Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2018

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 1336-TB/VPTU, ngày 15/01/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2018;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Tiếp tục thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” thành quy chế, quy định để các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước các cấp trong công tác dân vận. Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 08/11/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Quyết định số 103-QĐ/TU, ngày 23/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) về công tác dân vận và chủ đề năm 2018 “Dân vận chính quyền” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện ;

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 25/5/2016 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải chủ động trong rèn luyện đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân, luôn gần gũi nhân dân, gương mẫu để vận động nhân dân.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách công tác dân vận; quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử. Xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền các cấp. Trước mắt, tập trung chăm lo cho nhân dân được đón Tết Nguyên Đán năm 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018, ưu tiên chăm lo cho nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2017;

- Kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu trong đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường các hoạt động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân và công tác hòa giải ở cơ sở;

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước các cấp. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân. Các cơ quan nhà nước, nhất là những ngành, cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân cần công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để nhân dân biết và giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

- Về cải cách hành chính: Tập trung thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước theo Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế dân chủ ở cơ sở

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp công dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của nhân dân. Xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài;

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin đại chúng; mở rộng các kênh thông tin truyền thông, đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải tỏa bức xúc, hoài nghi trong xã hội. Phát huy sức mạnh của dư luận xã hội; hỗ trợ cho các biện pháp quản lý của Nhà nước; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, phí, lệ phí; các khoản quyên góp, ủng hộ liên quan đến tổ chức, cá nhân phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và quy định của pháp luật;

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/ 2013 của Bộ Chính trị;

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân mà trước hết là cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện giai đoạn II về sáp nhập xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

4. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là đối với công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp;

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo các chủ trương của Trung ương, của tỉnh nói chung và đối với công tác dân vận nói riêng được thực hiện có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Định kỳ trước ngày 30/10 hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, gửi báo cáo về Ban Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có), đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 55b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng