Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24/3/2020 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 02/6/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII;

UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, mục tiêu, yêu cầu Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

3. Việc triển khai Chỉ thị phải được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, các địa phương, đơn vị; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên với phương châm phòng ngừa là chính trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

1.2. Sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan bảo đảm sự thống nhất khi triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện cơ chế, tổ chức để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

1.3. Tăng cường và nâng cao sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, quy định đánh giá rủi ro thiên tai cho phù hợp.

1.4. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành theo hướng chuyên trách trên cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tập trung, thống nhất.

1.5. Xây dựng chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

1.6. Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các phương tiện thông tin, truyền thông.

1.7. Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm theo quy định.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai, quản lý đê điều, công trình thủy lợi; rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo hướng thống nhất, khắc phục chồng chéo, xung đột, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi.

- Thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và huy động các nguồn lực để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ dự báo, theo dõi, giám sát, đánh giá tác động rủi ro thiên tai.

- Tham mưu ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021- 2025, phương án phòng chống thiên tai theo các cấp độ, trong đó phân công rõ trách nhiệm của lực lượng chuyên trách, quân đội, công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn.

- Tăng cường rà soát, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai.

- Đề xuất nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở làm việc, mua sắm, cung cấp phương tiện, thiết bị và trang phục cho lực lượng thường trực, chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Xây dựng kế hoạch, phương án; tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tổng thể, dự án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời đa dạng hóa, linh hoạt trong việc huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư theo hướng bố trí nguồn chi ngân sách phù hợp, kết hợp xã hội hóa từ các nguồn vốn hợp pháp để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Đề xuất, sắp xếp thứ tự, từng bước đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai của hệ thống kết cấu hạ tầng (công trình đê điều, thủy lợi); trong đó, ưu tiên bố trí ngân sách tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án trọng điểm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (kè chống sạt lở, nâng cấp các tuyến đê theo quy hoạch, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công trình chống úng, hạn...).

- Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó với thiên tai các cấp với lực lượng nòng cốt là quân đội, công an.

- Phân bổ nguồn lực hợp lý cho các dự án, chương trình ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trước hết là trung tâm chỉ đạo, điều hành tại cấp tỉnh, cấp huyện.

2.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng ao, hồ trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi lòng sông, bãi sông; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động tập kết, khai thác đất, cát trên địa bàn tỉnh.

2.4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

- Chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp cụ thể thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tin học, tự động hoá, vật liệu mới trong quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu đầu tư cho khoa học công nghệ, hợp tác công - tư trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

2.6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, nhất là các trường hợp vi phạm mới phát sinh, vi phạm lấn chiếm dòng chảy, làm nhà, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi.

- Rà soát, đề xuất di dời dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở theo Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 17/4/2019.

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

2.7. Đề nghị UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh

Đề nghị UB MTTQ tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; tuyên truyền phổ biến giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho các tầng lớp nhân dân ứng phó với thiên tai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên đôn đốc tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Tổng cục PCTT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tinh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành