Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” (sau đây viết tắt là Đề án Tuyên bố ASEAN); Văn bản số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ về xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019 - 2025, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Thúc đẩy thực hiện hiệu quả mục tiêu của “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”; quán triệt, đưa các mục tiêu vào các nội dung cải cách, đổi mới vào trong quá trình xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, chất lượng và kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp trong lĩnh vực hợp tác ASEAN ở từng cơ quan, đơn vị; đa phương hóa, đa dạng các hình thức hợp tác, tranh thủ tối đa các nguồn lực để hội nhập và phát triển nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể:

a) 100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN.

b) Phấn đấu 100% công chức hành chính đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngạch và chức danh. Viên chức sự nghiệp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật của nghề nghiệp.

c) Thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng với các địa phương của các nước ASEAN, nhất là các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Chính quyền điện tử,...

d) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh và xây dựng Cộng đồng các chuyên gia trong từng lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách và khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN.

đ) Bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN.

3. Yêu cầu:

a) Gắn liền việc thực hiện các mục tiêu ASEAN của Đề án Tuyên bố ASEAN với các nhiệm vụ của tỉnh đến năm 2025.

b) Nghiên cứu đề xuất và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả thực chất.

c) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm và theo từng giai đoạn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cấp xã về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng; về các đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình cung cấp chính sách, cung cấp dịch vụ công tại đơn vị, địa phương.

b) Thúc đẩy, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm của các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân.

2. Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách công vụ và xây dựng năng lực của từng cơ quan, đơn vị về hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng cơ quan hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

a) Rà soát, lồng ghép và triển khai các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 vào chính sách, kế hoạch của đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh chương trình cải cách toàn diện của đơn vị, địa phương theo hướng tập trung vào các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

b) Nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp hữu hiệu để tổ chức thực hiện, bảo đảm tính phù hợp, tính hiệu quả và khả thi theo lĩnh vực và chuyên ngành phụ trách.

c) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống, cơ chế chính sách nói chung, cơ chế chính sách về công vụ, công chức của tỉnh nói riêng để thực hiện các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Thống nhất các cơ chế: tạo nguồn, tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể, xác định rõ vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

d) Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, đặc biệt là trong quá trình ra quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức và người dân. Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành cơ chế chính sách của tỉnh; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính.

đ) Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức và người dân về hoạt động của cơ quan, đơn vị; có chế tài đối với người vi phạm quyền tiếp cận thông tin của tổ chức và người dân.

e) Thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

g) Xây dựng và thực hiện việc bảo đảm lợi ích của người dân trong triển khai các chính sách và quyết định hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

h) Xây dựng và bảo đảm có hiệu quả việc giám sát của tổ chức, người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính ở các cấp, đặc biệt là tại cấp xã.

i) Thể chế hóa trách nhiệm giải trình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan quản lý hành chính. Hoàn thiện, thực hiện trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

k) Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

3. Tập trung nguồn lực thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN; khuyến khích hợp tác và xây dựng cộng đồng chuyên gia về ASEAN trong từng lĩnh vực

a) Tập huấn về kỹ năng hành chính, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN.

b) Thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình các hình thức xử lý trách nhiệm nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

c) Thu hút, bồi dưỡng nhân tài về làm việc tại tỉnh phù hợp với tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 31/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh;

d) Thúc đẩy hợp tác, trao đổi, tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến được chia sẻ của địa phương các nước ASEAN trong từng lĩnh vực.

4. Tăng cường việc chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành với tỉnh và giữa tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh

a) Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước về hợp tác ASEAN dưới sự điều phối của UBND tỉnh.

b) Chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa các bộ, ngành và tỉnh; chia sẻ thông tin, phối hợp giữa tỉnh với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án.

5. Vận động, thu hút nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

a) Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong nước, quốc tế; các Quỹ của ASEAN và các đối tác khác.

b) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn lực để thực hiện hoạt động của các chương trình, kế hoạch và đề án.

c) Thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN và các đối tác của ASEAN về hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực công vụ ở địa phương, ưu tiên hợp tác thực chất bằng các hình thức như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm

a) Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch này (theo Phụ lục kèm theo), triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương; tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức về Cộng đồng ASEAN; tập huấn các kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN.

c) Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 25/11 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan có liên quan tham mưu đón tiếp các đoàn các nước ASEAN đến Hà Tĩnh tham quan, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công vụ;

b) Phối hợp tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác do Trung ương tổ chức đi nước ngoài học tập, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg của UBND tỉnh.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN.

5. Sở Ngoại vụ

a) Vận động nguồn lực các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đến từ các nước trong khu vực cộng đồng ASEAN và các nước khác trên thế giới trong việc thực hiện Kế hoạch này.

b) Phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND và các đơn vị liên quan tham mưu các nội dung về đón tiếp đoàn các nước ASEAN đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách công vụ tại tỉnh Hà Tĩnh.

6. Sở Nội vụ

a) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, sơ kết giai đoạn 2019-2022 và tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2020-2025;

b) Phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú và các tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong nước tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ ngoại ngữ; chuyên môn, nghiệp vụ nhằm trang bị đầy đủ kiến thức về Cộng đồng ASEAN; đồng thời tập huấn các kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm ngân sách nhà nước cấp, được bố trí trong dự toán hàng năm của các địa phương, đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo HT, Đài PTTH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 1439 ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 332/KH-UBND ngày 01 tháng 10 m 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Nội dung nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm triển khai Đề án 1349

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cấp xã về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài Phát Thanh TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

2019-2025

 

2

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

2019-2025

 

3

Tham mưu Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành có liên quan

2019-2020

 

4

Tham dự các chương trình hội thảo, hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN do các bộ, ngành tổ chức

Theo Kế hoạch của các Bộ, ngành TW

 

5

Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

2020-2025

 

6

Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng khung năng lực, gắn với vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

2019-2025

 

7

Tổ chức các lớp ngắn hạn bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức (ưu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt các ngành cấp tỉnh, cấp huyện; các cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên phải giao tiếp và làm việc với cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

2019-2025

 

8

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, năng lực và đạo đức công vụ đảm bảo 100% cán bộ, công chức được trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN và 80% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú

2020-2025

 

9

Xây dựng chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tuyên bố ASEAN; từng bước đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú

2019-2025

 

10

Vận động nguồn lực các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến từ các nước trong khu vực cộng đồng ASEAN và các nước khác trên thế giới.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

2020-2025

 

11

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

2020-2025

 

12

Tham mưu cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác do Trung ương tổ chức đi nước ngoài học tập, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân, đảm bảo phù hợp, hiệu quả

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan

2020-2025