Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3063/KH-UBND

Hải Dương, ngày 03 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn hướng dẫn số 2500/BTP-PBGDPL ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ với các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đã được UBND tỉnh triển khai trong thời gian qua.

- Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là công tác PBGDPL tiếp tục được đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1171/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch công tác PBGDPL hàng năm và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Các nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; Chú trọng việc lồng ghép, kết hợp thực hiện Đề án với các Kế hoạch thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL khác và hoạt động có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; Chú trọng nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án.

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong cả giai đoạn 2019 - 2021

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/9/2019.

1.2. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.3. Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết; nắm bắt tình hình, đánh giá kết quả, xây dựng, thẩm định, duyệt dự toán thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử PBGDPL của tỉnh.

3.1. Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đề xuất giải pháp xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL dùng chung cả tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.2. Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, kết nối với Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.3. Phát triển, mở rộng Trang thông tin điện tử PBGDPL kết nối với Cổng thông tin điện tử của các sở ngành, UBND tỉnh để dùng chung trong toàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Xây dựng các chương trình, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Các sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm để đăng tải lên Trang thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của Nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Cập nhật, quản lý Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch số 1171/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Trang bị thiết bị lưu trữ với tốc độ cao và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ việc cài đặt, triển khai Trang thông tin điện tử PBGDPL kết nối thường xuyên với Cổng thông tin điện tử PBGDPL và Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

- Phối hợp với Sở Tài chính chuyển nguồn cấp cho xây dựng Tủ sách pháp luật hàng năm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL thường xuyên hàng năm.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai xây dựng, duy trì, vận hành, quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL hoặc chuyên mục PBGDPL trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương.

3. Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố

- Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; Kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp chung).

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Trang/Cổng thông tin điện tử thuộc phạm vi quản lý để thực hiện hoạt động PBGDPL trên môi trường mạng internet theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL) gửi về Sở Tư pháp theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện:

Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuyển nguồn Kinh phí cấp cho Tủ sách pháp luật hàng năm theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật để bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch số 1171/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hải Dương, yêu cầu các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.Th (45b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu