Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/KH-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 30/8/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ, PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (viết tắt là Chỉ thị số 21/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia và các Hội, chi hội trực thuộc trong giai đoạn mới.

3. Phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu khoa học pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và các thiết chế hòa giải khác; tư vấn, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia phòng, chống tội phạm; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, giới thiệu một số chức danh tư pháp, Hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Các hoạt động đề ra phải sát với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên; lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên.

2. Phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc trong các hoạt động tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật do các cơ quan, ban, ngành chủ trì, soạn thảo; mời đại diện Hội Luật gia tỉnh tham gia soạn thảo, biên tập, tham gia Hội đồng thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận về các giải pháp xây dựng, chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. Huy động hội viên Hội Luật gia các cấp tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên là hội viên Hội Luật gia các cấp; huy động, tạo điều kiện để Hội Luật gia các cấp tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; biên soạn tài liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng; tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện các chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở...

4. Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh

a) Nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; triển khai ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc cấp Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia tỉnh đủ điều kiện theo quy định; liên kết hoạt động tư vấn pháp luật tại các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý trong triển khai các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho từng đối tượng cụ thể.

b) Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh.

5. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc đối với việc góp ý xây dựng các chương trình, dự án đề án về lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

6. Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia tỉnh và các Hội, chi hội trực thuộc tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ động đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh tham gia giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp pháp lý theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ

Phát huy vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính, chủ động tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Thanh tra tỉnh

Đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vị trí, vai trò của Hội Luật gia tỉnh trong việc tham gia vào các hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

4. Sở Ngoại vụ

Tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh nâng cao năng lực thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân; tham gia vận động và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ.

5. Hội Luật gia tỉnh

a) Có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cơ quan của Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong quá trình thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình hành động của Hội để thực hiện có chất lượng và hiệu quả Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

b) Chỉ đạo các Hội Luật gia và chi hội trực thuộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch này.

6. Sở Tài chính

Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của đơn vị, địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh phát phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TW Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (NC);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng