Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Yên Bái, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG NĂM 2018

Căn cứ Khung kế hoạch hành động 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (sau đây viết tắt là TBMR) do lãnh đạo 8 tỉnh ký kết vào tháng 6/2010 tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; Thực hiện Kế hoạch số 3721/KH-BCĐ ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018 về hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018; theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 02/TTr-VHTTDL ngày 03/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hoạt động Chương trình hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường hoạt động liên kết phát triển du lịch của 8 tỉnh TBMR trong các hoạt động quảng bá du lịch chung; xây dựng chính sách quản lý, phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; từng bước định vị thương hiệu du lịch 8 tỉnh TBMR như một điểm đến hấp dẫn với sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt.

- Xây dựng các hoạt động cụ thể cho địa phương để triển khai thực hiện công tác liên kết một cách hiệu quả, thiết thực các hoạt động du lịch của 8 tỉnh TBMR năm 2018.

- Là cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết cụ thể; phát huy tinh thần phối hợp trong triển khai một số hoạt động liên kết; đồng thời phát huy sức mạnh tổng thể của khối hợp tác và sự tham gia, hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp... trong các hoạt động.

2. Yêu cầu

- Tạo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, có trách nhiệm của tỉnh đối với các sự kiện, hoạt động Chương trình hợp tác.

- Kế hoạch được tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và có kết quả thực hiện thiết thực, phù hợp điều kiện các tỉnh trong nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

II. NỘI DUNG

1. Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch

1.1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2019

- Thời gian: Tháng 6 năm 2018.

- Nội dung: Xây dựng dự thảo Kế hoạch, đề xuất nội dung chương trình hoạt động, tổ chức các sự kiện trong năm 2019 thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR (xin ý kiến các thành viên tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018)

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.2. Tổ chức Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

- Thời gian, địa điểm: Tháng 7 năm 2018 tại thị xã Nghĩa Lộ.

- Nội dung: Họp Tổ Thường trực, Tổ giúp việc để đánh giá sơ kết kết quả hoạt động hợp tác 06 tháng đầu năm 2018, thống nhất nội dung đề xuất các hoạt động triển khai trong dự thảo Kế hoạch hoạt động 2019; thống nhất chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2018.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị, lễ tân, đón tiếp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên phối hợp chuẩn bị nội dung hội nghị.

1.3. Tham gia Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, triển khai hoạt động hợp tác năm 2019

- Thời gian, địa điểm: Tháng 12 năm 2018 tại tỉnh Điện Biên.

- Nội dung: Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR thường niên đánh giá kết quả hoạt động hợp tác năm 2018, đề ra giải pháp triển khai hoạt động hợp tác năm 2019; chuyển giao cờ Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng cho tỉnh Yên Bái - Trưởng nhóm hợp tác năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch

2.1. Tham gia Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc

- Thời gian và địa điểm: Phát động trong tháng 3 năm 2018; tổng kết, trao giải vào quý IV năm 2018 tại tỉnh Lào Cai.

- Nội dung: Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn những bức ảnh đẹp về Yên Bái của các nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước, gửi tham dự cuộc thi.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2. Tham gia khảo sát và làm việc tại các tỉnh Bắc Lào

- Thời gian: Tháng 9 năm 2018.

- Nội dung: Cử đại biểu tham gia đoàn khảo sát các điểm du lịch và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp du lịch tại các tỉnh Bắc Lào để triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch

3.1. Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM năm 2018

- Thời gian, địa điểm: Tháng 4 năm 2018 tại thành phố Hà Nội.

- Nội dung: Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến du lịch tỉnh Yên Bái, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.2. Tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Tây Bắc

- Thời gian, địa điểm: Tháng 5 năm 2018 tại tỉnh Điện Biên (trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2018).

- Nội dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, thương mại, các sản phẩm thủ công truyền thống, đồ lưu niệm, sản vật đặc trưng địa phương của tỉnh Yên Bái phục vụ khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi thông tin, chào bán tour du lịch phục vụ khách du lịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.3. Tham gia Tọa đàm chính sách phát triển sản phẩm du lịch

- Thời gian, địa điểm: Tháng 5 năm 2018 tại tỉnh Điện Biên (hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Tây Bắc).

- Nội dung: Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Yên Bái, trao đổi thông tin nhằm đưa ra những định hướng, chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái và các tỉnh trong thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.4. Tham gia xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin trên trang website chung 8 tỉnh

- Thời gian: Tháng 7 năm 2018.

- Nội dung: Tham gia ý kiến vào quy chế quy định về hoạt động, nội dung cung cấp thông tin để đăng tải trên website chung 8 tỉnh đồng thời quy định thời gian, nội dung cách thức, trách nhiệm của các tỉnh thành viên nhằm vận hành website ổn định, đảm bảo thông tin được cập nhật đầy đủ, thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.5. Tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

- Thời gian, địa điểm: Tháng 9 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá điểm đến du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, xúc tiến du lịch, mở rộng thị trường khách du lịch.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.6. Xây dựng ấn phẩm quảng bá du lịch

- Thời gian: Năm 2018 và các năm tiếp theo

- Nội dung: Xây dựng các video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch; biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, tập gấp, tờ rơi, bản đồ du lịch để quảng bá tại các sự kiện Năm Du lịch quốc gia; làm mới các biển quảng cáo tấm lớn tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải; hàng năm trong quá trình tổ chức biên tập các ấn phẩm quảng bá du lịch của địa phương, dành 02 trang bìa cuối trong ấn phẩm để giới thiệu hình ảnh tiêu biểu du lịch các tỉnh thành viên trong nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

4. Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương

4.1. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS)

- Thời gian: Năm 2018.

- Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu đào tạo kỹ năng nghề du lịch của tỉnh tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.2. Tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn, lái xe du lịch, lái thuyền du lịch.

- Thời gian: Năm 2018 và các năm tiếp theo

- Nội dung: Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển du lịch tại cộng đồng, các tỉnh tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn, lái xe, lái thuyền du lịch tại địa phương.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải.

III. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện triển khai kế hoạch của các sở, ngành liên quan đảm bảo nội dung, yêu cầu tiến độ và đạt hiệu quả.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo kế hoạch chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2019 do tỉnh Yên Bái là Trưởng nhóm hợp tác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

- Tích cực phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhóm hợp tác phát triển Du lịch 8 tinh TBMR để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác, chủ động kêu gọi các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động do các tỉnh tổ chức.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - Đơn vị thường trực của Trưởng nhóm hợp tác để tổng hợp báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động chương trình hợp tác năm 2018 cho Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

2. Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động hợp tác phát triển du lịch trong năm 2018 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hướng dẫn, giám sát thủ tục thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Yên Bái; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018 và các hoạt động tỉnh Yên Bái chủ trì.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên chương trình đào tạo nghề ở nông thôn cho các đối tượng, vùng có điều kiện, tiềm năng phát triển du lịch, căn cứ nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực phi nông nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch.

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên chương trình đào tạo nghề ở nông thôn cho các đối tượng, vùng có điều kiện, tiềm năng phát triển du lịch, căn cứ nhu cầu về nguồn nhân lực trong hoạt động vận tải hành khách liên quan đến hoạt động du lịch.

6. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh

Vận động và tổ chức sơ khảo nhằm chọn ra những tác phẩm ảnh có chất lượng của tỉnh Yên Bái dự thi “Ảnh đẹp du lịch Tây Bắc - 2018”.

7. Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động hợp tác phát triển du lịch trong năm 2018 theo Kế hoạch được phân công đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

- Tổ chức vận động thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa tham gia các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018 của tỉnh Yên Bái, đề nghị các Sở, ban ngành, cơ quan đơn vị có liên quan trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung yêu cầu tiến độ Kế hoạch đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các tỉnh trong nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR;
- Sở VHTTDL các tỉnh trong nhóm hợp tác 8 tỉnh TBMR
- Các sở, ngành, cơ quan liên quan;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH Yên Bái, cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh;
- Lưu VT,TC,VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến