Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/02/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH”, góp phần thực hiện mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” năm 2020 lên từ 7-10 bậc.

2. Đẩy mạnh thanh toán điện tử, phấn đấu đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

3. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan.

II. Yêu cầu

1. Quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành; xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP .

2. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm liên thông trong việc đăng ký tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Phối hợp có hiệu quả giữa các đơn vị trong và ngoài Ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

III. Nhiệm vụ

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

2. Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ngành BHXH.

(Nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Vụ pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này thực hiện theo quy định và được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ tại Phụ lục để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Các đơn vị báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) theo định kỳ 6 tháng và cả năm (mẫu đính kèm). Trong đó, báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 18/6 hàng năm (thời điểm chốt số liệu kỳ báo cáo từ 15/12 năm trước đến 14/6 năm kế hoạch); báo cáo năm gửi trước ngày 18/12 hàng năm (thời điểm chốt số liệu từ 15/6 đến 14/12).

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Các Bộ: VPCP, KH&ĐT, LĐTB&XH, TT&TT, Tài chính; (để b/c)
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; (để t/h)
- BHXH các tỉnh, thành phố; (để t/h)
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số    /KH-BHXH Ngày    /   /2020 của BHXH Việt Nam)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1. Triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “ Nộp thuế và BHXH” theo mục tiêu Chính phủ đề ra

1.1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Ngành BHXH

Vụ Pháp chế

BHXH tỉnh

Tháng 02/2020

Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh

1.2

Nghiên cứu, sửa đổi, đơn giản hóa quy định biểu mẫu để tích hợp, liên thông bước thủ tục cấp mã số đơn vị tham gia BHXH với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ban Thu

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm CNTT;

- Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Bộ Thông tin và truyền thông

Quý II/2020

 

1.3

Nghiên cứu, liên thông bước thủ tục điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN vào thủ tục khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 1 năm tình hình thay đổi về lao động

Trung tâm CNTT

- Ban Thu;

- Ban Thực hiện chính sách BHXH;

-Vụ Pháp chế;

- Bộ Lao động - Thương binh & XH

Quý II/2020

 

1.4

Đề xuất và triển khai thử nghiệm phương án kê khai mới; nâng cấp hệ thống Giao dịch điện tử thuận tiện hơn cho đơn vị SDLĐ khi giao dịch điện tử

Trung tâm Công nghệ thông tin

- Các đơn vị liên quan

- BHXH tỉnh

Năm 2020

 

1.5

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động khi tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH

BHXH các tỉnh, thành phố

- Trung tâm CNTT

- Các đơn vị liên quan

Năm 2020

 

1.6

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các hồ sơ, quy trình, TTHC liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” trong chỉ số “Nộp thuế và BHXH”; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định TTHC mới và không để phát sinh các TTHC ngoài quy định.

Ban Thu

- Vụ Pháp chế;

- Trung tâm CNTT;

- Các đơn vị có liên quan

- BHXH tỉnh

Năm 2020

TTHC được rà soát, đơn giản hóa

1.7

Tổ chức Hội nghị đối thoại về cải cách TTHC và chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Vụ Pháp chế

- Ban Thu,

- Ban Thực hiện chính sách BHXH;

- Ban Thực hiện chính sách BHYT;

- BHXH TP Hồ Chí Minh

Quý I,II/2020

Hội nghị được tổ chức; Báo cáo sau hội nghị

1.8

Tổ chức khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Vụ Pháp chế

- Ban Thu,

-Trung tâm CNTT,

- BHXH TP Hồ Chí Minh

- Các đơn vị liên quan

Quý I,II/2020

Các cuộc khảo sát được tổ chức; Báo cáo sau khảo sát

2. Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

2.1

Tiếp tục chuẩn hóa, hoàn thiện thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng.

Vụ Tài chính - Kế toán

- Ban Thực hiện chính sách BHXH;

- Ban Thực hiện chính sách BHYT;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Vụ Pháp chế

- BHXH tỉnh;

- Các đơn vị, tổ chức liên quan

Năm 2020

Dữ liệu được chuẩn hóa làm căn cứ để phối hợp chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ

2.2

Thực hiện các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo mục tiêu của Chính phủ và lộ trình thực hiện của BHXH Việt Nam

Trung tâm truyền thông

- Vụ Tài chính Kế toán

- BHXH tỉnh

Năm 2020- 2021

- Năm 2020 phấn đấu đạt 33,12%;

- Năm 2021 phấn đấu đạt 51,86%

3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính

3.1

Tiếp tục thực hiện Dự án hệ thống thu nộp, chi trả BHXH thông qua phương thức thanh toán điện tử song phương tập trung giữa BHXH Việt Nam và hệ thống các ngân hàng thương mại có thỏa thuận hợp tác để đảm bảo các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

BHXH tỉnh và Các đơn vị liên quan

Năm 2020 - 2021

 

3.2

Xây dựng hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH phục vụ người dân và doanh nghiệp với các dịch vụ lên mức độ 4.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

 

3.3

Tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hệ thống Thông tin điện tử một cửa điện tử của Ngành để tiếp nhận thủ tục hành chính và tích hợp các dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan.

Năm 2020 và các năm tiếp theo

 

3.4

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

 

4. Công tác truyền thông và đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH

4.1

Đẩy mạnh công tác truyền thông về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mục tiêu của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của BHXH Việt Nam

Trung tâm truyền thông

- Báo BHXH;

- Tạp chí BHXH;

- BHXH tỉnh

Thường xuyên

Tin bài, phóng sự trên Cổng thông điện tử; Trang tin điện tử BHXH tỉnh; Báo, đài toàn quốc

4.2

Triển khai Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ngành BHXH

Trung tâm truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

Theo Kế hoạch của BHXH Việt Nam

 

PHỤ LỤC MẪU BÁO CÁO

(Kèm theo Kế hoạch số……../KH-BHXH ngày …tháng…. năm 2020 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Đơn vị:....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:    /BC-BHXH

........, ngày   tháng   năm ....

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết

II. Tình hình và kết quả thực hiện

1. Triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “ Nộp thuế và BHXH” theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

2. Thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính

4. Công tác truyền thông và kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH

III. Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

IV. Đề xuất, kiến nghị

 


Nơi nhận:
- .....
- .....

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 370/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 370/KH-BHXH
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 10/02/2020
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Đào Việt Ánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/02/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản