Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 307/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;

Thực hiện Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý DNNVV, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực quản trị cho nhóm các DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho các DNNVV; cung cấp cho doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đào tạo

Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý DNNVV; các hộ kinh doanh, các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Các chuyên đề đào tạo

Căn cứ quy định về hỗ trợ đào tạo tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và nhu cầu thực tế của các DNNVV tại địa phương, dự kiến tổ chức các khóa đào tạo tập trung vào một số nội dung sau:

2.1. Chuyên đề về đào tạo chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức cần thiết cho các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp về định hướng ưu tiên phát triển doanh nghiệp của tỉnh; các chính sách hỗ trợ; nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

- Số khóa đào tạo: 03 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

2.2. Chuyên đề đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp khi tham gia liên kết ngành, chuỗi giá trị như thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành.

- Số khóa đào tạo: 02 khóa.

- Số lượng học viên: 120 học viên/khóa.

- Địa điểm: thành phố Hà Tĩnh

2.3. Chuyên đề đào tạo DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về các chính sách hỗ trợ; sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ quản trị tài chính trong doanh nghiệp; các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa.

- Số khóa đào tạo: 01 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: thành phố Hà Tĩnh.

2.4. Chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quản trị doanh nghiệp (quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị sản xuất,...); ứng dụng công nghệ thông tin cho các DNNVV; kế toán DNNVV; kỹ năng bán hàng; Kỹ năng xúc tiến, kêu gọi đầu tư; kiến thức pháp luật về kế toán, bảo hiểm, đầu tư...

- Số khóa đào tạo: 21 khóa, cụ thể:

+ 03 khóa đào tạo DNNVV về các điểm mới trong chính sách kế toán thuế, bảo hiểm; kỹ năng quản trị doanh nghiệp; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về quy định liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về kỹ năng xúc tiến, kêu gọi đầu tư; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 02 khóa đào tạo DNNVV về sử dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 02 khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho người quản lý và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch; số lượng học viên: 150 học viên/khóa; địa điểm: Huyện Can Lộc và Huyện Nghi Xuân.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo tiêu chuẩn VTOS năm 2020; số lượng học viên: 40 người/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo về quản trị vận hành khách sạn; số lượng học viên: 30 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh;

+ 01 khóa đào tạo về du lịch cộng đồng; số lượng học viên: 30 học viên/khóa; Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Tĩnh;

+ 01 khóa đào tạo, bồi dưỡng DNNVV về nghiệp vụ quản lý chợ; số lượng học viên: 120 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; số lượng học viên: 120 học viên/khóa; địa điểm: Huyện Nghi Xuân.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV kiến thức về phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp; số lượng học viên: 120 học viên/lớp; Địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 02 khóa đào tạo DNNVV về kiến thức và phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh và triển khai Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan; số lượng học viên: 130 học viên/khóa; Địa điểm: Huyện Kỳ Anh, huyện Thạch Hà;

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về việc công tác truyền thông công nghệ số hậu covid 19 dành cho doanh nghiệp; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về nâng cao năng lực cạnh tranh; số lượng học viên: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về nâng cao năng lực quản trị cho lãnh đạo doanh nghiệp; số lượng: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

+ 01 khóa đào tạo DNNVV về văn hóa công sở; số lượng: 50 học viên/khóa; địa điểm: Thành phố Hà Tĩnh.

3. Thời gian tổ chức: Trong năm 2020

4. Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện:

4.1. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 1.599.310.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 1.198.870.000 đồng.

- Thu từ học phí do học viên đóng góp: 342.810.000 đồng.

- Từ nguồn huy động đóng góp tài trợ khác: 57.630.000 đồng.

Tổng hợp dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (có Phụ lục kèm theo).

4.2. Dự kiến phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước cho các đơn vị thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 307.000.000 đồng;

- Sở Khoa học và Công nghệ: 36.000.000 đồng;

- Sở Công thương: 207.630.000 đồng;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 273.000.000 đồng;

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh: 207.240.000 đồng;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: 168.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, chuyên đề về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; chuyên đề về quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư (phụ lục kèm theo).

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo trên địa bàn. Tổng hợp kết quả đào tạo của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự toán đào tạo của các đơn vị, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách nhằm thực hiện tốt kế hoạch.

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí đào tạo; kiểm tra, giám sát và thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

3. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm, các chuyên đề về quản trị doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công thương (phụ lục kèm theo).

- Chủ động xây dựng dự toán đào tạo theo quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (phụ lục kèm theo).

- Chủ động xây dựng dự toán đào tạo theo quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề quản trị doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề, lĩnh vực du lịch (phụ lục kèm theo).

- Chủ động xây dựng dự toán đào tạo theo quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

6. Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề quản trị doanh nghiệp liên quan đến nội dung và điểm mới trong chính sách thuế, kế toán,... kỹ năng quản trị, quy định về các dự án đầu tư, quá trình xúc tiến đầu tư (phụ lục kèm theo).

- Chủ động xây dựng dự toán đào tạo theo quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

7. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề quản trị doanh nghiệp liên quan đến các nội dung thay đổi tư duy trong công tác truyền thông công nghệ số hậu covid, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng lực quản trị, văn hóa công sở (phụ lục kèm theo).

- Chủ động xây dựng dự toán đào tạo theo quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách.

- Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, thông báo, chiêu sinh học viên cho các khóa học, tổ chức lớp học hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV tại địa phương; tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các chuyên đề đào tạo tổ chức các khóa đào tạo hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Phòng TM và CN Việt Nam (VCCI);
- TTr Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VCCI - Chi nhánh Nghệ An;
- Các Sở: KHĐT, TC, CT, KH&CN, VHTT&DL;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Trung tâm HT PTDN và XTĐT tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số: 307/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Khóa đào tạo

Số khóa đào tạo

Số học viên (người)

Tổng chi chí

Phân chia nguồn

Đơn vị chủ trì thực hiện

NSNN hỗ trợ

Trong đó

Từ học phí của HV

Huy động đóng góp tài trợ

Hỗ trợ tổ chức lớp học

Hỗ trợ HV thuộc địa bàn ĐBKK

 

Tổng

27

2280

1.599.310

1.198.870

1.148.870

50.000

342.810

57.630

0

1

Đào tạo chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

3

150

210.000

155.000

105.000

50.000

55.000

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường

1

120

50.000

40.000

40.000

 

10.000

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.2

Đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị về nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý

1

120

33.360

16.680

16.680

 

 

16.680

Sở Công Thương

3

Đào tạo DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ và khởi nghiệp sáng tạo trong doanh nghiệp

1

50

36.000

36.000

36.000

 

 

 

Sở Khoa học và Công Nghệ

4

Đào tạo quản trị doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Đào tạo DNNVV sử dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2

100

140.000

112.000

112.000

 

28.000

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.2

Đào tạo DNNVV về các điểm mới trong chính sách kế toán thuế, bảo hiểm; Kỹ năng quản trị doanh nghiệp;

3

150

155.430

124.344

124.344

 

31.086

 

Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT

4.3

Đào tạo DNNVV về quy định liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

1

50

51.810

41.448

41.448

 

10.362

 

Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT

4.4

Đào tạo DNNVV về kỹ năng xúc tiến, kêu gọi đầu tư

1

50

51.810

41.448

41.448

 

10.362

 

Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT

4.5

Đào tạo DNNVV kiến thức về phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp

1

150

41.700

20.850

20.850

 

 

20.850

Sở Công Thương

4.6

Tổ chức đào tạo DNNVV về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

1

120

40.200

20.100

20.100

 

 

20.100

Sở Công Thương

4.7

Đào tạo DNNVV về kiến thức và phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh và triển khai Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

2

420

110.000

90.000

90.000

 

20.000

 

Sở Công Thương

4.8

Đào tạo DNNVV về nghiệp vụ quản lý chợ

1

120

75.000

60.000

60.000

 

15.000

 

Sở Công Thương

4.9

Đào tạo nghiệp vụ du lịch, kỹ năng giao tiếp ứng xử cho người quản lý và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch;

2

300

120.000

90.000

90.000

 

30.000

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.10

Đào tạo DNNVV về nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch tại điểm theo tiêu chuẩn VTOS năm 2020

1

40

90.000

67.500

67.500

 

22.500

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.11

Đào tạo DNNVV về quản trị khách sạn

1

30

64.000

48.000

48.000

 

16.000

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.12

Đào tạo DNNVV về du lịch cộng đồng

1

30

90.000

67.500

67.500

 

22.500

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4.13

Đào tạo DNNVV về công tác truyền thông công nghệ số hậu covid 19 dành cho doanh nghiệp

1

70

60.000

42.000

42.000

 

18.000

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

4.14

Đào tạo DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh

1

70

60.000

42.000

42.000

 

18.000

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

4.15

Đào tạo DNNVV nâng cao năng lực lãnh đạo

1

70

60.000

42.000

42.000

 

18.000

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

4.16

Đào tạo DNNVV kiến thức về văn hóa công sở

1

70

60.000

42.000

42.000

 

18.000

 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh