Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 288/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

Đẩy mạnh cải cách hành chính được xác định là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 4194/KH-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Phong trào đi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ, TỔ CHỨC THI ĐUA:

1. Đối tượng thi đua:

- Tập thể các Sở, ban, ngành, các Phòng ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

- Tập thể Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Phòng ban trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tập thể Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trực tiếp tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Tiêu chí thi đua:

a) Đối với tập thể:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh và của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kết quả đánh giá, phân loại thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương xếp loại Tốt.

- Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác cải cách hành chính mang tính mới, tính thực tế, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tỉnh công nhận.

- Kết quả xếp hạng các chỉ số thành phần trong các Bộ Chỉ số: PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS đã được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách tăng điểm so với kết quả của năm trước liền kề.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính (không xét khen thưởng cuối năm đối với tập thể cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đeo thẻ công chức và không chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số biên chế của cơ quan, đơn vị; cơ quan đơn vị chủ quản có trên 10% cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính)

b) Đối với cá nhân:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

- Chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Có sáng kiến hoặc giải pháp trong công tác cải cách hành chính mang tính mới, tính thực tế, có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tỉnh công nhận.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính (không vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính).

3. Tổ chức thi đua: kể từ ngày ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua này đến trước ngày 20 tháng 12 năm 2020.

III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:

1. Hình thức và số lượng khen thưởng: Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen tối đa cho 12 tập thể và 12 cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (nêu rõ kết quả đạt được trên từng tiêu chí đã được hướng dẫn).

3. Thời gian đề nghị xét khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất là ngày 20/01/2021. Không xem xét khen thưởng những trường hợp quá hạn (theo dấu bưu điện hoặc qua hệ thống TDO).

- Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trước ngày 30/01/2021.

IV. MỨC PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG:

1. Mức khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

2. Kinh phí: từ nguồn kinh phí khen thưởng hàng năm của tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ, nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua cải cách hành chính thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, là động lực tác động tích cực trong việc thực, hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh hàng năm và kế hoạch 05 năm (2016-2020).

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2020.

4. Giao Sở Nội vụ, Cơ quan thường trực về cải cách hành chính của tỉnh, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính được xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2015-2020, là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này; đồng thời thường xuyên thông tin, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, HCQT, TTPVHCC, CV Khối NCTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh