Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3071/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55).

Để tổ chức thực hiện Nghị định số 55 được hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo Nghị định số 55 được triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Xác định nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Nghị định số 55 phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện của Thành phố.

- Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự theo Nghị định số 55

a. Tổ chức thực hiện thông tin, truyền thông về Nghị định số 55 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

b. Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan quản lý Nhà nước đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

2. Công bố thông tin về việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại

a. Thực hiện thông tin về công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

b. Thực hiện đăng tải, công bố quyết định thi hành án đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố, Pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Thông báo kết quả thực hiện việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự

- Cơ quan chủ trì: Cơ quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.

- Cơ quan phối hợp: Pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

4. Thực hiện gửi văn bản yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án thực hiện nội dung quyết định thi hành án; kiểm tra, giám sát trong quá trình pháp nhân thương mại chấp hành án; ra quyết định cưỡng chế thi hành án; cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định; bảo quản, lưu trữ hồ sơ, sổ sách thi hành án đối với pháp nhân thương mại chấp hành án

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Pháp nhân thương mại, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát trong việc công bố, niêm yết quyết định thi hành án; chấp hành án của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp hành án

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Pháp nhân thương mại, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại chấp hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

6. Công tác tham gia, phối hợp trong việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại tại địa bàn quận, huyện

a. Thường xuyên chỉ đạo việc tổ chức, phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự trong công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan thực hiện: Các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

b. Theo dõi, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thuộc quyền quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan thực hiện: cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện các nội dung được phân công chủ trì; theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục II Kế hoạch này; xây dựng dự toán, thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hằng năm gửi Sở Tài chính.

2. Các cơ quan được phân công nhiệm vụ là cơ quan phối hợp có trách nhiệm tích cực phối hợp với cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nội dung đã được phân công tại Kế hoạch này đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các hoạt động đã đề ra.

3. Công an Thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai thực hiện Nghị định số 55;

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch này và Nghị định số 55 để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an khi có yêu cầu.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định;

- Hướng dẫn Công an Thành phố, các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn thành phố.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện

Tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan chủ trì trong việc thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này hoặc khi các cơ quan chủ trì đề nghị yêu cầu phối hợp.

6. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố trong thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại xảy ra trên địa bàn.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi, thông tin với Công an Thành phố để Công an Thành phố phản ánh, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Công an Thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Tòa án nhân dân TP;
- Viện kiểm sát nhân dân TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Hiệp Hội doanh nghiệp Thành phố;
- Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố;
- Đài Truyền hình Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- P.NCPC
- Lưu: VT (NCPC/ThL),

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Minh Châu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 3071/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  • Số hiệu: 3071/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 11/08/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Ngô Minh Châu
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản