Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3074/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT/TW NGÀY 01/11/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39/CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 39- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác người khuyết tật.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này một cách đồng bộ, có hiệu quả nhằm bảo đảm các yêu cầu của người khuyết tật.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Kế hoạch này và các chương trình, đề án về người khuyết tật, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các Sở, ngành, địa phương, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác người khuyết tật gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan, trọng tâm là Luật Người khuyết tật và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật; tăng thời lượng phát sóng chương trình truyền hình có sử dụng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

- Biên soạn, phát hành các tài liệu truyền thông nhằm giảm định kiến, kỳ thị đối với người khuyết tật; hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhân dịp Ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày người khuyết tật thế giới (03/12) nhằm nâng cao nhận thức xã hội về công tác người khuyết tật, kết nối trách nhiệm và tăng cường đối thoại giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân về trợ giúp người khuyết tật.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa người khuyết tật với Đảng, Nhà nước.

- Phát hiện, biểu dương, tuyên truyền sâu rộng trong xã hội những tấm gương tiêu biểu về người khuyết tật, công tác trợ giúp người khuyết tật.

2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Người khuyết tật và 05 năm thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; rà soát, phát hiện những vướng mắc, bất cập, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật.

- Tổ chức các hoạt động tham vấn và phát huy vai trò, sự tham gia của người khuyết tật trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án hiện hành trong lĩnh vực công tác người khuyết tật.

- Tiếp tục rà soát, xác minh và cấp giấy xác nhận khuyết tật, thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về người khuyết tật.

- Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, động viên, khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập cộng đồng.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác về người khuyết tật; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về người khuyết tật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật.

3. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật

- Huy động nguồn lực xã hội tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.

- Huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia trợ giúp người khuyết tật (nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, phụ nữ, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật cao tuổi). Tạo điều kiện cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp người khuyết tật; tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn; tăng cường giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, phổ biến chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về người khuyết tật đến các tầng lớp nhân dân.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức của người khuyết tật đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng".

- Tạo điều kiện để các tổ chức của người khuyết tật chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật và tham gia thực hiện các chương trình trợ giúp người khuyết tật.

6. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, khen thưởng

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật.

- Biểu dương, nhân rộng gương người khuyết tật điển hình, tiên tiến, tiêu biểu vượt khó vươn lên; biểu dương gương tổ chức, người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong công tác trợ giúp, giúp đỡ người khuyết tật.

- Tổ chức khen thưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động đóng góp thành tích trong việc thực hiện hỗ trợ người khuyết tật từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách, lợi dụng người khuyết tật để trục lợi.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì triển khai, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo theo quy định.

- Phối hợp với Sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kế hoạch và pháp luật về người khuyết tật; giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm; nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật.

- Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật; tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2012 - 2020, Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các cơ quan liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật.

3. Sở Tài chính: Hàng năm, trên cơ sở dự toán của các Sở, ban, ngành và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách đối với các nội dung quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ, bổ sung nguồn ngân sách tỉnh ủy thác Ngân hàng Chính sách cho vay người khuyết tật hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật.

4. Sở Y tế

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kiến nghị, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến người khuyết tật tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh và sơ sinh, Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và Chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, trong đó ưu tiên thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và điều trị đối với trẻ tự kỷ tại cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống các cơ sở phục hồi chức năng để thực hiện chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật theo chỉ đạo của Trung ương giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên tham mưu các chính sách hỗ trợ giáo dục đối với người khuyết tật, chính sách ưu đãi đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tham gia giáo dục người khuyết tật. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp dành cho người khuyết tật.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; xây dựng hệ thống thông tin và cơ chế quản lý thông tin về học sinh khuyết tật trên toàn quốc.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì rà soát, đánh giá và bổ sung các nội dung liên quan đến người khuyết tật vào các văn bản quy phạm pháp luật, nội dung và các tài liệu hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án về phòng chống thiên tai.

7. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan rà soát kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phù hợp với thực tiễn đối với công trình xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát chặt việc thiết kế, thẩm định, cấp phép, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng bảo đảm yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật.

8. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát các quy định của Luật Người khuyết tật về miễn

giảm giá vé đối với người khuyết tật tham gia giao thông đến các doanh nghiệp/công ty vận tải (kể cả doanh nghiệp/công ty tư nhân hay đã cổ phần); bến xe, bến tàu, nhà ga, đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận.

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định đối với người khuyết tật trong các Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, để kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải để xây dựng và ban hành các tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật giao thông tiếp cận phổ quát.

- Khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng bản đồ số, phần mềm... ứng dụng công nghệ 4.0 trong hỗ trợ người khuyết tật tham gia giao thông, hòa nhập cộng đồng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan để tích hợp các dữ liệu về người khuyết tật, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người khuyết tật.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực người khuyết tật; đảm bảo người khuyết tật tiếp cận được các trang thông tin, sản phẩm công nghệ thông tin.

10. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc thù cho người khuyết tật.

- Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp, thiết thực; bảo đảm người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về người khuyết tật trong Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Tiếp cận thông tin.

- Chú trọng về quyền của người khuyết tật đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình thẩm định, góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài của thể thao người khuyết tật và các vận động viên là người khuyết tật.

- Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng hòa nhập người khuyết tật thông qua các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng,...

- Kiểm tra, giám sát các công trình văn hóa, thể thao và du lịch đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng đến người khuyết tật, ưu tiên phân bổ ngân sách cho các đơn vị, cá nhân nghiên cứu các sáng kiến để hỗ trợ người khuyết tật.

- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Chính sách và giải pháp thích ứng cho người khuyết tật trong hoạt động thể dục, thể thao ở các Trung tâm văn hóa, đô thị đến năm 2030”; thực hiện việc chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài.

13. Sở Công Thương

- Nghiên cứu triển khai cơ chế, chính sách để hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật và có sử dụng lao động là người khuyết tật tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công thương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên thị trường, bảo vệ thương hiệu chống hàng giả, hàng nhái.

14. Sở Nội vụ: Tăng cường kiểm tra việc tổ chức và hoạt động đối với một số hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trong lĩnh vực người khuyết tật.

15. Ngân hàng Chính sách xã hội: Tăng cường chỉ đạo các địa phương thực hiện chính sách cho vay đối với người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật, cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật từ nguồn vốn trung ương và nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác cho vay.

16. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nghiên triển khai thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật nhằm tăng cường số lượng, chất lượng an sinh xã hội đối với người khuyết tật.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ trì xây dựng các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch hàng năm và dài hạn về người khuyết tật; tăng thời lượng phát sóng chương trình truyền hình; nghiên cứu xây dựng chương trình phát sóng có sử dụng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực, lồng ghép kinh phí các chương trình, các Đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch.

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo Quỹ vì người nghèo các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật mua thẻ bảo hiểm y tế; hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội chữ thập Đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội người mù…trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Lưu: VT, KGVXNV. Th

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa