Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao kỹ năng và phương pháp hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Trang bị thêm kiến thức về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp đại biểu HĐND có phương thức, kỹ năng hoạt động để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND; nâng cao khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế- xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Bồi dưỡng đầy đủ các chuyên đề theo quy định, có liên hệ, vận dụng thực tiễn kinh nghiệm ở địa phương;

- Đảm bảo 100% đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021 được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động. (Đại biểu tham gia hai cấp sẽ tham gia lớp bồi dưỡng ở cấp cao hơn).

- Cấp tỉnh có trách nhiệm bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; cấp huyện có trách nhiệm bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã;

- Tài liệu bồi dưỡng:

Trên cơ sở tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND do Bộ Nội vụ ban hành, Trường Chính trị tỉnh tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Tài liệu biên soạn phải có chọn lọc, bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu hợp lý giữa lý luận và thực tiễn, có đầy đủ nội dung phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng Báo cáo viên (làm Giảng viên lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã)

- Số lượng: 42 người (cấp tỉnh 10 người, cấp huyện 32 người). Tổ chức thành 01 lớp.

- Thời gian, địa điểm: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

- Kinh phí: Từ nguồn ngân sách của địa phương.

2. Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện

2.1. Số lượng: 421 đại biểu.

2.2. Đơn vị chủ trì mở lớp bồi dưỡng: Sở Nội vụ

2.3. Cơ quan phối hợp:

- Các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh;

- Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn;

- Thường trực HĐND-UBND cấp huyện.

2.4. Giảng viên: Do Trường Chính trị tỉnh đảm nhiệm và mời.

2.5. Thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng 03 ngày.

2.6. Thời gian mở lớp: Thực hiện xong trong quý II năm 2017.

2.7. Địa điểm mở lớp: Tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn.

2.8. Kinh phí: Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách của địa phương.

3. Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã

3.1. Số lượng: 2.696 đại biểu.

3.2. Đơn vị chủ trì mở lớp bồi dưỡng: UBND cấp huyện (giao Phòng Nội vụ cấp huyện thực hiện).

3.3. Đơn vị phối hợp:

- Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện;

- Thường trực HĐND cấp xã.

3.4. Giảng viên: Do Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện đảm nhiệm và mời.

3.5. Thời gian bồi dưỡng: Mỗi lớp bồi dưỡng 03 ngày.

3.6. Thời gian mở lớp: Thực hiện xong trong quý III năm 2017.

3.7. Địa điểm mở lớp: Tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.

3..8. Kinh phí: Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện kế hoạch bồi dưỡng báo cáo viên và mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện theo nội dung của Kế hoạch này.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định; thực hiện kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện theo quy định hiện hành.

- Là cơ quan giúp việc UBND tỉnh tổ chức thẩm định các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, có trách nhiệm:

+ Trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

+ Bố trí các điều kiện, phương tiện làm việc cần thiết cho các hoạt động của Hội đồng.

+ Cử công chức làm thư ký Hội đồng.

+ Tiếp nhận các tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng thẩm định và gửi đến từng ủy viên Hội đồng chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp.

+ Chuẩn bị và gửi hồ sơ thẩm định chương trình, tài liệu đến cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt ban hành.

+ Lưu giữ, bảo quản các tài liệu liên quan đến hoạt động thẩm định.

+ Tổ chức in tài liệu sau khi được nghiệm thu phục vụ cho công tác bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã bảo đảm chất lượng và đủ số lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ trong tháng 7 năm 2017.

3. Trường Chính trị tỉnh

- Biên soạn, bổ sung các chuyên đề tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phù hợp với từng đối tượng là đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên cơ sở tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Bộ Nội vụ biên soạn, ban hành;

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng Báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

4. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí thực hiện bồi dưỡng báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

- Kinh phí bồi dưỡng báo cáo viên và bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện phân bổ về Sở Nội vụ;

- Kinh phí bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã phân bổ về UBND cấp huyện.

5. UBND cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã theo nội dung tại Kế hoạch này.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định; thực hiện kinh phí và quyết toán kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị cấp huyện tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã báo cáo Sở Nội vụ trong tháng 10 năm 2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

6. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- LĐVP;
- Sở Nội vụ, Sở Tài chính;
- Trường Chính trị tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Hoàng, Phong, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải