Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-TLĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 31/CTR-ĐĐTLĐ NGÀY 12/02/2018 CỦA ĐẢNG ĐOÀN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";

- Căn cứ Chương trình hành động số 31/CTr-ĐĐTLĐ ngày 12/02/2018 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII,

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào công tác tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống công đoàn trong việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cấp Công đoàn Việt Nam; thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CT/ĐĐTLĐ, ngày 12/02/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, phải được quán triệt sâu, rộng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tổ chức công đoàn và bảo đảm cho các cấp công đoàn, các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

3. Gắn việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp công đoàn tinh gọn với việc xây dựng danh mục vị trí việc làm để xác định biên chế phù hợp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công đoàn hợp lý về số lượng, nâng cao về chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

1.1. Tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 11 (đã thực hiện xong ngày 13/01/2018).

1.2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết 18-NQ/TW tại địa phương, đơn vị thuộc phạm vi phụ trách, gắn với quá trình tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm; công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Thời gian thực hiện trong quý I và quý II năm 2018.

1.3. Các cơ quan báo, tạp chí của tổ chức công đoàn tích cực tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp Công đoàn. Cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí có chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn để có sự thống nhất chặt chẽ trong hoạt động truyền thông. Qua đó, tạo sự đồng thuận, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp công đoàn và mỗi cán bộ, công chức, viên chức của tổ chức công đoàn.

Thực hiện ngay sau khi ban hành Kế hoạch này.

Giao Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn theo dõi, đôn đốc thực hiện.

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động

2.1. Xây dựng hoàn thiện “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Thời gian hoàn thành Đề án đổi mới trong quý II và quý III/2018.

Giao cho Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.2. Xây dựng và triển khai thực hiện (1) Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt để triển khai thực hiện, theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; (2) Đề án vị trí việc làm cơ quan Tổng Liên đoàn theo quy định.

Thời gian thực hiện bước (1) trong quý II và nửa đầu quý III/2018, trước Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục thực hiện bước (2) sau khi có phê duyệt của Ban Bí thư về đề án vị trí việc làm theo quy định.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng ban cơ quan Tổng Liên đoàn, ngay sau khi Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.3. Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại cơ quan chuyên trách tham mưu cho ban chấp hành các công đoàn ngành trung ương công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt để triển khai thực hiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thời gian thực hiện trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, ngay sau khi Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.4. Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt để triển khai thực hiện theo hướng tinh gọn, giao biên chế phù hợp theo vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thời gian thực hiện trong quý III/2018 và quý IV/2018.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, ngay sau khi Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn, liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, phối hợp tham mưu thực hiện.

2.5. Xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và những năm tiếp theo trên cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, gắn việc hoàn thiện tổ chức bộ máy với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng công đoàn cấp trên tập trung đầu tư cho cơ sở, cán bộ công đoàn gắn bó với đoàn viên; từng bước khắc phục những biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động công đoàn; thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chủ trương công tác dân vận của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động.

Thời gian thực hiện gắn với xây dựng Văn kiện trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, hoàn thành trong quý II và nửa đầu quý III/2018, trước Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Giao Văn phòng Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.6. Tập hợp những điểm bất cập hoặc chưa được cụ thể hóa trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để tham gia, đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và một số văn bản pháp luật khác có liên quan, nhằm nâng cao hiệu lực pháp luật, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp nâng cao vai trò, vị thế, đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Thời gian thực hiện theo lộ trình lấy ý kiến sửa đổi pháp luật của Quốc hội khóa XIV, trước mắt tập hợp, làm rõ những điểm bất cập để kiến nghị, đề xuất với Trung ương Đảng và Quốc hội vào dịp Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Giao Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.7. Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các cấp công đoàn và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo hướng tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn; lấy lợi ích của đoàn viên làm cốt lõi, nhằm tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động tự nguyện gia nhập công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trình xin ý kiến Đại hội XII Công đoàn Việt Nam quyết định.

Thời gian thực hiện gắn với xây dựng Văn kiện trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, hoàn thành trong quý II và nửa đầu quý III/2018, trước Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban hành quy định về nhiệm vụ của công đoàn cơ sở ở từng lĩnh vực, địa bàn, sau khi ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.8. Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động; từng bước phân cấp, phân quyền để nâng cao tính tự chủ trong tổ chức bộ máy và hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước giao các đơn vị sự nghiệp tự cân đối kinh phí chi thường xuyên và kinh phí đầu tư cho các đơn vị thuộc đối tượng được Tổng Liên đoàn hỗ trợ hàng năm.

Thời gian thực hiện trong năm 2019.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp, ngay sau khi Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, Ban Tài chính và Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.9. Tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đồng thời ban hành “Quy chế cán bộ công đoàn”, nhằm thống nhất cơ chế lãnh đạo của Đảng trong tổ chức, hoạt động công đoàn và cụ thể hóa tiêu chuẩn, nội dung công tác cán bộ công đoàn; tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp ủy Đảng với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác cán bộ công đoàn.

Thời gian xây dựng hoàn thiện dự thảo trong quý III và quý IV/2018 và triển khai thực hiện sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt theo kế hoạch.

Giao Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chủ trì tham mưu, các ban cơ quan Tổng Liên đoàn phối hợp tham mưu thực hiện.

2.10. Tiến hành rà soát, xây dựng mới và tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn các cấp; công tác đoàn viên; công tác thi đua khen thưởng; công tác tài chính, kiểm tra giám sát của tổ chức công đoàn, nhằm gắn việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức công đoàn các cấp tinh gọn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian thực hiện trong năm 2018 và 2019.

Giao các ban cơ quan Tổng Liên đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đoàn Chủ tịch tổng Liên đoàn giao các ban nghiệp vụ của Tổng Liên đoàn căn cứ nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 31/CTr-ĐĐTLĐ ngày 12/02/2018 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, có trách nhiệm tham mưu, nghiên cứu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

3. Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy định của Tổng Liên đoàn và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi triển khai ở đơn vị.

3. Các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của tổ chức Công đoàn. Các trường hợp không thực hiện hoặc làm trái chủ trương của Đảng và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ được xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị TW Đảng;
- Văn phòng Trung ương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ủy viên ĐCT TLĐ;
- LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- CĐ ngành TW, TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các ban, đơn vị thuộc TLĐ;
- Lưu: VT, Ban ToC TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cường