Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39-CT/TW NGÀY 01/11/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công văn số 4068-CV/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các Hội đoàn thể, cơ quan có liên quan, nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện trợ giúp người khuyết tật theo chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật, hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng để đáp ứng nhu cầu bản thân; từng bước tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, góp phần xây dựng phát triển gia đình, hòa nhập cộng đồng và xã hội.

2. Yêu cầu

- Chính quyền các cấp thông qua các kênh truyền thông, tuyên truyền nhằm giúp người khuyết tật biết được quyền và nghĩa vụ của họ đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội; tạo điều kiện cho người khuyết tật được thụ hưởng các chương trình an sinh xã hội dành cho người khuyết tật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức người khuyết tật nhằm chăm lo tốt đời sống.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện trợ giúp cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp phù hợp đối với người khuyết tật.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trợ giúp người khuyết tật

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và các đơn vị trực thuộc; hoàn thành trong quý I/2020.

- Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước cho người khuyết tật bằng hình thức phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác trợ giúp người khuyết tật, nhằm giảm định kiến, kỳ thị đối với người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tự tin hòa nhập gia đình, cộng đồng, xã hội.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong thực hiện các quy định của Nhà nước đối với người khuyết tật; hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy năng lực của người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật để làm tốt vai trò đại diện, tập hợp, đoàn kết, là cầu nối giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hướng tới một xã hội không rào cản đối với người khuyết tật.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

- Tham mưu cụ thể hóa các quy định của Trung ương về triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về người khuyết tật đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch, đi lại...

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, chính sách trợ giúp người khuyết tật; khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. Xây dựng tiêu chuẩn các cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp cuộc sống của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật.

3. Xã hội hóa các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

- Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ cho người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và hội viên các tổ chức của người khuyết tật.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực tham gia thực hiện các dịch vụ công của Nhà nước, nhằm giúp người khuyết tật được tiếp cận đa dạng các hình thức hỗ trợ phù hợp.

- Hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật; tăng cường hoạt động tham vấn và phát huy vai trò, sự tham gia của người khuyết tật trong thực hiện chính sách, pháp luật.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn.

- Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật

- Tích cực đổi mới, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động các nguồn lực tạo nên sức mạnh nội lực của tổ chức hội người khuyết tật.

- Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ chức của người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của người khuyết tật.

- Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật theo phương châm “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Luật Người khuyết tật, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về công tác người khuyết tật.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật, hướng dẫn người khuyết tật phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng là công tác cần thiết.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp xã hội cho các đối tượng theo quy định; quan tâm mức sống của hộ nghèo có người khuyết tật, các chính sách hỗ trợ các đối tượng là người khuyết tật có mức sống đảm bảo bằng hoặc cao hơn các đối tượng khác. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và phục vụ tốt các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

4. Chú trọng đầu tư các cơ sở hạ tầng, giao thông... để người khuyết tật được tiếp cận; đẩy mạnh phong trào người khuyết tật đến từng địa phương, giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng; khuyến khích hình thành cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động người khuyết tật, cần tuyên truyền đến các doanh nghiệp nhìn nhận người khuyết tật như là những người có khả năng lao động và nhận người khuyết tật vào làm việc.

5. Cần có sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trường học và công tác dạy nghề cho người khuyết tật để người khuyết tật tiếp cận, tham gia và giúp họ vươn lên cuộc sống.

6. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, hỗ trợ máy trợ thính, hỗ trợ xe lăn, xe lắc trợ giúp cho những người tàn tật.

7. Trợ giúp người khuyết tật về tổ chức các lớp dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật, tổ chức các hoạt động truyền thông, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn, hỗ trợ tiếp cận và sử dụng các dịch vụ giao thông và công nghệ thông tin, viễn thông.

8. Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật hình thành các tổ chức tự lực và hoạt động có hiệu quả qua đó giúp người khuyết tật vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

9. Quan tâm trong việc xây dựng mới các công trình công cộng, nâng cấp các công trình hiện có theo quy chuẩn xây dựng để người khuyết tật để tiếp cận và sử dụng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người khuyết tật; chủ động lồng ghép các chương trình, các đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác trợ giúp cho người khuyết tật; tổ chức thực hiện việc dạy nghề, tạo việc làm và nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức và triển khai kế hoạch theo định kỳ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền đưa chỉ tiêu đối với người khuyết tật vào bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vận động các nguồn hỗ trợ cho các chương trình, dự án về trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các mục tiêu đối với khuyết tật vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đầu tư các công trình hỗ trợ cho người khuyết tật.

3. Sở Tài chính

Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật theo quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán việc sử dụng kinh phí đúng quy định.

4. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phát hiện sớm, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế nâng cao năng lực phục hồi chức năng, phát hiện và can thiệp sớm; tuyên truyền tư vấn cung cấp dịch vụ về chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăn sóc sức khỏe và cung cấp dụng cụ hỗ trợ cho người khuyết tật;

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai giáo dục hòa nhập ở các cấp học phù hợp với khả năng nhận biết của người khuyết tật. Hướng dẫn việc xây dựng các công trình công cộng đảm bảo cho việc tiếp cận sử dụng đối với người khuyết tật; thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh khuyết tật.

6. Sở Xây dựng

Hướng dẫn việc xây dựng các công trình công cộng, nhất là các công trình Bệnh viện, Trạm Y tế, Trường học, cơ sở dạy nghề, Thư viện, Nhà văn hóa, thể thao, công viên...vv tuân thủ quy chuẩn thiết kế bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật.

7. Sở Giao thông vận tải

Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp tiếp cận và tham gia giao thông cho người khuyết tật. Chỉ đạo các đơn vị tham gia vận tải công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên các tuyến vận tải, bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện, chỉ đạo việc thực hiện miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, quy định kỹ thuật và kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với việc tiếp cận của người khuyết tật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW và các nội dung của Kế hoạch; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, truyền thông; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về các quy định liên quan đến trợ giúp người khuyết tật.

9. Sở Nội vụ

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, địa phương, thẩm định trình cấp có thẩm quyền khen thưởng về thành tích, đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật.

10. Sở Tư pháp

Tổ chức thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý; phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với người khuyết tật.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện hoạt động phòng chống thiên tai, hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp phù hợp với người khuyết tật, tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn. Tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật tại địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về trợ giúp người khuyết tật; chủ động lồng ghép kinh phí các chương trình, các đề án có liên quan trên địa bàn để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác trợ giúp cho người khuyết tật. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người khuyết tật theo đúng quy định của pháp luật.

15. Các Hội: Người khuyết tật, Người mù, Chữ thập đỏ, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

Tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao và Điều lệ của Hội. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ và giúp đỡ người khuyết tật. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những tổ chức, cá nhân tích cực trong các hoạt động trợ giúp khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của Hội.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Giao thông và vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Hội: Người khuyết tật, Người mù, Chữ thập đỏ, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc76.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng