Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2726/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (sau đây gọi tắt là Đề án 241), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu:

Thực hiện có hiệu quả Đề án 241 góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Chỉ tiêu: Phấn đấu đến cuối năm 2020:

a) Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước;

b) Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: 70% đơn vị cung cấp điện trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng;

c) Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: 70% đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; 30 - 40% cá nhân, hộ gia đình thành phố Phan Rang - Tháp chàm thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng;

d) Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: 100% trường đại học, cao đẳng tại tỉnh chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng và 80% số sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua ngân hàng;

đ) Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: phấn đấu 100% bệnh viện tại thành phố Phan Rang - Tháp chàm chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng;

e) Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Phấn đấu tại địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm có 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt, về đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành, cụ thể:

a) Các cơ chế, chính sách về thanh toán không dùng mặt, về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng; khuyến khích thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế, giao dịch thương mại, thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính, thanh toán cước, phí cho các dịch vụ thường xuyên, định kỳ như điện, nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp; triển khai ứng dụng thanh toán điện tử mới;

b) Các cơ chế, chính sách về thu, trả phí đối với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; quy định về mức phí thanh toán chuyển khoản và mức phí nộp, rút tiền mặt tại các tổ chức tín dụng theo hướng tăng mức phí giao dịch tiền mặt và giảm phí thanh toán không dùng tiền mặt; giảm mức phí áp dụng cho các giao dịch thanh toán liên ngân hàng; quy định về cách thức tính phí, cơ cấu phân bổ phí của các tổ chức vận hành các hệ thống thanh toán, đảm bảo mức phí hợp lý nhằm khuyến khích thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng;

c) Các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp với việc tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; các quy định về tính pháp lý của chứng từ điện tử, hướng dẫn sử dụng, lưu trữ chứng từ điện tử;

d) Các cơ chế, chính sách khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: năm 2018

2. Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội:

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ trì, chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan:

a) Tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước, các bệnh viện, trường học, các điểm giao dịch một cửa tại các cơ quan Nhà nước, các điểm thu nộp thuế của cơ quan thuế, hải quan, chi trả an sinh xã hội,...để phục vụ thanh toán qua ngân hàng;

b) Áp dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn định kỳ (tiền điện, tiền nước, học phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội; chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và có thể áp dụng đối với những đối tượng khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng;

c) Nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong giải pháp xác thực, nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử cho phép ngân hàng có thể nhận diện chính xác được khách hàng, từ đó phát triển thêm các phương tiện thanh toán mới tạo thuận lợi cho khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

d) Phát triển thêm các sản phẩm thẻ ngân hàng đa năng, đa dụng cho phép thực hiện các giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội, nộp học phí, viện phí với nhiều hình thức thanh toán: thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ qua POS, mPOS, thanh toán trên ứng dụng điện thoại di động thông minh, thanh toán không tiếp xúc, thanh toán trường gần trên di động (NFC) và các dịch vụ thanh toán hiện đại khác.

Thời gian thực hiện: năm 2018 - 2020

3. Triển khai các biện pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng

a) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn triển khai các giải pháp trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với ngân hàng. Mở rộng và phát triển việc kết nối liên thông giữa các ngân hàng với các đơn vị điện, nước, trường học, bệnh viện, bảo hiểm xã hội để thực hiện việc xử lý và đối chiếu thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và quản lý các khoản thu, chi với khách hàng được nhanh chóng, chính xác;

b) Cục thuế tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trong việc hoàn thiện, tăng cường kết nối trao đổi, xử lý thông tin dữ liệu với Kho bạc Nhà nước, hệ thống ngân hàng để đáp ứng tốt yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử; nhất là thu, nộp thuế điện tử để hỗ trợ công tác quản lý, thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện đa dạng, linh hoạt các dịch vụ thanh toán điện tử trong việc thu, nộp thuế điện tử. Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ chính sách, hệ thống ứng dụng tin học hỗ trợ người nộp thuế.

Thời gian thực hiện: năm 2018-2019

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp của các sở ngành, địa phương trong đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công

a) Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 241 vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh hàng năm, như: phát triển kinh tế xã hội; phát triển dịch vụ trên địa bàn...; cung ứng dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông, điện, nước, y tế, giáo dục; đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với các cá nhân sử dụng thẻ, phương tiện thanh toán hiện đại trong thanh toán dịch vụ công và đơn vị trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp nước thực hiện thu phí dịch vụ qua ngân hàng;

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công; thực hiện các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công; chỉ đạo Kho bạc cấp huyện, thành phố thực hiện tốt việc theo dõi thanh quyết toán bằng hóa đơn điện tử đối với các khoản chi từ ngân sách của các cơ quan đơn vị. Tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập cho cán bộ công chức, lực lượng vũ trang qua tài khoản cá nhân;

c) Cục Thuế tỉnh triển khai áp dụng mô hình hóa đơn điện tử; đồng thời tăng cường kiểm soát thanh toán, phát hành hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chống thất thu thuế; tính pháp lý của chứng từ điện tử, lưu trữ chứng từ điện tử;

d) Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh đẩy mạnh việc thanh toán điện tử phục vụ chi tiêu công và các khoản chi ngân sách qua thẻ chi tiêu công;

đ) Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế thông qua các phương tiện thanh toán điện tử; đẩy mạnh kết nối với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thực hiện thu/chi trả bảo hiểm xã hội đạt cấp độ 4; chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu vào tài khoản cho các đối tượng thụ hưởng;

e) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện chi tiêu công, thu viện phí,...bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

g) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trường học phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh phát triển các hình thức thẻ học đường để thu học phí, các dịch vụ và các khoản chi tiêu công bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

h) Sở Công Thương khuyến khích, đôn đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận mở rộng triển khai mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng và xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng để kết nối, chia sẻ với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng;

i) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hoặc lồng ghép các nội dung thực hiện Đề án 241 vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cơ quan, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh thanh toán, quyết toán các dịch vụ công qua ngân hàng.

Thời gian thực hiện: năm 2018 - 2020

5. Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng:

a) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán của các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Phân tích, đánh giá những rủi ro, những tồn tại, bất cập trong dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhằm cảnh báo sớm các ngân hàng cung ứng và bảo vệ người tiêu dùng;

- Chỉ đạo các ngân hàng kiểm tra, rà soát hệ thống máy giao dịch tự động và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán (POS); tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch qua ATM, POS và các giải pháp xác thực khách hàng để phòng, chống các hành vi gian lận. Chủ động theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc, sai sót; đồng thời có biện pháp khuyến cáo, hướng dẫn khách hàng phòng tránh các rủi ro, thủ đoạn gian lận;

- Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo đồng thời cập nhật biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động thanh toán qua ngân hàng để phổ biến đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

b) Công an tỉnh:

- Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán;

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy trình, nghiệp vụ, quy định nội bộ về an ninh, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin nhằm hạn chế các rủi ro; chủ động phát hiện các vi phạm để chấn chỉnh, đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán:

Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ nay đến năm 2020

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hình thức thanh toán qua ngân hàng và thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khác:

a) Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các ngân hàng chủ động tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội mà đơn vị mình cung ứng; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn về thanh toán qua ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả;

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương phối hợp với ngành Ngân hàng thực hiện các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về thanh toán dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động, khuyến khích doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt, tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí;

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân có thể thanh toán trực tuyến dịch vụ công;

c) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các ngân hàng, đơn vị truyền thông để xây dựng và lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính cho người dân (đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn); thực hiện chương trình tiếp thị, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến tốt trên thế giới, cung cấp tư vấn, các chương trình quản lý rủi ro;

d) Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về biểu dương, khen thưởng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất cho các Sở, ngành, đơn vị cung ứng dịch vụ công, ngân hàng và các tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực, triển khai có hiệu quả việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ nay đến năm 2020

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được chi từ kinh phí của các ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các Sở ngành, địa phương chi từ dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả, khó khăn vướng mắc, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này; lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sở, ngành;

- Trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các TCTD tại tỉnh (giao Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh sao gửi các đơn vị);
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, các PVP, các phòng Khối NCTH;
- Lưu: VT, TH.VAL

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu