
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; VBĐT
- Các phòng: TH, KT, TTTT, KGVX (Lc); VBĐT
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng