Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 165-KH/TU NGÀY 04/10/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 52-KL/TW NGÀY 30/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra để xây dựng đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp, các ngành, phát huy vai trò tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Các giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền giữ vai trò quyết định, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức cống hiến được trực tiếp tham gia, phát huy trí tuệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 03/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 31/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trí thức.

Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Làm tốt công tác tư tưởng để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, tích cực lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung đào tạo, thu hút đội ngũ trí thức có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi; bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của tỉnh.

Chú trọng công tác vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức; hình thành các nhóm nghiên cứu để có đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hóa kết quả khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho công tác xây dựng đội ngũ trí thức.

2. Các giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo của chính quyền các cấp

- Chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng đội ngũ trí thức; xác định công tác trí thức là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên; đưa công tác trí thức vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 165- KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động để đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hình thành ý thức và tâm lý xã hội tôn trọng, tôn vinh trí thức, coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo.

2.2. Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh về số lượng và chất lượng

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp đạt chuẩn theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo quy định.

- Thực hiện tốt các đề án, dự án, chương trình đào tạo cán bộ về trình độ chuyên môn ở trong nước và ở nước ngoài; bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật, kiến thức hội nhập quốc tế cho trí thức, nhất là trí thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng kịp thời đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ hội nhập.

- Công tác đào tạo phải gắn chặt chẽ với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó cần xác định rõ chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đội ngũ trí thức cần đào tạo, đảm bảo cơ cấu hợp lý các lĩnh vực, ngành nghề cần đào tạo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm mà công chức, viên chức đang đảm nhiệm.

- Người đứng đầu ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ trí thức cho ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình; chú trọng đào tạo những ngành, lĩnh vực thuộc các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực của tỉnh.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, đặc biệt là trí thức trẻ và sinh viên. Đội ngũ trí thức có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự học tập, cập nhật kiến thức mới, tự rèn luyện về chuyên môn, lý luận chính trị, say mê nghiên cứu; đồng thời thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học; tích cực đi đầu trong việc truyền bá những tri thức khoa học, công nghệ tiến bộ, áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống, cộng đồng dân cư, góp phần thiết thực nâng cao dân trí.

2.3. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để trí thức phát huy năng lực sáng tạo và đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới và phát triển

- Sắp xếp nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo của hệ thống các trường chuyên nghiệp trong tỉnh.

- Kiên quyết thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, chịu sự đánh giá độc lập và thực hiện phương thức tỉnh đặt hàng, đấu thầu và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm khoa học - công nghệ cuối cùng theo kết quả đầu ra trong thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoa học - công nghệ.

- Thực hiện tốt phương thức đấu thầu để lựa chọn đơn vị, chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học - công nghệ có năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học - công nghệ.

- Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ, các hoạt động biểu dương, tôn vinh đội ngũ trí thức của tỉnh hàng năm, nhằm kịp thời ghi nhận, tôn vinh những trí thức có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lựa chọn những trí thức điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác để biểu dương, khen thưởng trong dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V (năm 2020).

- Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật và xây dựng, quảng bá các sản phẩm văn hóa nghệ thuật; thực hiện chế độ đặt hàng kết hợp chặt chẽ cơ chế trí thức tự đề xuất trong hoạt động nghiên cứu, sáng tác với yêu cầu thực tiễn địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách thu hút, hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong xây dựng phát triển đội ngũ trí thức, mở rộng kết nối giữa đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh trong nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học - công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng quy chế giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp của đội ngũ trí thức (Thời gian thực hiện: xong trong quý IV/2020).

2.4. Đẩy mạnh hoạt động, phát huy vai trò các hội của trí thức

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hội trí thức trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức trong tỉnh và trí thức là người Sơn La đang sống, làm việc ở ngoài tỉnh, nước ngoài tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ, kiện toàn sắp xếp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các liên hiệp hội, hội trí thức trong tỉnh theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức của các hội trí thức.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác, các cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đổi mới thiết bị, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng công việc; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng về sở hữu trí tuệ, các cuộc thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh và cả nước.

2.5. Tăng cường các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa công tác trí thức

- Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời huy động các nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa và văn nghệ; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đào tạo, các trường nghề, trung tâm, trạm, trại, tạo điều kiện và môi trường để đội ngũ trí thức phát huy khả năng sáng tạo.

- Ưu tiên cân đối các nguồn vốn bằng ngân sách của tỉnh đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức; khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Huy động sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, nhất là phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp trong việc tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về nâng cao chất lượng và số lượng của đội ngũ trí thức là cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lựa chọn những trí thức điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác để biểu dương, khen thưởng trong dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Sơn La lần thứ V (năm 2020).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và lồng ghép các nguồn lực đảm bảo cân đối vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch; Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp của đội ngũ trí thức (thời gian thực hiện xong trong quý IV/2020).

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối và bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức theo các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển khoa học và công nghệ, tạo môi trường để đội ngũ trí thức phát huy khả năng trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Hướng dẫn việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả nhằm bảo đảm quyền lợi của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; Xây dựng quy chế giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La (thời gian thực hiện xong trong quý IV/2020).

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, vững tay nghề, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh.

8. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị nhằm tập hợp đội ngũ trí thức để thực hiện vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội nhằm xây dựng cơ sở khoa học giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, góp phần tạo môi trường để đội ngũ trí thức phát huy khả năng sáng tạo.

9. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị nhằm tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ để sáng tác văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ đổi mới; tổ chức tốt các cuộc thi về sáng tác văn học nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

10. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức chi tiết, cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Định kỳ thống kê, đánh giá tình hình đội ngũ trí thức tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trên cơ sở đó có giải pháp cụ thể để huy động, sử dụng có hiệu quả và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ để tổng hợp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, xã hội;
- Lưu: VT, NC (D25b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh