Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2976/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả, kịp thời các nội dung quy định của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ);

2. Xác định các nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể để triển khai và đánh giá kết quả thực hiện nhằm hướng đến xây dựng chế độ báo cáo thống nhất trên địa bàn thành phố;

3. Việc xây dựng chế độ báo cáo phải tuân thủ đúng quy định Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố.

2. Công bố danh mục báo cáo định kỳ được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về chế độ báo cáo đến đối tượng thực hiện báo cáo và nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo chính phủ.

4. Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan và thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021 để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

2. Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các quận, huyện triển khai tổ chức phổ biến và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền hiệu quả về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 và hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

4. Giao Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ngành và UBND các quận, huyện trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- CT, PCT UBND thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND quận, huyện, phường, xã;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2976/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND thành phố; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan

Ban hành Quyết định trước 01/6/2019 và công bố Danh 1 mục chế độ báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của UBND thành phố và Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố

2

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP

Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; UBND các phường, xã

Văn phòng UBND thành phố; Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền

3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý

Văn phòng UBND thành phố

Các sở, ban, ngành

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng/Trang : Thông tin điện tử của UBND thành phố

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan có liên quan

Tháng 3 năm 2020

Hệ thống thông tin báo cáo thành phố được hoàn thiện và đi vào vận hành

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan có liên quan

Từ tháng 4 năm 2020 và định kỳ hàng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

2

Tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của địa phương; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

Văn phòng UBND thành phố

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; UBND các phường, xã

Nhiệm vụ thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau, phù hợp với từng loại đối tượng