Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3036/KH-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu và các văn kiện có liên quan.

- Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

2. Sự cần thiết

Cùng với Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định EVFTA là Hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam đàm phán, ký kết và phê chuẩn. Hiệp định này có mức độ cam kết sâu và rộng không kém Hiệp định CPTPP. Vì vậy, Hiệp định EVFTA dự kiến mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và người dân tại Kon Tum.

Nhằm triển khai thực hiện các cam kết, các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện của Chính phủ, phổ biến Hiệp định EVFTA tới các đối tượng thụ hưởng, từ đó tận dụng cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực của Hiệp định, bảo đảm triển khai đầy đủ các nhiệm vụ cần thiết nhằm đưa Hiệp định EVFTA đi vào cuộc sống, việc xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh Kon Tum là cần thiết.

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Tập trung hỗ trợ các Sở, ban ngành trong tỉnh nắm rõ và triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện Hiệp định EVFTA có hiệu quả.

- Hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh nắm được nội dung Hiệp định EVFTA và cách thức thực thi cam kết của Hiệp định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn và nhất quán thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, hiệu quả và có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là cơ quan báo chí và truyền thông.

- Vận dụng và phát huy hiệu quả các cơ hội đến từ Hiệp định, hạn chế tối đa các thách thức để tối ưu hóa lợi ích mà Hiệp định mang lại cho doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

2. Đối tượng thực hiện

- Các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Các Hiệp hội, tổ chức doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Các cơ quan truyền hình, báo chí, truyền thông, đội ngũ phóng viên và biên tập viên thuộc các cơ quan truyền hình, báo chí trong tỉnh.

- Các cán bộ quản lý nhà nước thuộc các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Các học giả, nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác giảng dạy về hội nhập kinh tế quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

3. Phạm vi

Tất cả các hoạt động của Kế hoạch này sẽ được tập trung triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

4. Lộ trình thực hiện

4.1. Giai đoạn 1 (năm 2020) tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Giai đoạn này nêu ra các nhiệm vụ cần thiết phải làm ngay để sớm đưa Hiệp định EVFTA vào cuộc sống sau khi được phê chuẩn:

- Tập trung hoàn tất các công việc liên quan đến việc ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện EVFTA trên địa bàn tỉnh.

- Quán triệt về sự cần thiết và lợi ích của việc thực hiện Hiệp định EVFTA trong toàn bộ các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh và yêu cầu tất cả các cơ quan này xây dựng kế hoạch riêng của mình trong việc thực hiện Hiệp định EVFTA.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền có hệ thống, bài bản về Hiệp định EVFTA ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt lưu ý các nội dung có tính chuyên sâu, mang tính cấp thiết với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân, hạn chế các hoạt động tuyên truyền khái quát chung chung.

4.2. Giai đoạn 2 (từ 2021-2025) tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai việc sửa đổi, ban hành các văn bản để thực thi Hiệp định EVFTA.

- Kiểm tra và giám sát việc quán triệt về Hiệp định EVFTA ở các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện việc tập huấn, đào tạo các cán bộ làm việc tại Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh, các doanh nghiệp về Hiệp định EVFTA, có cơ chế đánh giá hiệu quả của việc tập huấn, đào tạo.

- Xây dựng các chương trình hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, các ngành hàng trong tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU

- Tăng cường phổ biến về EVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp tỉnh và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả EVFTA.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện thường xuyên.

- Xác định nhu cầu tuyên truyền và phổ biến thông tin để phối hợp với Cơ quan đầu mối là Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các hình thức hội thảo, tập huấn trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Xây dựng hoặc nâng cấp trang thông tin điện tử về FTA để kết nối với Cổng thông tin FTA của Bộ Công Thương.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về EVFTA trên báo chí, truyền hình.

* Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Thiết lập đầu mối thông tin về EVFTA tại địa phương (Sở Công Thương) để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề liên quan đến Hiệp định để đảm bảo hiệu quả thực hiện EVFTA một cách xuyên suốt và thống nhất.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm giới thiệu về Hiệp định EVFTA, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh quan tâm.

* Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Tiếp tục phối hợp với Cơ quan đầu mối là Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo, khóa tập huấn chuyên sâu về Hiệp định EVFTA cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục duy trì và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử về FTA để kết nối với Cổng thông tin FTA của Bộ Công Thương.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến Hiệp định EVFTA; kịp thời kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với Hiệp định EVFTA.

* Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành.

* Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho các mặt hàng thế mạnh có khả năng xuất khẩu sang các nước EU.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện thường xuyên.

- Trao đổi, đối thoại với các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và các doanh nghiệp trong tỉnh để định hướng hoạt động xuất khẩu sang các nước EU, xác định các giải pháp cần triển khai để sớm tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA.

* Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và các Sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Tổ chức các khóa đào tạo dạy nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thực hiện giai đoạn 2021-2025.

4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thực hiện giai đoạn 2021-2025.

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

- Triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm ... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

* Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thực hiện trong năm 2020.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho toàn bộ doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.

* Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí theo khả năng của ngân sách để thực hiện theo quy định.

2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo có hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch này; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

2. Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các Sở, ban ngành, địa phương chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh(HTKT);
- Lưu: VT, HTKT.TQT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp