Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3017/KH-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

Đẩy mạnh khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng giai đoạn năm 2017-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; trang bị kiến thức quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến phải đảm bảo rõ ràng, chuẩn xác; các nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú, phù hợp với từng đối tượng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

- Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng";

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 21/4/2012; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

- Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng;

- Hướng dẫn cách thức tổ chức phát động các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương; Cách thức tổ chức trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng;

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm sáng tạo, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực;

- Công tác tổ chức hoạt động của các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh;

- Một số vấn đề cần lưu ý về quy trình, thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Thảo luận và giải đáp các vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như Báo viết, Phát thanh - Truyền hình và các phương tiện khác) để tuyên truyền, phổ biến các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

- Xây dựng panô, băng rôn, tờ rơi, tài liệu tuyên truyền với nội dung thiết thực ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng.

- Tổ chức Hội thi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng giỏi các cấp năm 2017.

3. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Báo Kon Tum, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng; tăng thời lượng và số lượng tin, bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có chuyên mục thi đua - khen thưởng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Cơ quan thực hiện: Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và kiến thức quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

1.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện

a) Cán bộ lãnh đạo thuộc các đơn vị thành viên cụm, khối thi đua của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, tổ chức 01 hội nghị cho cấp trưởng và cấp phó (266 công chức).

b) Cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị thành viên cụm, khối thi đua của tỉnh; mỗi đơn vị 01 công chức.

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017, tổ chức 01 hội nghị (133 công chức - trong đó đối với cụm thi đua cấp huyện là công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện).

c) Cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các Phòng ban Mặt trận, đoàn thể cấp huyện (gồm 10 công chức thuộc khối Ủy ban nhân dân huyện, thành ph; 05 công chức thuộc khối Đảng; 06 công chức thuộc Đoàn thể cấp huyện).

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Mời báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2018, tổ chức 02 hội nghị theo khu vực cho 210 công chức:

+ Tại huyện Ngọc Hồi cho 105 công chức thuộc các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà.

+ Tại thành phố Kon Tum cho 105 công chức thuộc các huyện: Kon Rẫy, thành phố Kon Tum, Kon Plông, Sa thầy, Ia H’Drai.

1.2. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn

a) Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018, tổ chức 02 hội nghị theo khu vực:

+ Tại huyện Ngọc Hồi cho 120 công chức thuộc 40 xã, thị trấn của các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông

+ Tại thành phố Kon Tum cho 186 công chức thuộc 62 xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố: Kon Rẫy, thành phố Kon Tum, Kon Plông, Ia H’Drai, Sa thầy, Đăk Hà.

b) Công chức văn phòng - thống kê hoặc công chức kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, tổ chức 01 hội nghị cho 102 công chức.

c) Trưởng các Đoàn thể cấp xã: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã

- Cơ quan thực hiện: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Báo cáo viên: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020, tổ chức 02 hội nghị theo khu vực

+ Tại huyện Ngọc Hồi cho 160 công chức thuộc 40 xã, thị trấn của các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông

+ Tại thành phố Kon Tum cho 248 công chức thuộc 62 xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố: Kon Rẫy, thành phố Kon Tum, Kon Plông, Ia H’Drai, Sa thầy, Đăk Hà.

1.3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (gồm 02 chức danh: Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện.

- Hình thức tổ chức: Do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong các năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

2. Kinh phí thực hiện

- Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tổ chức thực hiện thì sử dụng nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của tỉnh được giao cho Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hằng năm.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Báo Kon Tum;
- Đài phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa