Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2020/NĐ-CP NGÀY 08/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỪA PHÁT LẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2020. Nhằm kịp thời tổ chức triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về Thừa phát lại nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về chế định Thừa phát lại; nâng cao hiểu biết và tiếp cận của nhân dân đối với công việc của Thừa phát lại.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP bảo đảm thống nhất và đạt hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành phần tham dự Hội nghị:

+ Cấp tỉnh: đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.

+ Cấp huyện: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Phòng Tư pháp.

+ Các Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 năm 2020.

b) Trên cơ sở Hội nghị triển khai của tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai trong nội bộ của cơ quan, đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: Tháng 03 năm 2020.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền Nghị định số 08/2020/NĐ-CP cho thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các Phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, hòa giải viên, tuyên truyền viên, Tổ trưởng khu phố, ấp và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Thời gian thực hiện: Tháng 04 năm 2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan

- Biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền, phổ biến về quy định của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và hoạt động của Thừa phát lại trên Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

3. Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 68 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan xây dựng Đề án: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.

4. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chế định Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Thực hiện các công tác hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

a) Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn thủ tục tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu để các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện thống nhất.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Tổ chức họp giao ban liên ngành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ Thừa phát lại và Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo nhu cầu tại địa phương.

6. Tổ chức kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

7. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương,

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

- Giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

- Các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chế định Thừa phát lại cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động tổ chức triển khai, tuyên truyền Kế hoạch này đạt hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ở cấp tỉnh sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. Kinh phí thực hiện các hoạt động khác theo nội dung kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTTP - BTP;
- Cục Công tác Phía Nam - BTP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPĐĐBQH, HĐND&UBND: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NCPC(S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng