Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Kết nối các hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những giải pháp về sản phẩm và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội và môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Truyền thông đến cộng đồng những ý nghĩa tích cực của mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp khởi nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

- Tập hợp và tôn vinh các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có sản phẩm và công nghệ giải quyết hiệu quả các vấn đề của cộng đồng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc các tổ chức cá nhân tham gia nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước,...

2. Mục tiêu cụ thể

- Trong số các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ hàng năm có ít nhất 10% là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những giải pháp về sản phẩm và công nghệ giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội.

- Có ít nhất 10% các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ hàng năm từ Chương trình Speedup (theo Quyết định số 5342/QĐ-UBND) cung cấp các giải pháp giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội và các vấn đề về môi trường.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có những giải pháp về sản phẩm và công nghệ theo định hướng thị trường nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề xã hội và môi trường, từ đó tạo ra sự thay đổi mang tính hệ thống và cung cấp giải pháp bền vững (sau đây gọi tắt là các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội).

2. Các dự án hoặc sáng kiến cộng đồng mang lại hiệu quả và tác động tích cực cho cộng đồng xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho cộng đồng về những ý nghĩa tích cực của doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội.

2. Hỗ trợ tư vấn, huấn luyện, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng về khởi nghiệp xã hội.

3. Hỗ trợ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội.

4. Hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

5. Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Các giải pháp sau đây được thực hiện theo hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành gồm:

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho cộng đồng về những ý nghĩa tích cực của doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội

a) Nội dung thực hiện:

- Hỗ trợ tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc thi tìm kiếm các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội và môi trường, sáng kiến cộng đồng hoặc giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) phối hợp với các cơ sở ươm tạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp hoặc tổ chức có liên quan đến hoạt động hỗ trợ giải quyết các vấn đề của xã hội và môi trường, các đơn vị truyền thông của thành phố, thành đoàn,...

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2020 - 2025.

2. Hỗ trợ tư vấn, huấn luyện, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng về khởi nghiệp xã hội

a) Nội dung: Nâng cao năng lực về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cộng đồng nội dung bao gồm phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo, hoạt động quản trị cơ sở ươm tạo, phương pháp, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các nội dung khác có liên quan...

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ sở ươm tạo, tổ chức tăng tốc, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2020 - 2025.

3. Hỗ trợ kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội

a) Nội dung: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng xã hội và môi trường gồm:

- Hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội của các Trường - Viện và khu vực tư nhân kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố;

- Hỗ trợ hình thành các nhóm liên kết Doanh nghiệp - Trường, Viện - cơ sở ươm tạo cùng tham gia nghiên cứu các giải pháp công nghệ giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước,...

- Hỗ trợ hình thành và kết nối mạng lưới tư vấn, nhà đầu tư, mạng lưới đầu tư tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội;

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ sở ươm tạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp hoặc tổ chức có liên quan đến hoạt động hỗ trợ giải quyết các vấn đề của xã hội và môi trường.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm từ năm 2020 - 2025.

4. Hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng

a) Nội dung: Hỗ trợ ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng,... thông qua các hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn, huấn luyện, hỗ trợ phát triển, hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh...

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ sở ươm tạo.

c) Thời gian: hàng năm từ năm 2020 - 2025.

5. Hỗ trợ phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề của cộng đồng

a) Nội dung: Tiếp tục triển khai Chương trình Speedup (Theo Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) trong đó bổ sung thêm việc xem xét ưu tiên hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo giúp giải quyết các vấn đề của thành phố như thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ngập nước, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng,...

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ sở ươm tạo.

c) Thời gian: hàng năm từ năm 2020 - 2025.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện đấu thầu công khai, cạnh tranh để các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội có thể tham gia cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công ích, như xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế cộng đồng, sinh kế bền vững...

b) Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành có liên quan và các doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội.

c) Thời gian: 2021 - 2025.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực - làm đầu mối triển khai Kế hoạch Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

Giao Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban điều hành xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Mục VI;
- VPUB: CPCVP;
- Phòng KT, TH;
- Lưu: VT, (KT/VT) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức