Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để làm cơ sở cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu của Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

2. Yêu cầu: Thực thi pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, ban ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Đến năm 2020:

- Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của tỉnh được củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành;

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

- Cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chủ thể, các doanh nghiệp có liên quan được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ về quyền tác giả, quyền liên quan do Trung ương tổ chức hàng năm.

2.2. Phấn đấu đến năm 2025:

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi về quyền tác giả và quyền liên quan;

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

- Cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh cho các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, địa phương và toàn xã hội về thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Rà soát, đánh giá việc triển khai và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn.

3. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi:

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm có liên quan đến vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Triển khai áp dụng dịch vụ hỗ trợ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng:

- Tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Ngân sách tỉnh tùy theo khả năng cân đối từng thời kỳ, xem xét hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu. Việc cân đối, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình (Kế hoạch) chi tiết thực hiện Kế hoạch trên; tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất, kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan;

- Tham gia ứng dụng Bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan;

- Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan trên phạm vi toàn tỉnh. Không cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng các tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng cố tình và nhiều lần không thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả việc triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh xem xét, cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, đề xuất, kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Sở Khoa học - Công nghệ: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Sở hữu Trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Sở Công Thương:

- Nghiên cứu, đánh giá, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo thỏa thuận khi sử dụng.

7. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chủ động, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Căn cứ nhiệm vụ theo Kế hoạch, các đơn vị, địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (b/c);
- Bộ VHTT&DL (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, Tx, Tp;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ CVP, PCVP (Đ/c Nguyên);
- Lưu: VT, KGVX (HTN-65b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà